ઢાંચો:Infobox number

વિકિપીડિયામાંથી
સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
CardinalLua error in વિભાગ:ConvertNumeric at line 501: Invalid decimal numeral.
Ordinal૨૧th
(Lua error in વિભાગ:ConvertNumeric at line 501: Invalid decimal numeral.)
Factorizationસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Greek numeralસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Roman numeralસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Binaryસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Ternaryસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Quaternaryસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Quinaryસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Senaryસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Octalસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Duodecimalસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Hexadecimalસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Vigesimalસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Base 36સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

{{Infobox number}} creates an infobox for integer article pages.

Typical usage[ફેરફાર કરો]

{{infobox number
| unicode       = 
| greek prefix  = 
| latin prefix  = 
}}

Additional parameters[ફેરફાર કરો]

| number = <!-- only needed if the number is not the page-name (such as a sandbox) -->
| cardinal = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| ordinal text = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| numeral = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| factorization = <!-- not necessary if the number is less than 1 billion -->
| prime =
| divisor = 
| roman =
Number in different languages
| lang1 = 
| lang1 symbol = 
| lang2 = 
| lang2 symbol = 
| lang3 = 
| lang3 symbol = 
| lang4 = 
| lang4 symbol = 
...
| lang12 = 
| lang12 symbol = 

Example[ફેરફાર કરો]

← 999 1000 1001 →
Cardinalone thousand
Ordinal1000th
(one thousandth)
Factorization23× 53
Greek numeral,Α´
Roman numeralM
Unicode symbol(s)Ⅿ, ⅿ, ↀ
Greek prefixchilia
Latin prefixmilli
Binary11111010002
Ternary11010013
Quaternary332204
Quinary130005
Senary43446
Octal17508
Duodecimal6B412
Hexadecimal3E816
Vigesimal2A020
Base 36RS36
{{Infobox number
| number = 1000
| unicode = Ⅿ, ⅿ, ↀ
| greek prefix = chilia
| latin prefix = milli
}}

TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox number

No description.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
numbernumber

no description

Numberoptional
cardinalcardinal

no description

Unknownoptional
ordinalordinal

no description

Unknownoptional
ordinal textordinal text

no description

Unknownoptional
numeralnumeral

no description

Unknownoptional
factorizationfactorization

no description

Unknownoptional
Gaussian integer factorizationGaussian integer factorization

no description

Unknownoptional
gaussian integer factorizationgaussian integer factorization

no description

Unknownoptional
primeprime

no description

Unknownoptional
divisordivisor

no description

Unknownoptional
RomanRoman

no description

Unknownoptional
romanroman

no description

Unknownoptional
Roman unicodeRoman unicode

no description

Unknownoptional
roman unicoderoman unicode

no description

Unknownoptional
unicodeunicode

no description

Unknownoptional
Greek prefixGreek prefix

no description

Unknownoptional
greek prefixgreek prefix

no description

Unknownoptional
Latin prefixLatin prefix

no description

Unknownoptional
latin prefixlatin prefix

no description

Unknownoptional
Old English prefixOld English prefix

no description

Unknownoptional
old english prefixold english prefix

no description

Unknownoptional
lang1lang1

no description

Unknownoptional
lang1 symbollang1 symbol

no description

Unknownoptional
lang2lang2

no description

Unknownoptional
lang2 symbollang2 symbol

no description

Unknownoptional
lang3lang3

no description

Unknownoptional
lang3 symbollang3 symbol

no description

Unknownoptional
lang4lang4

no description

Unknownoptional
lang4 symbollang4 symbol

no description

Unknownoptional
lang5lang5

no description

Unknownoptional
lang5 symbollang5 symbol

no description

Unknownoptional
lang6lang6

no description

Unknownoptional
lang6 symbollang6 symbol

no description

Unknownoptional
lang7lang7

no description

Unknownoptional
lang7 symbollang7 symbol

no description

Unknownoptional
lang8lang8

no description

Unknownoptional
lang8 symbollang8 symbol

no description

Unknownoptional
lang9lang9

no description

Unknownoptional
lang9 symbollang9 symbol

no description

Unknownoptional
lang10lang10

no description

Unknownoptional
lang10 symbollang10 symbol

no description

Unknownoptional
lang11lang11

no description

Unknownoptional
lang11 symbollang11 symbol

no description

Unknownoptional
lang12lang12

no description

Unknownoptional
lang12 symbollang12 symbol

no description

Unknownoptional
lang13lang13

no description

Unknownoptional
lang13 symbollang13 symbol

no description

Unknownoptional
lang14lang14

no description

Unknownoptional
lang14 symbollang14 symbol

no description

Unknownoptional
lang15lang15

no description

Unknownoptional
lang15 symbollang15 symbol

no description

Unknownoptional
lang16lang16

no description

Unknownoptional
lang16 symbollang16 symbol

no description

Unknownoptional
lang17lang17

no description

Unknownoptional
lang17 symbollang17 symbol

no description

Unknownoptional
lang18lang18

no description

Unknownoptional
lang18 symbollang18 symbol

no description

Unknownoptional
lang19lang19

no description

Unknownoptional
lang19 symbollang19 symbol

no description

Unknownoptional

See also[ફેરફાર કરો]