ઢાંચો:Plain link/testcases

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઢાંચો:Template testcases notice

{{Plain link |url=//www.wikipedia.org}} • {{Plain link |//www.wikipedia.org Wikipedia}} • {{Plain link |//www.wikipedia.org |Wikipedia}} • {{Plain link |http://www.google.co.uk |Google}} • {{Plain link |1=http://www.google.co.uk/search?q=this%20[is]%20good|2=Search for "this [is] good"}}
Main ઢાંચો:Startflatlist
Sandbox ઢાંચો:Startflatlist

Within {{Toolbar}} but not using second parameter[ફેરફાર કરો]

Main (count⧼dot-separator⧽ઢાંચો:Plainlink⧼dot-separator⧽auto edits⧼dot-separator⧽ઢાંચો:Plainlink (block • rights)⧼dot-separator⧽google⧼dot-separator⧽ઢાંચો:Plainlink⧼dot-separator⧽rfar)
Sandbox (count⧼dot-separator⧽ઢાંચો:Plainlink/sandbox⧼dot-separator⧽auto edits⧼dot-separator⧽ઢાંચો:Plainlink/sandbox (block • rights)⧼dot-separator⧽google⧼dot-separator⧽ઢાંચો:Plainlink/sandbox⧼dot-separator⧽rfar)