ઢાંચો:Sidebar

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Transclusion_count/data/S' not found. Error: {{Module rating}} must be placed in the Module namespace.

This module implements the templates {{sidebar}} and {{sidebar with collapsible lists}}. See the individual template pages for documentation.


Script error: Lua error at line 1: unexpected symbol near '{'.

{{#ifeq:{{{child|}}}|yes||<table class="vertical-navbox {{#ifeq:{{{wraplinks|}}}|true||nowraplinks}} {{{bodyclass|{{{class|}}}}}}" <!--
  -->cellspacing="{{#if:{{{cellspacing|}}} |{{{cellspacing}}} |5}}" <!--
  -->cellpadding="{{#if:{{{cellpadding|}}} |{{{cellpadding}}} |0}}" <!--
  -->style="float:{{#if:{{{float|}}} |{{{float}}} |right}};<!--
      -->clear:{{#ifeq:{{{float|}}}|none |both |{{#if:{{{float|}}} |{{{float}}} |right}}}};<!--
      -->width:{{#if:{{{width|}}} |{{{width}}} |22.0em}};<!--
       (margins:)-->{{#switch:{{{float|}}} |left=margin:0 1.0em 1.0em 0; |none|right|#default=margin:0 0 1.0em 1.0em;}}<!--
      -->background:#f9f9f9;border:1px solid #aaa;padding:0.2em;border-spacing:0.4em 0;text-align:center;line-height:1.4em;font-size:88%;{{{bodystyle|{{{style|}}}}}}">}}<!--

 -->{{#ifeq:{{{child|}}}|yes||{{#if:{{{outertitle|}}}
   |<caption class="{{{outertitleclass|}}}" style="padding-bottom:0.2em;font-size:125%;line-height:1.2em;font-weight:bold;{{{outertitlestyle|}}}">{{{outertitle}}}</caption><!--
 -->}}}}<!--

 -->{{#ifeq:{{{child|}}}|yes||{{#if:{{{topimage|}}}
   |<tr><td class="{{{topimageclass|}}}" style="padding:0.4em 0;{{{topimagestyle|}}}">{{{topimage}}}<!--
      -->{{#if:{{{topcaption|}}} |<div style="padding-top:0.2em;line-height:1.2em;{{{topcaptionstyle|}}}">{{{topcaption}}}</div>}}</td>
   </tr>
  }}}}<!--

 -->{{#ifeq:{{{child|}}}|yes||{{#if:{{{pretitle|}}}
   |<tr><td class="{{{pretitleclass|}}}" style="{{{basestyle|}}};{{#if:{{{topimage|}}} |padding-top:0.2em |padding-top:0.4em}};line-height:1.2em;{{{pretitlestyle|}}}">{{{pretitle}}}</td>
   </tr>
  }}}}<!--

 -->{{#if:{{{title|}}}
   |{{#ifeq:{{{child|}}}|yes||<tr><th class="{{{titleclass|}}}" style="{{{basestyle|}}};padding:0.2em 0.4em 0.2em;{{#if:{{{pretitle|}}} |padding-top:0}};font-size:145%;line-height:1.2em;{{{titlestyle|}}}">}}{{{title}}}</th>
   </tr>
  }}<!--

 -->{{#if:{{{image|}}}
   |<tr><td class="{{{imageclass|}}}" style="padding:0.2em 0 0.4em;{{{imagestyle|}}}">{{{image}}}<!--
      -->{{#if:{{{caption|}}} |<div style="padding-top:0.2em;line-height:1.2em;{{{captionstyle|}}}">{{{caption}}}</div>}}</td>
   </tr>
  }}<!--

 -->{{#if:{{{above|}}}
   |<tr><td class="{{{aboveclass|}}}" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;{{{abovestyle|}}}"><!--newline required for bullet-points to work:-->
{{{above}}}</td>
   </tr>
  }}<!--

 heading#/content# starts here:

 -->{{#if: {{{heading1|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading1style|}}}">
{{{heading1}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content1|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content1style|}}}"><!-- newline required before contents# for bullets to work -->
{{{content1}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading2|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading2style|}}}">
{{{heading2}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content2|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content2style|}}}">
{{{content2}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading3|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading3style|}}}">
{{{heading3}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content3|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content3style|}}}">
{{{content3}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading4|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading4style|}}}">
{{{heading4}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content4|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content4style|}}}">
{{{content4|}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading5|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading5style|}}}">
{{{heading5}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content5|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content5style|}}}">
{{{content5}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading6|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading6style|}}}">
{{{heading6}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content6|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content6style|}}}">
{{{content6}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading7|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading7style|}}}">
{{{heading7}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content7|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content7style|}}}">
{{{content7}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading8|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading8style|}}}">
{{{heading8}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content8|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content8style|}}}">
{{{content8}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading9|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading9style|}}}">
{{{heading9}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content9|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content9style|}}}">
{{{content9}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading10|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading10style|}}}">
{{{heading10}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content10|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content10style|}}}">
{{{content10}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading11|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading11style|}}}">
{{{heading11}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content11|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content11style|}}}">
{{{content11}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading12|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading12style|}}}">
{{{heading12}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content12|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content12style|}}}">
{{{content12}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading13|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading13style|}}}">
{{{heading13}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content13|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content13style|}}}">
{{{content13}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading14|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading14style|}}}">
{{{heading14}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content14|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content14style|}}}">
{{{content14}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading15|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading15style|}}}">
{{{heading15}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content15|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content15style|}}}">
{{{content15}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading16|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading16style|}}}">
{{{heading16}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content16|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content16style|}}}">
{{{content16}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading17|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading17style|}}}">
{{{heading17}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content17|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content17style|}}}">
{{{content17}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading18|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading18style|}}}">
{{{heading18}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content18|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content18style|}}}">
{{{content18}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading19|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading19style|}}}">
{{{heading19}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content19|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content19style|}}}">
{{{content19}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading20|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading20style|}}}">
{{{heading20}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content20|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content20style|}}}">
{{{content20}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading21|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading21style|}}}">
{{{heading21}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content21|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content21style|}}}">
{{{content21}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading22|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading22style|}}}">
{{{heading22}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content22|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content22style|}}}">
{{{content22}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading23|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading23style|}}}">
{{{heading23}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content23|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content23style|}}}">
{{{content23}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading24|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading24style|}}}">
{{{heading24}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content24|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content24style|}}}">
{{{content24}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading25|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading25style|}}}">
{{{heading25}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content25|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content25style|}}}">
{{{content25}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading26|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading26style|}}}">
{{{heading26}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content26|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content26style|}}}">
{{{content26}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading27|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading27style|}}}">
{{{heading27}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content27|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content27style|}}}">
{{{content27}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading28|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading28style|}}}">
{{{heading28}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content28|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content28style|}}}">
{{{content28}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading29|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading29style|}}}">
{{{heading29}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content29|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content29style|}}}">
{{{content29}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading30|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading30style|}}}">
{{{heading30}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content30|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content30style|}}}">
{{{content30}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading31|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading31style|}}}">
{{{heading31}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content31|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content31style|}}}">
{{{content31}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading32|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading32style|}}}">
{{{heading32}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content32|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content32style|}}}">
{{{content32}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading33|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading33style|}}}">
{{{heading33}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content33|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content33style|}}}">
{{{content33}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading34|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading34style|}}}">
{{{heading34}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content34|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content34style|}}}">
{{{content34}}}</td>
</tr>
}}{{#if: {{{heading35|}}}|
<tr>
<th class="{{{headingclass|}}}" style="padding:0.1em;{{{basestyle|}}};{{{headingstyle|}}};{{{heading35style|}}}">
{{{heading35}}}</th>
</tr>
}}{{#if:
{{{content35|}}}|
<tr>
<td class="{{{contentclass|}}}" style="padding:0 0.1em 0.4em;{{{contentstyle|}}};{{{content35style|}}}">
{{{content35}}}</td>
</tr>
}}<!--

 -->{{#if: {{{below|}}}
   |<tr><td class="{{{belowclass|}}}" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;{{{belowstyle|}}}">
{{{below}}}</td>
   </tr>
  }}<!--

 -->{{#ifeq:{{{child|}}}|yes||{{#switch:{{{navbar|{{{tnavbar|<noinclude>off</noinclude>}}}}}}
   |none |off=
   |#default=<tr><td style="text-align:right;font-size:115%;{{{navbarstyle|{{{tnavbarstyle|}}}}}}">{{navbar|{{{name|{{PAGENAME}}}}}|mini=1|fontstyle={{{navbarfontstyle|{{{tnavbarfontstyle|}}}}}}}}</td></tr><!--
 -->}}
</table>}}<noinclude>{{documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the bottom of Template:Sidebar/doc, not here --></noinclude>