ઢાંચો:Start date and age

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

Syntax[ફેરફાર કરો]

Full syntax
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes|br=yes}}
Common usage
{{Start date and age|yyyy|mm|dd}} to display result in March 4, 2010; 4 months ago format
{{Start date and age|yyyy|mm|dd|df=yes}} to display result in 4 March 2010; 4 months ago format
Description of parameters
Parameter Description
yyyy Four digits indicating the year. The year must always appear in a 4-digits form.
mm A number between 1 to 12, indicating the month. Leading zeros in the number are ignored.
dd A number between 1 to 31, indicating the day of the month. Leading zeros in the number are ignored.
df= The optional parameter df can either be set to yes or anything other than yes. When set to yes, date will be displayed in DMY format: 4 March 2010. When set something other than yes or when this parameter is not included, date will be displayed in MD,Y format: March 4, 2010.

As for choosing the right format to use, consult Manual of Style (dates and numbers): Full date formatting.

br= The optional parameter br can either be set to yes or anything other than yes. When set to yes, a line break will be inserted between the date and the age. When set something other than yes or when this parameter is not included, a breaking space will be inserted between the date and the age. In either case, a semicolon separates the date and age, immediately before the line break or space.

Examples[ફેરફાર કરો]

Syntax Result
Full date (year, month, day)
{{Start date and age|2010|01|02}} January 2, 2010; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ. (2010-૦૧-02)
{{Start date and age|2008|08|09}} August 9, 2008; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ. (2008-૦૮-09)
{{Start date and age|2003|07|05}} July 5, 2003; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ. (2003-૦૭-05)
{{Start date and age|2010|1|2|df=yes}} 2 January 2010; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ. (2010-૦૧-02)
{{Start date and age|2008|8|9|df=yes}} 9 August 2008; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ. (2008-૦૮-09)
{{Start date and age|2003|7|5|df=yes}} 5 July 2003; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ. (2003-૦૭-05)
{{Start date and age|2009|9|9|br=yes}} September 9, 2009;
સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ.
 (2009-૦૯-09)
Today:
{{Start date and age|૨૦૨૪|૨|૧}}
 સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૧" નો ઉપયોગ., ૨૦૨૪; Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. (૨૦૨૪-ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.-0૧)
Yesterday:
{{Start date and age|૨૦૨૪|૧|૩૧}}
 સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૩" નો ઉપયોગ., ૨૦૨૪; Error: first parameter cannot be parsed as a date or time. (૨૦૨૪-ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.-૩૧)
Year and month
{{Start date and age|2002|03}} March 2002; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. (2002-૦૩)
{{Start date and age|2002|04}} April 2002; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. (2002-૦૪)
Year only
{{Start date and age|2002}} 2002; સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૦" નો ઉપયોગ. (2002)

Use in microformats[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UF-hcal-part

See also[ફેરફાર કરો]