ઢાંચો:Subatomic particle/symbol

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

List of symbol sub-pages[ફેરફાર કરો]

0-9[ફેરફાર કરો]


A, a[ફેરફાર કરો]

B, b[ફેરફાર કરો]

C, c[ફેરફાર કરો]

D, d[ફેરફાર કરો]

E, e[ફેરફાર કરો]

F, f[ફેરફાર કરો]


G, g[ફેરફાર કરો]

H, h[ફેરફાર કરો]

I, i[ફેરફાર કરો]


J, j[ફેરફાર કરો]


K, k[ફેરફાર કરો]

L, l[ફેરફાર કરો]


M, m[ફેરફાર કરો]


N, n[ફેરફાર કરો]

O, o[ફેરફાર કરો]

P, p[ફેરફાર કરો]

Q, q[ફેરફાર કરો]

R, r[ફેરફાર કરો]

S, s[ફેરફાર કરો]

T, t[ફેરફાર કરો]

U, u[ફેરફાર કરો]

V, v[ફેરફાર કરો]

W, w[ફેરફાર કરો]

X, x[ફેરફાર કરો]


Y, y[ફેરફાર કરો]


Z, z[ફેરફાર કરો]