ઢાંચો:User sandbox/testcases

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

Testing new "plain=yes" feature[ફેરફાર કરો]

{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName|list=[[User:UserNameHere/sandbox|sandbox]], [[User:UserNameHere/sandbox2|sandbox2]]|plain=yes}}

results:Testing spacing cleanup (no junk whitespace after message if plain=yes and list= is empty)[ફેરફાર કરો]

{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName|plain=yes}}

results:


Default display unaffected[ફેરફાર કરો]

{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName}}

results:


All optional displays cooperate[ફેરફાર કરો]

{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName|list=[[User:UserNameHere/sandbox|sandbox]], [[User:UserNameHere/sandbox2|sandbox2]]}}

results:{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName|list=[[User:UserNameHere/sandbox|sandbox]], [[User:UserNameHere/sandbox2|sandbox2]]|plain=yes|selectskin=yes}}

results:


{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName|list=[[User:UserNameHere/sandbox|sandbox]], [[User:UserNameHere/sandbox2|sandbox2]]|selectskin=yes}}

results:


Testing plain=all subfeature[ફેરફાર કરો]

{{User sandbox/sandbox|1=TestUserName|list=[[User:UserNameHere/sandbox|sandbox]], [[User:UserNameHere/sandbox2|sandbox2]]|plain=all}}

results: