નવ રત્નો

વિકિપીડિયામાંથી

धन्वन्तरिः क्षपणकोऽमरसिंहः शंकूवेताळभट्टघटकर्परकालिदासाः। ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेस्सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य॥

Dhanavantari, Kshapanako, Amarasimha, Shanku, Khatkarpara, Kalidasa , Vetalbhatta (or Vetalabhatta), Varuchi and Varahamihira