મદદ:Convert messages

વિકિપીડિયામાંથી

આ પાનું જ્યારે ઢાંચો {{convert}}ના વપરાશ વડે અપાયેલી કિંમતના એક એકમને બીજામાં બદલવા વખતે Module:Convert દ્વારા નોંધાયેલા ક્ષતિ અને ચેતવણી સંદેશાઓની સમજૂતી આપે છે.

 • Help:Convert • સર્વસામાન્ય નિરીક્ષણ. (અંગ્રેજી)
 • Help:Convert units • સામાન્યપણે વપરાતા એકમોની સરળ યાદી. (અંગ્રેજી)

પૂછાતા પ્રશ્નો[ફેરફાર કરો]

જો પ્રશ્ન સહેલાઈથી હલ ન થાય તો નીચેમાંથી કોઈ એક જગ્યાએ જાણ કરો.

ભૂલ અને ચેતવણી સંદેશાઓ[ફેરફાર કરો]

એક અંક જરૂરી[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

આગત અંક (input number) જરૂરી છે. ઉપર પ્રથમ ઉદાહરણમાં, આગત અંક 123 છે.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અન્ય અંક જરૂરી[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

પ્રથમ આગત અંક ચોક્કસ છે, પણ હરોળ માટે બીજો અંક જરૂરી છે.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અમાન્ય અંક[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

A number to be converted can be entered as in these examples: 1.23 or 1,234 or -0.9.

Fractions are entered as in these examples: 1+2/3 (1 23) or -1-2/3 (−1 23) or 2/3 (23).

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

બહુ વધારે અંક[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

This error occurs if a number exceeds the range of values available for calculations. The number 1e290 means 1×10290.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અમાન્ય ચોકસાઈ[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

 • {{convert|21455|acre|ha|2}} → 21,455 acres (8,682.53 ha)
 • {{convert|21455|acre|ha|-2}} → 21,455 acres (8,700 ha)
 • {{convert|21455|acre|ha|2.5}} → 21,455 acres (8,683 ha)[convert: invalid precision]

A precision value is entered after the conversion information. For example, |2 gives a result that is rounded to two decimal places, while |-2 rounds to the nearest 100 so that two zeroes occur at the end of the number. This message will only appear if warnings have been enabled.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

ચોકસાઈ ઘણી વધુ છે[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

Generally there is no reason to use a precision of more than a few decimal places, however, larger values may be used. The error shown occurs if the requested precision is higher than the maximum supported by the server.

A negative precision rounds to the nearest 10 (parameter |-1), or nearest 100 (|-2), or nearest 1000 (|-3), etc. A large negative precision produces a zero output.

 • {{convert|123|m|ft|-2}} → 123 metres (400 ft)
 • {{convert|123|m|ft|-200}} → 123 metres (0 ft)

Using a very small input value can cause the default precision to exceed the limit (1.234e-200 is 1.234×10−200). For such very small values, it is better to use the |sigfig= option.

 • {{convert|1.234|m|ft}} → 1.234 metres (4.05 ft)
 • {{convert|1.234e-200|m|ft}}[convert: precision too large]
 • {{convert|1.234e-200|m|ft|sigfig=3}} → 1.234×10−200 metres (4.05×10−200 ft)

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અમાન્ય અપૂર્ણાંક[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

 • {{convert|12.31|m|ftin|frac=8}}12.31 metres (40 ft 4+58 in)
 • {{convert|12.31|m|ftin|frac=1}} → 12.31 metres (40 ft 5 in)*
 • {{convert|12.31|m|ftin|frac=on}} → 12.31 metres (40 ft 5 in)*

A fraction denominator can be specified to display results with a fraction where appropriate. For example, |frac=8 specifies that the value should be rounded to the nearest eighth, and that a fraction should be included if necessary. A fraction denominator must be a whole number with value 2 or more. This message will only appear if warnings have been enabled.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અમાન્ય અર્થપૂર્ણ આંકડા[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

The number of significant figures in the result can be specified. For example, |sigfig=2 requests two significant figures. The number of significant figures must be a whole number with value 1 or more. This message will only appear if warnings have been enabled.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

ખાલી વિકલ્પ[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

 • {{convert|123|m|ft|sp=us}} → 123 meters (404 ft)
 • {{convert|123|m|ft|sp=}} → 123 metres (404 ft)[convert: empty option]

The option |sp=us specifies that US spelling should be used ("meters" instead of "metres"). However, |sp= has no effect as no value is specified. This message will only appear if all warnings have been enabled.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અમાન્ય વિકલ્પ[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

 • {{convert|123|m|ft|abbr=off}} → 123 metres (404 feet)
 • {{convert|123|m|ft|abr=off}} → 123 metres (404 ft)[convert: invalid option]

The option |abbr=off specifies that abbreviations are off, that is, unit names will be used instead of symbols. By contrast, |abr=off is ignored because "abr" is not the name of an option. This message will only appear if warnings have been enabled.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

એકમ નામ જરૂરી[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

A unit code must be specified following the input number or numbers.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અજાણ્યું એકમ[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

Each unit code must exactly match a known unit, case sensitive. A simplified list of unit codes is at Help:Convert units, and all available unit codes are here.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

એકમ અસમાન[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

 • {{convert|123|psi|Pa}} → 123 pounds per square inch (850,000 Pa)
 • {{convert|123|psi|ha}} → 123 pounds per square inch ([convert: unit mismatch])

It is only possible to convert between units that have the same type. For example, psi and Pa are each of type "pressure" so a psi value can be converted to Pa. However, a psi value cannot be converted to a unit of a different type, such as ha (hectare) which has type "area".

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

સંદિગ્ધ એકમ[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

Some unit codes are not supported; using them results in an message indicating that a different unit code should be chosen.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

અહીં અમાન્ય એકમ[ફેરફાર કરો]

વધુ જાણકારી માટે સંદેશા પર માઉસ ફેરવો.[lower-alpha ૧]

 • {{convert|123|K|C F}} → 123 K (−150 °C; −238 °F)
 • {{convert|123|C F|K}} → 123 C F[convert: unknown unit]
 • {{convert|12345|ft|mi km}} → 12,345 feet (2.3381 mi; 3.763 km)
 • {{convert|12345|ft|yd+mi+km}} → 12,345 feet (4,115 yd; 2.3381 mi; 3.763 km)
 • {{convert|12345|ft|yd+mi km}} → 12,345 feet ([convert: unknown unit])

Some units can only be used as outputs. For example "C F" displays a temperature in Celsius and Fahrenheit. Such a unit cannot be used with an input value, because, for example, there is no such temperature as "123 C F". Some output combinations are predefined—"C F" is one example, and "mi km" (miles and kilometres) is another. It is also possible to construct an output combination by joining unit codes with "+". However, individual units have to be specified, and an output combination cannot be used.

આ ક્ષતિયુક્ત પાનાંઓ આપોઆપ શ્રેણી:અમાન્ય એકમો બદલોમાં મુકાઈ જશે.[lower-alpha ૨]

 1. ૧.૦૦ ૧.૦૧ ૧.૦૨ ૧.૦૩ ૧.૦૪ ૧.૦૫ ૧.૦૬ ૧.૦૭ ૧.૦૮ ૧.૦૯ ૧.૧૦ ૧.૧૧ ૧.૧૨ ૧.૧૩ ૧.૧૪ If the mouse pointer is positioned over the convert message (mouseover), extra information will appear in a popup window.
 2. ૨.૦૦ ૨.૦૧ ૨.૦૨ ૨.૦૩ ૨.૦૪ ૨.૦૫ ૨.૦૬ ૨.૦૭ ૨.૦૮ ૨.૦૯ ૨.૧૦ ૨.૧૧ ૨.૧૨ ૨.૧૩ ૨.૧૪ A category is only included in a page if it is in the article or template namespaces.