મીડિયાવિકિ:Sharedupload-desc-here

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ ફાઇલ $1નો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ [$2 ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના] પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.