વિકિપીડિયા:ગુજરાતી અનુવાદની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી અનુવાદ[ફેરફાર કરો]

 • Computer
ગણક યંત્ર
સંગણક
 • File

ફાઈલ

 • Neutral Point of View (NPOV)
નિષ્પક્ષ દૃષ્ટિકોણ
 • Page/Web Page
પૃષ્ઠ
પત્ર
પાનું
 • URL/Hyperlink
કડી
 • User
ઉપયોગકર્તા
 • Web Site
વેબ ક્ષેત્ર
વેબ સાઈટ
જાળસ્થળ
 • Wiki
વીકી
 • Wikipedia
વીકીકોષ
વીકીપીડીયા

 • accept (as in widely accepted)
સ્વીકાર કરવું
 • acknowledge
સ્વીકારવું
જાણ કરવી (??)
 • available
હાજર
પ્રાપ્ય
ઉપલબ્ધ
 • Avoid
દૂર રહેવું, ટાળવું
 • basic
મૂળભૂત
 • Bias
પક્ષપાત, તરફદારી, ઝુકાવ, ભાવ
 • Broad/General (broadest sense)

વિસ્તૃત

 • Community

સમાજ

 • complex
અટપટું
જટિલ
 • Contributor (wikipedia)
વિકિપીડિયાના સહયોગી લેખક
યોગદાનકર્તા
 • Controversy
વિવાદ
 • Edit
સંપાદન
 • Electromagnetism
 • idea
યુક્તિ
 • interaction
સંવાદ
 • non-profit
નફા રહિત
 • nutral
નિષ્પક્ષ
 • official
અધિકૃત, સત્તાવાર, અધિકાર કે કાર્યાલય સંબંધી.
 • peer-review
 • phenomena

ચોક્કસ પ્રકારની ઘટનાઓ

 • policy
નીતિ, નિયમ, કાર્યનીતિ, વ્યવહારનીતિ
 • process
પ્રક્રિયા
કાર્ય પદ્ધતિ
 • pseudo
ફૉક, નકલી
 • Random
અનિશ્ચિત
 • real-time
કોઈ ઘટનાના સંદર્ભમાં તે જ સમયે -- સાચો - સમય
 • References
સંદર્ભ, આધાર, અનુસંધાન
 • Regular
નિયમિત
 • Regularly
નિયમિત રીતે
 • Requirement
આવશ્યકતા
 • Template
બીબું
ટેમ્પ્લેટ
 • varied
તપાસેલ
 • Female
મહિલા, નારી
 • Male
પુરૂષ, નર
 • Total
કુલ


 • ADDMOREINFO

વધુ માહિતી ઉમેરો