લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:ગુજરાતી સાહિત્યની ઍડિટાથૉન ૨૦૨૧/ગુણ

વિકિપીડિયામાંથી

આ પાનું વિકિપીડિયા:ગુજરાતી સાહિત્યની ઍડિટાથૉન ૨૦૨૧ના ગુણ નક્કી કરવા માટેના નિયમોનું આ પાનું છે.

૧. દરેક નવા લેખ માટે - ૧ ગુણ.

૨. ગુણવત્તા - ૧ થી ૫ ગુણ.

૩. મહત્તમ ગુણ - ૬ ગુણ.

ગુણવત્તાના ગુણ નીચેના મુદ્દાઓ પરથી અપાશે:

  • વિકિપીડિયાના પાયાના સિદ્ધાંતોનું પાલન.
  • સંદર્ભોની ગુણવત્તા.
  • ગુજરાતી વ્યાકરણ અને જોડણી.
  • સ્પષ્ટ વાક્યો.
  • જો ભાષાંતરિત લેખ હોય તો, ભાષાંતરની ગુણવત્તા.
  • છબીઓ, માહિતીચોકઠું.
  • ક્ષતિઓ.