લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2016/02/07

વિકિપીડિયામાંથી


ચિત્ર:14-3.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Dipsinhbhatti.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Sher limdo.JPG[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST) લાયસન્સ લેવાની જરુરીયાત નહતો કારણ કે મે પોતો લીઘે લો આ ફોટો છે[ઉત્તર]

ચિત્ર:Sherlimdo.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૧, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Shri Nathji Gausala-Danidhar.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Shri Nathji Gausala-Danidhae.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૨, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Holidays-Festivals22.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Holidays-Festivals-1-.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ અને લાયસન્સનો અભાવ, કોમન્સ પર ચડાવો ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૩, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]

ચિત્ર:Maniyaro Visavada -Ashok.jpg[ફેરફાર કરો]

ડુપ્લિકેટ ફાઇલ ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૭:૩૮, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)[ઉત્તર]