વિકિપીડિયા:સ્વચાલિત માન્ય સભ્યો

વિકિપીડિયામાંથી

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં જે સભ્યનું ખાતુ ૪ દિવસ જૂનું હોય અને ૧૦ થી વધારે ફેરફારો કર્યા હોય તેવા સભ્યો સ્વયંચલિત માન્ય સભ્યો કહેવાય.

આ સભ્યોના હક્કો નીચે મુજબ છે.

  • અર્ધ સંરક્ષિત પાના સંપાદિત કરો (auto-confirmed)
  • કૈપ્ચા માધ્યમમાં ગયા વિના કૈપ્ચા કાર્યાન્વયન ક્રિયા અમલમાં મૂકો (skip captcha)
  • પાનું ખસેડો (move)
  • પુસ્તકોને સભ્યના પાનાં તરીકે સાચવો (collection save as user page)
  • પુસ્તકોને સમાજ પૃષ્ઠ તરીકે સાચવો (collection save as community page)