વિકિપીડિયા:Citation needed

વિકિપીડિયામાંથી

[સંદર્ભ આપો]


{{Citation needed}} ઢાંચાનો xkcd માં ઉપયોગ!

વિકિપીડિયાના લખાણની ચકાસણી કરવા માટે કોઇપણ વ્યક્તિ શંકાસ્પદ લખાણ પર {{સંદર્ભ આપો}} ટેગ મૂકી પ્રશ્ન ઉઠાવી શકે છે.

ઉદાહરણ: ૬૫ % ટકા લોકો ભૂત-પ્રેતમાં વિશ્વાસ કરે છે.[સંદર્ભ આપો]