લખાણ પર જાઓ

વિભાગ:Find sources/templates/Find sources mainspace

વિકિપીડિયામાંથી

Documentation for this module may be created at વિભાગ:Find sources/templates/Find sources mainspace/doc

return {
	blurb = "''Find sources:'' $1 – $2",
	introLink = {
		code = 'google'
	},
	links = {
		{
			code = 'google news',
			display = 'news'
		},
		{
			code = 'google newspapers',
			display = 'newspapers'
		},
		{
			code = 'google books',
			display = 'books'
		},
		{
			code = 'google scholar',
			display = 'scholar'
		},
		{
			code = 'jstor',
			display = 'JSTOR'
		}
	},
	isUsedInMainspace = true
}