વિભાગ:Footnotes

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Documentation for this module may be created at વિભાગ:Footnotes/doc

f = {
args_default = {
bracket_left = "",
bracket_right = "",
bracket_year_left = "",
bracket_year_right = "",
postscript = "",
page = "",
pages = "",
location = "",
page_sep = ", p. ",
pages_sep = ", pp. ",
ref = "",
P1 = "",
P2 = "",
P3 = "",
P4 = "",
P5 = ""
}
};

function trim( str )
if str == nil then
return nil;
end
return str:match( "^%s*(.-)%s*$");
end    

function core( args )
local result;

if args.P5 ~= "" then
result = args.P1 .. ' et al. ' .. args.bracket_year_left .. args.P5 .. 
args.bracket_year_right;
elseif args.P4 ~= "" then
result = args.P1 .. ', ' .. args.P2 .. ' & ' .. args.P3 .. ' ' .. 
args.bracket_year_left .. args.P4 .. args.bracket_year_right;
elseif args.P3 ~= "" then
result = args.P1 .. ' & ' .. args.P2 .. ' ' .. args.bracket_year_left .. 
args.P3 .. args.bracket_year_right;
else
result = trim( args.P1 .. ' ' .. args.bracket_year_left .. args.P2 .. 
args.bracket_year_right )
end

if args.ref ~= 'none' then
if args.ref ~= "" then
result = "[[#" .. mw.uri.anchorEncode(args.ref) .. "|" .. result .. "]]";
else
result = "[[#CITEREF" .. mw.uri.anchorEncode(args.P1 .. args.P2 .. args.P3 .. args.P4 .. args.P5) .. "|" .. result .. "]]";
end
end

if args.page ~= "" then
result = result .. args.page_sep .. args.page;
elseif args.pages ~= "" then
result = result .. args.pages_sep .. args.pages;
end      

if args.location ~= "" then
result = result .. ", " .. args.location;
end

result = args.bracket_left .. result .. args.bracket_right .. args.postscript;
return result;
end

function f.harvard_core( frame )
local args = {};
local pframe = frame:getParent();

args.bracket_left = pframe.args.BracketLeft or "";
args.bracket_right = pframe.args.BracketRight or "";
args.bracket_year_left = pframe.args.BracketYearLeft or "";
args.bracket_year_right = pframe.args.BracketYearRight or "";
args.postscript = pframe.args.Postscript or "";
args.page = pframe.args.Page or "";
args.pages = pframe.args.Pages or "";
args.location = pframe.args.Location or "";
args.page_sep = pframe.args.PageSep or "";
args.pages_sep = pframe.args.PagesSep or "";
args.ref = pframe.args.REF or "{{{REF}}}";
args.P1 = trim( pframe.args.P1 ) or "";
args.P2 = trim( pframe.args.P2 ) or "";
args.P3 = trim( pframe.args.P3 ) or "";
args.P4 = trim( pframe.args.P4 ) or "";
args.P5 = trim( pframe.args.P5 ) or "";

return core( args );
end

function f.harvard_citation( frame )
local args = f.args_default;
pframe = frame:getParent();

args.bracket_left = "(";
args.bracket_right = ")";
args.page = pframe.args.p or pframe.args.page or "";
args.pages = pframe.args.pp or pframe.args.pages or "";
args.location = pframe.args.loc or "";
args.ref = pframe.args.ref or pframe.args.Ref or "";
args.P1 = trim( pframe.args[1] ) or "";
args.P2 = trim( pframe.args[2] ) or "";
args.P3 = trim( pframe.args[3] ) or "";
args.P4 = trim( pframe.args[4] ) or "";
args.P5 = trim( pframe.args[5] ) or "";

return core( args );
end

function f.harvard_citation_no_bracket( frame )
local args = f.args_default;
pframe = frame:getParent();

args.page = pframe.args.p or pframe.args.page or "";
args.pages = pframe.args.pp or pframe.args.pages or "";
args.location = pframe.args.loc or "";
args.ref = pframe.args.ref or pframe.args.Ref or "";
args.P1 = trim( pframe.args[1] ) or "";
args.P2 = trim( pframe.args[2] ) or "";
args.P3 = trim( pframe.args[3] ) or "";
args.P4 = trim( pframe.args[4] ) or "";
args.P5 = trim( pframe.args[5] ) or "";

return core( args );
end

function f.sfn( frame )
local args = f.args_default;
pframe = frame:getParent();

args.postscript = pframe.args.postscript or pframe.args.ps or ".";
args.page = pframe.args.p or pframe.args.page or "";
args.pages = pframe.args.pp or pframe.args.pages or "";
args.location = pframe.args.loc or "";
args.ref = pframe.args.ref or pframe.args.Ref or "";
args.P1 = trim( pframe.args[1] ) or "";
args.P2 = trim( pframe.args[2] ) or "";
args.P3 = trim( pframe.args[3] ) or "";
args.P4 = trim( pframe.args[4] ) or "";
args.P5 = trim( pframe.args[5] ) or "";

local result = core( args );
local name = "FOOTNOTE" .. args.P1 .. args.P2 .. 
args.P3 .. args.P4 .. args.P5 .. args.page .. args.pages .. args.location;

result = frame:extensionTag{ name = "ref", args = {name=name}, content=result };

return result;
end

return f;