વિભાગ:IPAc-en/pronunciation

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

This module houses {{IPAc-en}}'s pronunciation labels.

Code Aliases Output
lang English:
pron
local locally
ipa IPA:
uk UK:
us US:
uklang British English:
uslang American English:

-- This module contains pronunciation-key data for [[Module:IPAc-en]].

return {
	{
		code = 'lang',
		text = 'English:'
	},
	{
		code = 'pron',
		text = ''
	},
	{
		code = 'local',
		text = 'locally'
	},
	{
		code = 'ipa',
		text = '[[International Phonetic Alphabet|IPA]]:'
	},
	{
		code = 'uk',
		text = '[[British English|UK]]:'
	},
	{
		code = 'us',
		text = '[[American English|US]]:'
	},
	{
		code = 'uklang',
		text = '[[British English]]:'
	},
	{
		code = 'uslang',
		text = '[[American English]]:'
	},
}