વિભાગ:Icon

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

-- This module implements Template:Icon.

local data = mw.loadData('Module:Icon/data')

local p = {}

function p._main(args) local code = args.class or args[1] local iconData if code then code = code:match('^%s*(.-)%s*$'):lower() -- trim whitespace and put in lower case iconData = data[code] end if not iconData then iconData = data._DEFAULT end return string.format( '%s', iconData.image, iconData.tooltip and '|' .. iconData.tooltip or , args.size or '16x16px' ) end

function p.main(frame) local args = {} for k, v in pairs(frame:getParent().args) do args[k] = v end return p._main(args) end

return p