લખાણ પર જાઓ

વિભાગ:If empty

વિકિપીડિયામાંથી

Documentation for this module may be created at વિભાગ:If empty/doc

local p = {}

function p.main(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {wrappers = 'Template:If empty', removeBlanks = false})

	for k,v in ipairs(args) do
		if v ~= '' then
			return v
		end
	end

end

return p