વિભાગ:Track gauge/data

વિકિપીડિયામાંથી

Documentation for this module may be created at વિભાગ:Track gauge/data/doc

-- TrackGauge/data
--
-- Gauge definition (single entry; by input alias)
-- {
-- 	["full-id"] = "1435-met", -- id of the entry. Not used as of 2016.
-- 	["id"] = "1435",  -- id of the size (in mm, not unique e.g. when imp and met definitions)
-- 	["def1"] = "met", -- definition is in metric or imperial units
-- 	["aliases"] = {[[1435mm]], [[...]]}, -- possible input, normalised
-- 	["pagename"] = "Standard gauge", -- target article with source (=size link)
-- 	["name"] = "standard gauge", -- alternate commonly accepted name
-- 	["link"] = "[[standard gauge]]", -- as name, linked
-- 	["contentcat"] = "Standard gauge railways", -- where content is listed (for the readers)
-- 	["unique"] = "yes", -- track used in single network? Not used as of 2016.
-- 	["history"] = {"1972", "1994"}, -- date of origin, date of end. Not used 2016.
-- 	["ft"] = "4", -- imperial size to show
-- 	["in"] = "8",
-- 	["num"] = "1", -- inches fraction numerator
-- 	["den"] = "2", -- inches fraction denominator
-- 	["mm"] = "1435" -- metric size to show
-- },
--
return
{
	{
		["full-id"] = "1435-met",
		["id"] = "1435",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1435mm]], [[sg]], [[standard]], [[metsg]], [[sgmet]]},
		["pagename"] = "Standard gauge",
		["name"] = "standard gauge",
		["link"] = "[[standard gauge]]",
		["contentcat"] = "Standard gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1435"
	},
	{
		["full-id"] = "1435-imp",
		["id"] = "1435",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[4ft8.5in]], [[56.5in]], [[4ft81/2in]], [[561/2in]], [[ussg]], [[sgus]], [[usstandard]], [[uksg]], [[sguk]], [[impsg]], [[sgimp]]},
		["pagename"] = "Standard gauge",
		["name"] = "standard gauge",
		["link"] = "[[standard gauge]]",
		["contentcat"] = "Standard gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1435"
	},
	{
		["full-id"] = "3-met",
		["id"] = "3",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[3mm]]},
		["pagename"] = "T gauge",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.118",
		["mm"] = "3"
	},
	{
		["full-id"] = "4-met",
		["id"] = "4",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[4mm]]},
		["pagename"] = "Rail transport modelling scales#Scales",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.157",
		["mm"] = "4"
	},
	{
		["full-id"] = "4,5-met",
		["id"] = "4.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[4.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.177",
		["mm"] = "4.5"
	},
	{
		["full-id"] = "4,5-imp",
		["id"] = "4.5",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.177in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.177",
		["mm"] = "4.5"
	},
	{
		["full-id"] = "4,8-met",
		["id"] = "4.8",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[4.8mm]]},
		["pagename"] = "ZZ scale",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.189",
		["mm"] = "4.8"
	},
	{
		["full-id"] = "6,35-imp",
		["id"] = "6.35",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.25in]], [[1/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.25",
		["mm"] = "6.35"
	},
	{
		["full-id"] = "6,5-met",
		["id"] = "6.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[6.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.256",
		["mm"] = "6.5"
	},
	{
		["full-id"] = "6,5-imp",
		["id"] = "6.5",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.256in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.256",
		["mm"] = "6.5"
	},
	{
		["full-id"] = "7-met",
		["id"] = "7",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[7mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.276",
		["mm"] = "7"
	},
	{
		["full-id"] = "7-imp",
		["id"] = "7",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.276in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.276",
		["mm"] = "7"
	},
	{
		["full-id"] = "8-met",
		["id"] = "8",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[8mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.315",
		["mm"] = "8"
	},
	{
		["full-id"] = "8,97-imp",
		["id"] = "8.97",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.353in]]},
		["pagename"] = "N scale",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.353",
		["mm"] = "8.97"
	},
	{
		["full-id"] = "9-met",
		["id"] = "9",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[9mm]]},
		["pagename"] = "HOn30 gauge", -- also N scale, but no source there
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.354",
		["mm"] = "9"
	},
	{
		["full-id"] = "9,42-met",
		["id"] = "9.42",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[9.42mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.371",
		["mm"] = "9.42"
	},
	{
		["full-id"] = "10,5-met",
		["id"] = "10.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[10.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.413",
		["mm"] = "10.5"
	},
	{
		["full-id"] = "10,5-imp",
		["id"] = "10.5",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.413in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.413",
		["mm"] = "10.5"
	},
	{
		["full-id"] = "11,94-imp",
		["id"] = "11.94",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.47in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.470",
		["mm"] = "11.94"
	},
	{
		["full-id"] = "12-met",
		["id"] = "12",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[12mm]]},
		["pagename"] = "TT scale",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.472",
		["mm"] = "12"
	},
	{
		["full-id"] = "12-imp",
		["id"] = "12",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.472in]], [[0.473in]]},
		["pagename"] = "TT scale",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.472",
		["mm"] = "12"
	},
	{
		["full-id"] = "12,7-met",
		["id"] = "12.7",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[12.7mm]]},
		["pagename"] = "On2 gauge",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.5",
		["mm"] = "12.7"
	},
	{
		["full-id"] = "13-met",
		["id"] = "13",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[13mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.512",
		["mm"] = "13"
	},
	{
		["full-id"] = "13,5-met",
		["id"] = "13.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[13.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.531",
		["mm"] = "13.5"
	},
	{
		["full-id"] = "14-met",
		["id"] = "14",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[14mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.551",
		["mm"] = "14"
	},
	{
		["full-id"] = "14,125-met",
		["id"] = "14.125",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[14.125mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.556",
		["mm"] = "14.125"
	},
	{
		["full-id"] = "14,2-met",
		["id"] = "14.2",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[14.2mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.559",
		["mm"] = "14.2"
	},
	{
		["full-id"] = "14,28-met",
		["id"] = "14.28",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[14.28mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.562",
		["mm"] = "14.28"
	},
	{
		["full-id"] = "14,3-met",
		["id"] = "14.3",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[14.3mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.563",
		["mm"] = "14.3"
	},
	{
		["full-id"] = "14,3-imp",
		["id"] = "14.3",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.563in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.563",
		["mm"] = "14.3"
	},
	{
		["full-id"] = "15,75-met",
		["id"] = "15.75",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[15.75mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.620",
		["mm"] = "15.75"
	},
	{
		["full-id"] = "16,2-met",
		["id"] = "16.2",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[16.2mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.638",
		["mm"] = "16.2"
	},
	{
		["full-id"] = "16,5-met",
		["id"] = "16.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[16.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.65",
		["mm"] = "16.5"
	},
	{
		["full-id"] = "16,5-imp",
		["id"] = "16.5",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.65in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.65",
		["mm"] = "16.5"
	},
	{
		["full-id"] = "18-met",
		["id"] = "18",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[18mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.709",
		["mm"] = "18"
	},
	{
		["full-id"] = "18,2-met",
		["id"] = "18.2",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[18.2mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.717",
		["mm"] = "18.2"
	},
	{
		["full-id"] = "18,83-met",
		["id"] = "18.83",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[18.83mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.741",
		["mm"] = "18.83"
	},
	{
		["full-id"] = "19-met",
		["id"] = "19",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[19mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.748",
		["mm"] = "19"
	},
	{
		["full-id"] = "19,05-imp",
		["id"] = "19.05",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.75in]], [[3/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.75",
		["mm"] = "19.05"
	},
	{
		["full-id"] = "19,4-met",
		["id"] = "19.4",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[19.4mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.764",
		["mm"] = "19.4"
	},
	{
		["full-id"] = "20,5-met",
		["id"] = "20.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[20.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.807",
		["mm"] = "20.5"
	},
	{
		["full-id"] = "21-met",
		["id"] = "21",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[21mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.827",
		["mm"] = "21"
	},
	{
		["full-id"] = "21,97-imp",
		["id"] = "21.97",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.865in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.865",
		["mm"] = "21.97"
	},
	{
		["full-id"] = "22-met",
		["id"] = "22",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[22mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.866",
		["mm"] = "22"
	},
	{
		["full-id"] = "22,2-met",
		["id"] = "22.2",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[22.2mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.874",
		["mm"] = "22.2"
	},
	{
		["full-id"] = "22,42-imp",
		["id"] = "22.42",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[0.883in]]},
		["pagename"] = "S scale",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.883",
		["mm"] = "22.43"
	},
	{
		["full-id"] = "22,5-met",
		["id"] = "22.5",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[22.5mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.886",
		["mm"] = "22.5"
	},
	{
		["full-id"] = "23-met",
		["id"] = "23",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[23mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.906",
		["mm"] = "23"
	},
	{
		["full-id"] = "24-met",
		["id"] = "24",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[24mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "0.945",
		["mm"] = "24"
	},
	{
		["full-id"] = "28,08-met",
		["id"] = "28.08",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[28.08mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.106",
		["mm"] = "28.08"
	},
	{
		["full-id"] = "28,6-imp",
		["id"] = "28.6",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1.125in]], [[11/8in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.125",
		["mm"] = "28.6"
	},
	{
		["full-id"] = "29,9-imp",
		["id"] = "29.9",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1.177in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.177",
		["mm"] = "29.9"
	},
	{
		["full-id"] = "30-met",
		["id"] = "30",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[30mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.181",
		["mm"] = "30"
	},
	{
		["full-id"] = "31,75-imp",
		["id"] = "31.75",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1.25in]], [[11/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.25",
		["mm"] = "31.75"
	},
	{
		["full-id"] = "32-met",
		["id"] = "32",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[32mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.26",
		["mm"] = "32"
	},
	{
		["full-id"] = "32,96-met",
		["id"] = "32.96",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[32.96mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.298",
		["mm"] = "32.96"
	},
	{
		["full-id"] = "33-met",
		["id"] = "33",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[33mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.3",
		["mm"] = "33"
	},
	{
		["full-id"] = "35-met",
		["id"] = "35",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[35mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.378",
		["mm"] = "35"
	},
	{
		["full-id"] = "36,75-met",
		["id"] = "36.75",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[36.75mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.447",
		["mm"] = "36.75"
	},
	{
		["full-id"] = "44,45-imp",
		["id"] = "44.45",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1.75in]], [[13/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.75",
		["mm"] = "44.45"
	},
	{
		["full-id"] = "44,85-imp",
		["id"] = "44.85",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1.766in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.766",
		["mm"] = "44.85"
	},
	{
		["full-id"] = "45-met",
		["id"] = "45",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[45mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.772",
		["mm"] = "45"
	},
	{
		["full-id"] = "45-imp",
		["id"] = "45",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1.772in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.772",
		["mm"] = "45"
	},
	{
		["full-id"] = "49,2-met",
		["id"] = "49.2",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[49.2mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "1.937",
		["mm"] = "49.20"
	},
	{
		["full-id"] = "50,8-imp",
		["id"] = "50.8",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "50.8"
	},
	{
		["full-id"] = "53,975-imp",
		["id"] = "53.975",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2.125in]], [[21/8in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "53.975"
	},
	{
		["full-id"] = "64-met",
		["id"] = "64",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[64mm]]},
		["pagename"] = "64 mm gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "64"
	},
	{
		["full-id"] = "64-imp",
		["id"] = "64",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2.5in]], [[21/2in]]},
		["pagename"] = "64 mm gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "64"
	},
	{
		["full-id"] = "70,69-met",
		["id"] = "70.69",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[70.64mm]], [[70.69mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "2.781",
		["mm"] = "70.69"
	},
	{
		["full-id"] = "70,69-imp",
		["id"] = "70.69",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2.781in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "2.781",
		["mm"] = "70.69"
	},
	{
		["full-id"] = "89-met",
		["id"] = "89",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[89mm]]},
		["pagename"] = "List of rail transport modelling scale standards#NEM",
		["name"] = "3 gauge",
		["link"] = "[[3 gauge]]",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "89"
	},
	{
		["full-id"] = "89-imp",
		["id"] = "89",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[3.5in]], [[31/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "89"
	},
	{
		["full-id"] = "121-imp",
		["id"] = "121",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[4.75in]], [[43/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "4",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "121"
	},
	{
		["full-id"] = "127-imp",
		["id"] = "127",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[5in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "5",
		["mm"] = "127"
	},
	{
		["full-id"] = "184-imp",
		["id"] = "184",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[7.25in]], [[71/4in]]},
		["pagename"] = "7 1/4 in gauge railway",
		["contentcat"] = "7¼ in gauge railways",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "184"
	},
	{
		["full-id"] = "190,5-imp",
		["id"] = "190.5",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[7.5in]], [[71/2in]]},
		["contentcat"] = "7½ in gauge railways",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "190.5"
	},
	{
		["full-id"] = "210-imp",
		["id"] = "210",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[8.25in]], [[81/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "210"
	},
	{
		["full-id"] = "229-imp",
		["id"] = "229",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[9in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "9",
		["mm"] = "229"
	},
	{
		["full-id"] = "240-imp",
		["id"] = "240",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[9.4375in]], [[97/16in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "9",
		["num"] = "7",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "240"
	},
	{
		["full-id"] = "241-imp",
		["id"] = "241",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[9.5in]], [[91/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "9",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "241"
	},
	{
		["full-id"] = "254-imp",
		["id"] = "254",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[10in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "10",
		["mm"] = "254"
	},
	{
		["full-id"] = "260-imp",
		["id"] = "260",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[10.25in]], [[101/4in]]},
		["pagename"] = "Ten and a quarter inch gauge",
		["contentcat"] = "10¼ in gauge railways",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "260"
	},
	{
		["full-id"] = "267-imp",
		["id"] = "267",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[10.5in]], [[101/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "267"
	},
	{
		["full-id"] = "305-imp",
		["id"] = "305",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[12in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "12",
		["mm"] = "305"
	},
	{
		["full-id"] = "311-imp",
		["id"] = "311",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[12.25in]], [[121/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "12",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "311"
	},
	{
		["full-id"] = "321-imp",
		["id"] = "321",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[12.625in]], [[125/8in]]},
		["pagename"] = "Midland Beach Railway Company",
		["contentcat"] = "12⅝ in gauge railways",
		["in"] = "12",
		["num"] = "5",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "321"
		-- https://archive.org/stream/streetrailwayjo211903newy/streetrailwayjo211903newy#page/538/mode/1up Miniature locomotives for street railway parks.] The Street railway journal, Vol. XXI (Vol. 21), No. 14, 4 April 1903, p. 538.
	},
	{
		["full-id"] = "340-met",
		["id"] = "340",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[340mm]]},
		["pagename"] = "DierenPark Amersfoort",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "13",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "340"
	},
	{
		["full-id"] = "350-met",
		["id"] = "350",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[350mm]]},
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in the Netherlands",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "13",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "350"
	},
	{
		["full-id"] = "356-imp",
		["id"] = "356",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[14in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "14",
		["mm"] = "356"
	},
	{
		["full-id"] = "362-imp", --NEW 2016
		["id"] = "362",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[14.25in]], [[141/4in]]},
		["pagename"] = "Cleethorpes Coast Light Railway",
		["contentcat"] = "",
		["unique"] = "yes",
		["history"] = {"1972", "1994"},
		["in"] = "14",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",		
		["mm"] = "362"
	},
	{
		["full-id"] = "368-imp",
		["id"] = "368",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[14.5in]], [[141/2in]]},
		["pagename"] = "Long Beach and Asbury Park Railway",
		["contentcat"] = "14½ in gauge railways",
		["in"] = "14",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "368"
	},
	{
		["full-id"] = "381-met",
		["id"] = "381",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[381mm]]},
		["pagename"] = "Fifteen-inch gauge railway",
		["contentcat"] = "15 in gauge railways",
		["in"] = "15",
		["mm"] = "381"
	},
	{
		["full-id"] = "381-imp",
		["id"] = "381",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[15in]], [[1ft3in]]},
		["pagename"] = "Fifteen-inch gauge railway",
		["contentcat"] = "15 in gauge railways",
		["in"] = "15",
		["mm"] = "381"
	},
	{
		["full-id"] = "387-imp",
		["id"] = "387",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[15.25in]], [[151/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "15",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "387"
	},
	{
		["full-id"] = "400-met",
		["id"] = "400",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[400mm]]},
		["pagename"] = "400 mm gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "15",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "400"
	},
	{
		["full-id"] = "406-imp",
		["id"] = "406",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[16in]], [[1ft4in]]},
		["pagename"] = "List of ridable miniature railways#16 in",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "16",
		["mm"] = "406"
	},
	{
		["full-id"] = "410-met",
		["id"] = "410",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[410mm]]},
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in Germany#410 mm",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "16",
		["num"] = "5",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "410"
	},
	{
		["full-id"] = "419-imp",
		["id"] = "419",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1ft4.5in]], [[16.5in]], [[161/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "16",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "419"
	},
	{
		["full-id"] = "432-imp",
		["id"] = "432",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[17in]], [[1ft5in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "17",
		["mm"] = "432"
	},
	{
		["full-id"] = "450-met",
		["id"] = "450",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[450mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "17",
		["num"] = "23",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "450"
	},
	{
		["full-id"] = "457-imp",
		["id"] = "457",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[18in]], [[1ft6in]]},
		["pagename"] = "18 in gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "18",
		["mm"] = "457"
	},
	{
		["full-id"] = "470-imp",
		["id"] = "470",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[18.5in]], [[1ft6.5in]], [[181/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "18",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "470"
	},
	{
		["full-id"] = "480-met",
		["id"] = "480",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[480mm]]},
		["pagename"] = "Permanent way (history)",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "18",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "480"
	},
	{
		["full-id"] = "483-imp",
		["id"] = "483",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[19in]], [[1ft7in]]},
		["pagename"] = "19 in gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "19",
		["mm"] = "483"
	},
	{
		["full-id"] = "495-imp",
		["id"] = "495",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[19.5in]], [[1ft7.5in]], [[191/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "19",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "495"
	},
	{
		["full-id"] = "500-met",
		["id"] = "500",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[500mm]]},
		["pagename"] = "500 mm gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "19",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "500"
	},
	{
		["full-id"] = "508-imp",
		["id"] = "508",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[20in]], [[1ft8in]]},
		["contentcat"] = "20 in gauge railways",
		["in"] = "20",
		["mm"] = "508"
	},
	{
		["full-id"] = "520-met",
		["id"] = "520",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[520mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#520 mm",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "20",
		["num"] = "15",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "520"
	},
	{
		["full-id"] = "533-imp",
		["id"] = "533",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[21in]], [[1ft9in]]},
		["contentcat"] = "21 in gauge railways",
		["in"] = "21",
		["mm"] = "533"
	},
	{
		["full-id"] = "550-met",
		["id"] = "550",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[550mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "21",
		["num"] = "21",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "550"
	},
	{
		["full-id"] = "557-met",
		["id"] = "557",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[557mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "21",
		["num"] = "15",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "557"
	},
	{
		["full-id"] = "559-imp",
		["id"] = "559",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[22in]], [[1ft10in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "10",
		["mm"] = "559"
	},
	{
		["full-id"] = "560-met",
		["id"] = "560",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[560mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#560 mm",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "22",
		["num"] = "1",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "560"
	},
	{
		["full-id"] = "575-met",
		["id"] = "575",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[575mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#575 mm",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "22",
		["num"] = "5",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "575"
	},
	{
		["full-id"] = "578-imp",
		["id"] = "578",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[1ft10.75in]], [[22.75in]], [[1ft103/4in]], [[223/4in]]},
		["contentcat"] = "1 ft 10¾ in gauge railways",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "10",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "578"
	},
	{
		["full-id"] = "580-met",
		["id"] = "580",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[580mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#580 mm",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "22",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "580"
	},
	{
		["full-id"] = "591-imp",
		["id"] = "591",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[23.25in]], [[1ft11.25in]], [[1ft111/4in]], [[231/4in]]},
		["pagename"] = "Festiniog and Blaenau Railway",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "591"
	},
	{
		["full-id"] = "597-imp",
		["id"] = "597",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[23.5in]], [[1ft11.5in]], [[1ft111/2in]], [[231/2in]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "1 ft 11½ in gauge railways",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "597"
	},
	{
		["full-id"] = "600-met",
		["id"] = "600",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[600mm]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "600 mm gauge railways",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "5",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "600"
	},
	{
		["full-id"] = "603-imp",
		["id"] = "603",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[23.75in]], [[1ft11.75in]], [[1ft113/4in]], [[233/4in]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "1 ft 11¾ in gauge railways",
		["ft"] = "1",
		["in"] = "11",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "603"
	},
	{
		["full-id"] = "610-met",
		["id"] = "610",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[610mm]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "2 ft gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["mm"] = "610"
	},
	{
		["full-id"] = "610-imp",
		["id"] = "610",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2ft]], [[24in]]},
		["pagename"] = "2 ft and 600 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "2 ft gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["mm"] = "610"
	},
	{
		["full-id"] = "613-imp",
		["id"] = "613",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[24.125in]], [[2ft0.125in]], [[2ft1/8in]], [[241/8in]]},
		["pagename"] = "British quarrying and mining narrow gauge railways#Sand and gravel extraction",
		["contentcat"] = "", -- none
		["ft"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "613"
	},
	{
		["full-id"] = "620-met",
		["id"] = "620",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[620mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["num"] = "13",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "620"
	},
	{
		["full-id"] = "622-imp",
		["id"] = "622",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[24.5in]], [[2ft0.5in]], [[2ft1/2in]], [[241/2in]]},
		["pagename"] = "Penrhyn Quarry Railway",
		["contentcat"] = "2 ft ½ in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "622"
	},
	{
		["full-id"] = "630-met",
		["id"] = "630",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[630mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#630 mm",
		["contentcat"] = "",
		["in"] = "24",
		["num"] = "13",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "630"
	},
	{
		["full-id"] = "655-met",
		["id"] = "655",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[655mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#655 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "1",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "655"
	},
	{
		["full-id"] = "660-imp",
		["id"] = "660",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[26in]], [[2ft2in]]},
		["pagename"] = "Cwt y Bugail Quarry",
		["contentcat"] = "2 ft 2 in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "660"
	},
	{
		["full-id"] = "686-imp",
		["id"] = "686",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[27in]], [[2ft3in]]},
		["pagename"] = "List of 2 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "2 ft 3 in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "686"
	},
	{
		["full-id"] = "693-met",
		["id"] = "693",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[693mm]]},
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in Sweden",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["num"] = "9",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "693"
	},
	{
		["full-id"] = "700-met",
		["id"] = "700",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[700mm]]},
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in the Netherlands",
		["contentcat"] = "", -- none
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["num"] = "9",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "700"
	},
	{
		["full-id"] = "705-imp",
		["id"] = "705",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[27.75in]], [[2ft3.75in]], [[2ft33/4in]], [[273/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "3",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "705"
	},
	{
		["full-id"] = "711-imp",
		["id"] = "711",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[28in]], [[2ft4in]]},
		["pagename"] = "Snailbeach District Railways",
		["contentcat"] = "2 ft 4 in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "4",
		["mm"] = "711"
	},
	{
		["full-id"] = "716-met",
		["id"] = "716",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[716mm]]},
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in Poland",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "4",
		["num"] = "3",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "716"
	},
	{
		["full-id"] = "724-imp",
		["id"] = "724",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[28.5in]], [[2ft4.5in]], [[2ft41/2in]], [[281/2in]]},
		["pagename"] = "Glyn Valley Tramway",
		["contentcat"] = "2 ft 4½ in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "724"
	},
	{
		["full-id"] = "737-imp",
		["id"] = "737",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[29in]], [[2ft5in]]},
		["pagename"] = "British industrial narrow gauge railways#General freight",
		["contentcat"] = "", -- none
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["mm"] = "737"
	},
	{
		["full-id"] = "740-met",
		["id"] = "740",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[740mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#740 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "740"
	},
	{
		["full-id"] = "750-met",
		["id"] = "750",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[750mm]]},
		["pagename"] = "750 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "750 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "750"
	},
	{
		["full-id"] = "750-imp",
		["id"] = "750",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[29.5in]], [[2ft5.5in]], [[2ft51/2in]], [[291/2in]]},
		["pagename"] = "750 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "750 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "750"
	},
	{
		["full-id"] = "760-met",
		["id"] = "760",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[760mm]], [[bosnian]]},
		["pagename"] = "Bosnian gauge",
		["name"] = "Bosnian gauge",
		["link"] = "[[Bosnian gauge]]",
		["contentcat"] = "760 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "5",
		["num"] = "15",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "760"
	},
	{
		["full-id"] = "762-met",
		["id"] = "762",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[762mm]]},
		["pagename"] = "2 ft 6 in gauge railways",
		["contentcat"] = "2 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "762"
	},
	{
		["full-id"] = "762-imp",
		["id"] = "762",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2ft6in]], [[30in]]},
		["pagename"] = "2 ft 6 in gauge railways",
		["contentcat"] = "2 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "762"
	},
	{
		["full-id"] = "765-met",
		["id"] = "765",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[765mm]]},
		["contentcat"] = "", -- none
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "765"
	},
	{
		["full-id"] = "775-imp",
		["id"] = "775",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[30.5in]], [[2ft6.5in]], [[2ft61/2in]], [[301/2in]]},
		["contentcat"] = "", -- none
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "775"
	},
	{
		["full-id"] = "785-met",
		["id"] = "785",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[785mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "6",
		["num"] = "29",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "785"
	},
	{
		["full-id"] = "787-imp",
		["id"] = "787",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2ft7in]], [[31in]]},
		["pagename"] = "Dyserth branch line",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["mm"] = "787"
	},
	{
		["full-id"] = "791-met",
		["id"] = "791",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[791mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["num"] = "5",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "791"
	},
	{
		["full-id"] = "800-met",
		["id"] = "800",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[800mm]]},
		["pagename"] = "800 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "800"
	},
	{
		["full-id"] = "802-met",
		["id"] = "802",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[802mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "7",
		["num"] = "9",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "802"
	},
	{
		["full-id"] = "813-imp",
		["id"] = "813",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[32in]], [[2ft8in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "8",
		["mm"] = "813"
	},
	{
		["full-id"] = "820-met",
		["id"] = "820",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[820mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "8",
		["num"] = "9",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "820"
	},
	{
		["full-id"] = "825-imp",
		["id"] = "825",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2ft8.5in]], [[32.5in]], [[2ft81/2in]], [[321/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "825"
	},
	{
		["full-id"] = "838-imp",
		["id"] = "838",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = { [[2ft9in]], [[33in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9",
		["mm"] = "838"
	},
	{
		["full-id"] = "850-met",
		["id"] = "850",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[850mm]]},
		["pagename"] = "Menaggio–Porlezza railway", -- probably unique
		["contentcat"] = "850 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9",
		["num"] = "15",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "850"
	},
	{
		["full-id"] = "860-met",
		["id"] = "860",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[860mm]]},
		["DB Class V 51 and V 52"] = "", -- Kreidebahn Itzehoe, prob. unique
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "9",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "860"
	},
	{
		["full-id"] = "864-imp",
		["id"] = "864",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[34in]], [[2ft10in]]},
		["pagename"] = "Porthgain Railway#2 ft 10 in",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "10",
		["mm"] = "864"
	},
	{
		["full-id"] = "876-imp",
		["id"] = "876",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[2ft10.5in]], [[34.5in]], [[2ft101/2in]], [[341/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "876"
	},
	{
		["full-id"] = "880-met",
		["id"] = "880",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[880mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#880 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "10",
		["num"] = "21",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "880"
	},
	{
		["full-id"] = "889-imp",
		["id"] = "889",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[35in]], [[2ft11in]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#889 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "11",
		["mm"] = "889"
	},
	{
		["full-id"] = "891-met",
		["id"] = "891",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[891mm]], [[swedish]], [[swedishthreefoot]]},
		["pagename"] = "Swedish three foot gauge railways",
		["name"] = "Swedish three foot",
		["link"] = "[[Swedish three foot gauge railways|Swedish three foot]]",
		["contentcat"] = "891 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "11",
		["num"] = "3",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "891"
	},
	{
		["full-id"] = "900-met",
		["id"] = "900",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[900mm]]},
		["pagename"] = "900 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "900 mm gauge railways",
		["ft"] = "2",
		["in"] = "11",
		["num"] = "7",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "900"
	},
	{
		["full-id"] = "914-met",
		["id"] = "914",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[914mm]]},
		["pagename"] = "3 ft gauge railways",
		["contentcat"] = "3 ft gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["mm"] = "914"
	},
	{
		["full-id"] = "914-imp",
		["id"] = "914",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[3ft]], [[36in]]},
		["pagename"] = "3 ft gauge railways",
		["contentcat"] = "3 ft gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["mm"] = "914"
	},
	{
		["full-id"] = "914-met-915",
		["id"] = "914",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[915mm]]},
		["pagename"] = "3 ft gauge railways",
		["contentcat"] = "3 ft gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["mm"] = "915"
	},
	{
		["full-id"] = "925-met",
		["id"] = "925",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[925mm]]},
		["pagename"] = "Trams in Chemnitz", -- probably unique
		["contentcat"] = "925 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["num"] = "13",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "925"
	},
	{
		["full-id"] = "927-imp",
		["id"] = "927",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[3ft0.5in]], [[36.5in]], [[3ft1/2in]], [[361/2in]]},
		["pagename"] = "British industrial narrow gauge railways#3 ft 1/2 in",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "927"
	},
	{
		["full-id"] = "940-imp",
		["id"] = "940",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[37in]], [[3ft1in]]},
		["pagename"] = "British quarrying and mining narrow gauge railways",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["mm"] = "940"
	},
	{
		["full-id"] = "943-imp",
		["id"] = "943",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[37.125in]], [[3ft11/8in]], [[371/8in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "943"
	},
	{
		["full-id"] = "946-met",
		["id"] = "946",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[946mm]]},
		["pagename"] = "Kaprun disaster",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "946"
	},
	{
		["full-id"] = "950-met",
		["id"] = "950",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[950mm]]},
		["pagename"] = "Track gauge in Italy",
		["contentcat"] = "950 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "950"
	},
	{
		["full-id"] = "955-met",
		["id"] = "955",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[955mm]]},
		["pagename"] = "Polybahn funicular",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "1",
		["num"] = "19",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "955"
	},
	{
		["full-id"] = "965-imp",
		["id"] = "965",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[38in]], [[3ft2in]]},
		["pagename"] = "Clifton Rocks Railway",
		["contentcat"] = "3 ft 2 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "965"
	},
	{
		["full-id"] = "972-imp",
		["id"] = "972",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[38.25in]], [[3ft2.25in]], [[3ft21/4in]], [[381/4in]]},
		["pagename"] = "British quarrying and mining narrow gauge railways",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "972"
	},
	{
		["full-id"] = "985-met",
		["id"] = "985",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[985mm]]},
		["pagename"] = "Zugerbergbahn funicular",
		["contentcat"] = "985 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "2",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "985"
	},
	{
		["full-id"] = "991-imp",
		["id"] = "991",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[3ft3in]], [[39in]]},
		["pagename"] = "Tranent to Cockenzie Waggonway",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "991"
	},
	{
		["full-id"] = "1000-met",
		["id"] = "1000",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1000mm]], [[metre]], [[meter]], [[1m]]},
		["pagename"] = "Metre gauge",
		["name"] = "metre gauge",
		["link"] = "[[metre gauge]]",
		["en_US_name"] = "meter gauge",
		["en_US_link"] = "[[metre gauge|meter gauge]]",
		["contentcat"] = "Metre gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "3",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1000"
	},
	{
		["full-id"] = "1009-met",
		["id"] = "1009",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1009mm]]},
		["pagename"] = "Metre gauge", -- or Trams in Sofia
		["name"] = "metre gauge",
		["link"] = "[[metre gauge]]",
		["en_US_name"] = "meter gauge",
		["en_US_link"] = "[[metre gauge|meter gauge]]",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "3",
		["num"] = "23",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1009"
	},
	{
		["full-id"] = "1016-imp",
		["id"] = "1016",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[40in]], [[3ft4in]]},
		["pagename"] = "Kilmarnock and Troon Railway",
		["contentcat"] = "3 ft 4 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "4",
		["mm"] = "1016"
	},
	{
		["full-id"] = "1029-imp",
		["id"] = "1029",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[40.5in]], [[3ft4.5in]], [[3ft41/2in]], [[401/2in]]},
		["pagename"] = "Herne Bay Pier", -- not definitive
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1029"
	},
	{
		["full-id"] = "1035-imp",
		["id"] = "1035",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[40.75in]], [[3ft4.75in]], [[3ft43/4in]], [[403/4in]]},
		["pagename"] = "Lake Lock Rail Road",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "4",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1035"
	},
	{
		["full-id"] = "1040-met",
		["id"] = "1040",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1040mm]]},
		["pagename"] = "Festungsbahn (Salzburg)",
		["contentcat"] = "1040 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["mm"] = "1040"
	},
	{
		["full-id"] = "1050-met",
		["id"] = "1050",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1050mm]]},
		["pagename"] = "Hejaz Railway",
		["contentcat"] = "1050 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "11",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1050"
	},
	{
		["full-id"] = "1055-met",
		["id"] = "1055",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1055mm]]},
		["pagename"] = "National Company for Rail Transport",
		["contentcat"] = "1055 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1055"
	},
	{
		["full-id"] = "1055-imp",
		["id"] = "1055",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[41.5in]], [[3ft5.5in]], [[3ft51/2in]], [[411/2in]]},
		["contentcat"] = "1055 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1055"
	},
	{
		["full-id"] = "1065-met", -- Cape gauge too; by output name
		["id"] = "1065",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1065mm]]},
		["name"] = "Cape gauge",
		["link"] = "[[Cape gauge]]",
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["contentcat"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "5",
		["num"] = "15",
		["den"] = "16",		
		["mm"] = "1065"
	},
	{
		["full-id"] = "1067-met",
		["id"] = "1067",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1067mm]]},
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["contentcat"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1067"
	},
	{
		["full-id"] = "1067-imp",
		["id"] = "1067",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[3ft6in]], [[42in]]},
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["contentcat"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1067"
	},
	{
		["full-id"] = "1067-imp-cape",
		["id"] = "1067",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[cape]]},
		["pagename"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["name"] = "Cape gauge",
		["link"] = "[[Cape gauge]]",
		["contentcat"] = "3 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1067"
	},
	{
		["full-id"] = "1093-met",
		["id"] = "1093",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1093mm]]},
		["pagename"] = "Köping–Uttersberg–Riddarhyttan Railway",
		["contentcat"] = "3 ft 7 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["mm"] = "1093"
	},
	{
		["full-id"] = "1093-imp",
		["id"] = "1093",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[43in]], [[3ft7in]]},
		["pagename"] = "Köping–Uttersberg–Riddarhyttan Railway",
		["contentcat"] = "3 ft 7 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["mm"] = "1093"
	},
	{
		["full-id"] = "1099-met",
		["id"] = "1099",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1099mm]]},
		["pagename"] = "Narrow gauge railways in Sweden",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1099"
	},
	{
		["full-id"] = "1100-met",
		["id"] = "1100",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1100mm]]},
		["pagename"] = "Santa Teresa Tram",
		["contentcat"] = "1100 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "5",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "1100"
	},
	{
		["full-id"] = "1106-met",
		["id"] = "1106",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1106mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1106"
	},
	{
		["full-id"] = "1106-imp",
		["id"] = "1106",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[43.5in]], [[3ft7.5in]], [[3ft71/2in]], [[431/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1106"
	},
	{
		["full-id"] = "1124-imp",
		["id"] = "1124",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[44.25in]], [[3ft8.25in]], [[3ft81/4in]], [[441/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1124"
	},
	{
		["full-id"] = "1130-imp",
		["id"] = "1130",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[44.5in]], [[3ft8.5in]], [[3ft81/2in]], [[441/2in]]},
		["pagename"] = "London Pneumatic Despatch Company",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1130"
	},
	{
		["full-id"] = "1143-imp",
		["id"] = "1143",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[45in]], [[3ft9in]]},
		["pagename"] = "Middlebere Plateway",
		["contentcat"] = "3 ft 9 in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "9",
		["mm"] = "1143"
	},
	{
		["full-id"] = "1156-imp",
		["id"] = "1156",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[45.5in]], [[3ft9.5in]], [[3ft91/2in]], [[451/2in]]},
		["pagename"] = "Arcata and Mad River Railroad",
		["contentcat"] = "3 ft 9½ in gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "9",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1156"
	},
	{
		["full-id"] = "1168-imp",
		["id"] = "1168",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[46in]], [[3ft10in]]},
		["pagename"] = "Fajardo, Puerto Rico",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "10",
		["mm"] = "1168"
	},
	{
		["full-id"] = "1188-met",
		["id"] = "1188",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1188mm]]},
		["pagename"] = "Engelsberg-Norberg Railway",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "10",
		["num"] = "25",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1188"
	},
	{
		["full-id"] = "1194-imp",
		["id"] = "1194",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[47in]], [[3ft11in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "11",
		["mm"] = "1194"
	},
	{
		["full-id"] = "1200-met",
		["id"] = "1200",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1200mm]]},
		["pagename"] = "Narrow-gauge railway#Four foot and 1200 mm gauge ",
		["contentcat"] = "1200 mm gauge railways",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1200"
	},
	{
		["full-id"] = "1217-met",
		["id"] = "1217",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1217mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "3",
		["in"] = "11",
		["num"] = "29",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1217"
	},
	{
		["full-id"] = "1219-imp",
		["id"] = "1219",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[48in]], [[4ft]]},
		["pagename"] = "Four foot gauge railway",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["mm"] = "1219"
	},
	{
		["full-id"] = "1245-imp",
		["id"] = "1245",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[49in]], [[4ft1in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "1",
		["mm"] = "1245"
	},
	{
		["full-id"] = "1257-imp",
		["id"] = "1257",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[49.5in]], [[4ft1.5in]], [[4ft11/2in]], [[491/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1257"
	},
	{
		["full-id"] = "1270-imp",
		["id"] = "1270",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[50in]], [[4ft2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "1270"
	},
	{
		["full-id"] = "1295-imp",
		["id"] = "1295",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[51in]], [[4ft3in]]},
		["pagename"] = "Delaware and Hudson Gravity Railroad",
		["contentcat"] = "4 ft 3 in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "1295"
	},
	{
		["full-id"] = "1300-met",
		["id"] = "1300",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1300mm]]},
		["pagename"] = "Reisszug",
		["contentcat"] = "1300 mm gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "3",
		["num"] = "3",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "1300"
	},
	{
		["full-id"] = "1321-imp",
		["id"] = "1321",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[52in]], [[4ft4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "4",
		["mm"] = "1321"
	},
	{
		["full-id"] = "1333-imp",
		["id"] = "1333",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[52.5in]], [[4ft4.5in]], [[4ft41/2in]], [[521/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1333"
	},
	{
		["full-id"] = "1350-met",
		["id"] = "1350",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1350mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "5",
		["num"] = "5",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1350"
	},
	{
		["full-id"] = "1372-met",
		["id"] = "1372",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1372mm]]},
		["pagename"] = "Toden_Arakawa_Line", -- Japan, metric
		["contentcat"] = "4 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1372"
	},
	{
		["full-id"] = "1372-imp",
		["id"] = "1372",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[54in]], [[4ft6in]]},
		["pagename"] = "4 ft 6 in gauge railway",
		["contentcat"] = "4 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1372"
	},
	{
		["full-id"] = "1372-imp-scotch",
		["id"] = "1372",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[scotch]]},
		["pagename"] = "4 ft 6 in gauge railway",
		["name"] = "Scotch gauge",
		["link"] = "[[Scotch gauge]]",
		["contentcat"] = "4 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1372"
	},
	{
		["full-id"] = "1384-imp",
		["id"] = "1384",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[54.5in]], [[4ft6.5in]], [[4ft61/2in]], [[541/2in]]},
		["pagename"] = "Dundee and Newtyle Railway",
		["contentcat"] = "4 ft 6½ in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "6",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1384"
	},
	{
		["full-id"] = "1397-imp",
		["id"] = "1397",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[4ft7in]], [[55in]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#4 ft 7 in",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "7",
		["mm"] = "1397"
	},
	{
		["full-id"] = "1410-imp",
		["id"] = "1410",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[4ft7.5in]], [[55.5in]], [[4ft71/2in]], [[551/2in]]},
		["pagename"] = "Standard gauge#Origins", -- Bigges Main and Kenton and Coxlodge (redlink)
		["contentcat"] = "",
		["unique"] = "yes",
		["history"] = { "?", "1813"},
		["ft"] = "4",
		["in"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1410"
	},
	{
		["full-id"] = "1416-imp",
		["id"] = "1416",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[55.75in]], [[4ft7.75in]], [[4ft73/4in]]},
		["pagename"] = "Glasgow Corporation Tramways",
		["contentcat"] = "4 ft 7¾ in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "7",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1416"
	},
	{
		["full-id"] = "1422-met",
		["id"] = "1422",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1422mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["mm"] = "1422"
	},
	{
		["full-id"] = "1422-imp",
		["id"] = "1422",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[56in]], [[4ft8in]]},
		["pagename"] = "New Orleans and Carrollton Railroad",
		["contentcat"] = "4 ft 8 in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["mm"] = "1422"
	},
	{
		["full-id"] = "1429-imp",
		["id"] = "1429",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[56.25in]], [[4ft8.25in]], [[4ft81/4in]], [[561/4in]]},
		["pagename"] = "Washington Metro rolling stock",
		["contentcat"] = "Washington Metro",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1429"
	},
	{
		["full-id"] = "1432-met",
		["id"] = "1432",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1432mm]]},
		["pagename"] = "Track gauge in Hong Kong",
		["contentcat"] = "1432 mm gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1432"
	},
	{
		["full-id"] = "1440-met",
		["id"] = "1440",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1440mm]]},
		["pagename"] = "St. Moritz–Corviglia funicular",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "11",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "1440"
	},
	{
		["full-id"] = "1445-met",
		["id"] = "1445",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1445mm]]},
		["pagename"] = "Track gauge in Italy",
		["contentcat"] = "1445 mm gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "8",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1445"
	},
	{
		["full-id"] = "1448-imp",
		["id"] = "1448",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[57in]], [[4ft9in]]},
		["pagename"] = "Manchester and Leeds Railway",
		["contentcat"] = "4 ft 9 in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9",
		["mm"] = "1448"
	},
	{
		["full-id"] = "1450-met",
		["id"] = "1450",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1450mm]]},
		["pagename"] = "Trams in Dresden",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9",
		["num"] = "3",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1450"
	},
	{
		["full-id"] = "1457-imp",
		["id"] = "1457",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[57.375in]], [[573/8in]], [[4ft93/8in]], [[4ft9.375in]]},
		["pagename"] = "Cleveland and Mahoning Valley Railroad",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9",
		["num"] = "3",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1457"
	},
	{
		["full-id"] = "1458-met",
		["id"] = "1458",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1458mm]]},
		["pagename"] = "Trams in Leipzig",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "9",
		["num"] = "13",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1458"
	},
	{
		["full-id"] = "1473-imp",
		["id"] = "1473",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[58in]], [[4ft10in]], [[ohio]]},
		["pagename"] = "four foot ten inch gauge railways",
		["name"] = "Ohio gauge",
		["link"] = "[[Ohio gauge]]",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "10",
		["mm"] = "1473"
	},
	{
		["full-id"] = "1492-imp",
		["id"] = "1492",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[58.75in]], [[4ft10.75in]], [[4ft103/4in]], [[583/4in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "10",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1492"
	},
	{
		["full-id"] = "1495-imp",
		["id"] = "1495",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[58.875in]], [[4ft10.875in]], [[4ft107/8in]], [[587/8in]], [[toronto]]},
		["pagename"] = "1495 mm gauge railways",
		["name"] = "Toronto gauge",
		["link"] = "[[Toronto gauge]]",
		["contentcat"] = "4 ft 10⅞ in gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "10",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1495"
	},
	{
		["full-id"] = "1500-met",
		["id"] = "1500",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1500mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "11",
		["num"] = "1",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "1500"
	},
	{
		["full-id"] = "1520-met",
		["id"] = "1520",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1520mm]], [[russian]]},
		["pagename"] = "5 ft and 1520 mm gauge railways",
		["name"] = "Russian gauge",
		["link"] = "[[Russian gauge]]",
		["contentcat"] = "1520 mm gauge railways",
		["ft"] = "4",
		["in"] = "11",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1520"
	},
	{
		["full-id"] = "1524-met",
		["id"] = "1524",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1524mm]]},
		["pagename"] = "5 ft and 1520 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["mm"] = "1524"
	},
	{
		["full-id"] = "1524-imp",
		["id"] = "1524",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[60in]], [[5ft]]},
		["pagename"] = "5 ft and 1520 mm gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["mm"] = "1524"
	},
	{
		["full-id"] = "1537-imp",
		["id"] = "1537",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[60.5in]], [[5ft0.5in]], [[5ft1/2in]], [[601/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1537"
	},
	{
		["full-id"] = "1575-imp",
		["id"] = "1575",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[62in]], [[5ft2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "1575"
	},
	{
		["full-id"] = "1581-imp",
		["id"] = "1581",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[62.25in]], [[5ft2.25in]], [[5ft21/4in]], [[621/4in]]},
		["pagename"] = "SEPTA Subway–Surface Trolley Lines",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "1581"
	},
	{
		["full-id"] = "1588-imp",
		["id"] = "1588",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[62.5in]], [[5ft2.5in]], [[5ft21/2in]], [[621/2in]]},
		["pagename"] = "five foot two and a half inch gauge railways",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1588"
	},
	{
		["full-id"] = "1588-imp-pennsylvanian",
		["id"] = "1588",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[pennsylvania]], [[pennsylvaniatrolley]], [[pennsylvanian]], [[pennsylvaniantrolley]]},
		["pagename"] = "five foot two and a half inch gauge railways",
		["name"] = "Pennsylvania trolley gauge",
		["link"] = "[[Pennsylvania trolley gauge]]",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "2",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1588"
	},
	{
		["full-id"] = "1600-met",
		["id"] = "1600",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1600mm]]},
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "1600"
	},
	{
		["full-id"] = "1600-imp",
		["id"] = "1600",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[5ft3in]], [[63in]]},
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "1600"
	},
	{
		["full-id"] = "1600-met-victorian",
		["id"] = "1600",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[victorian]]},
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["name"] = "Victorian broad gauge",
		["link"] = "[[Victorian broad gauge]]",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "1600"
	},
	{
		["full-id"] = "1600-imp-irish",
		["id"] = "1600",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[irish]]},
		["pagename"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["name"] = "Irish gauge",
		["link"] = "[[Irish gauge]]",
		["contentcat"] = "5 ft 3 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3",
		["mm"] = "1600"
	},
	{
		["full-id"] = "1613-imp",
		["id"] = "1613",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[63.5in]], [[5ft3.5in]], [[5ft31/2in]], [[631/2in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "3",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1613"
	},
	{
		["full-id"] = "1638-imp",
		["id"] = "1638",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[64.5in]], [[5ft4.5in]], [[5ft41/2in]], [[641/2in]], [[baltimore]], [[baltimorestreetcar]]},
		["pagename"] = "5 ft 4½ in gauge railways",
		["name"] = "Baltimore streetcar gauge",
		["link"] = "[[Baltimore Streetcar Museum#5 ft 4 1/2 in|Baltimore streetcar gauge]]",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "4",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1638"
	},
	{
		["full-id"] = "1664-met",
		["id"] = "1664",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1664mm]]},
		["pagename"] = "Iberian gauge#1664 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "5",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "1664"
	},
	{
		["full-id"] = "1668-met",
		["id"] = "1668",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1668mm]], [[iberian]]},
		["pagename"] = "Iberian gauge",
		["name"] = "Iberian gauge",
		["link"] = "[[Iberian gauge]]",
		["contentcat"] = "Iberian gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "5",
		["num"] = "21",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1668"
	},
	{
		["full-id"] = "1672-met",
		["id"] = "1672",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1672mm]]},
		["pagename"] = "Iberian gauge#1672 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "5",
		["num"] = "13",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "1672"
	},
	{
		["full-id"] = "1676-met",
		["id"] = "1676",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1676mm]]},
		["pagename"] = "5 ft 6 in gauge railway",
		["contentcat"] = "5 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1676"
	},
	{
		["full-id"] = "1676-imp",
		["id"] = "1676",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[5ft6in]], [[66in]]},
		["pagename"] = "5 ft 6 in gauge railway",
		["contentcat"] = "5 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1676"
	},
	{
		["full-id"] = "1676-imp-indian",
		["id"] = "1676",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[indian]]},
		["pagename"] = "5 ft 6 in gauge railway",
		["name"] = "Indian gauge",
		["link"] = "[[Indian gauge]]",
		["contentcat"] = "5 ft 6 in gauge railways",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1676"
	},
	{
		["full-id"] = "1727-imp",
		["id"] = "1727",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[68in]], [[5ft8in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "8",
		["mm"] = "1727"
	},
	{
		["full-id"] = "1750-met",
		["id"] = "1750",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1750mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "8",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1750"
	},
	{
		["full-id"] = "1800-met",
		["id"] = "1800",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1800mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#1800 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "5",
		["in"] = "10",
		["num"] = "7",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "1800"
	},
	{
		["full-id"] = "1829-imp",
		["id"] = "1829",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[6ft]], [[72in]]},
		["pagename"]= "Erie Gauge War",
		["contentcat"] = "6 ft gauge railways",
		["ft"] = "6",
		["mm"] = "1829"
	},
	{
		["full-id"] = "1850-met",
		["id"] = "1850",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1850mm]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "6",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "1850"
	},
	{
		["full-id"] = "1880-met",
		["id"] = "1880",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1880mm]]},
		["pagename"] = "Taipei Metro",
		["contentcat"] = "6 ft 2 in gauge railways",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "1880"
	},
	{
		["full-id"] = "1880-imp",
		["id"] = "1880",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[6ft2in]], [[74in]]},
		["pagename"] = "Ulster Railway",
		["contentcat"] = "6 ft 2 in gauge railways",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "2",
		["mm"] = "1880"
	},
	{
		["full-id"] = "1945-met",
		["id"] = "1945",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1945mm]]},
		["pagename"] = "De Arend (locomotive)",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "4",
		["num"] = "9",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "1945"
	},
	{
		["full-id"] = "1981-met",
		["id"] = "1981",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[1980mm]]},
		["pagename"] = "Carmelit",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1980"
	},
	{
		["full-id"] = "1981-imp",
		["id"] = "1981",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[78in]], [[6ft6in]]},
		["pagename"] = "Scarborough funiculars#St Nicholas Cliff Lift",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "1981"
	},
	{
		["full-id"] = "2000-met",
		["id"] = "2000",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[2000mm]], [[2m]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "6",
		["in"] = "6",
		["num"] = "3",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "2000"
	},
	{
		["full-id"] = "2134-imp",
		["id"] = "2134",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[84in]], [[7ft]], [[brunel]]},
		["pagename"] = "7-foot gauge railway",
		["name"] = "Brunel gauge",
		["link"] = "[[7-foot gauge railway|Brunel gauge]]",
		["contentcat"] = "7 ft gauge railways",
		["ft"] = "7",
		["mm"] = "2134"
	},
	{
		["full-id"] = "2140-imp",
		["id"] = "2140",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[84.25in]], [[7ft0.25in]], [[7ft1/4in]], [[841/4in]]},
		["pagename"] = "7-foot-¼-inch gauge railway",
		["name"] = "Brunel gauge",
		["link"] = "[[7-foot-¼-inch gauge railway|Brunel gauge]]",
		["contentcat"] = "7 ft gauge railways",
		["ft"] = "7",
		["num"] = "1",
		["den"] = "4",
		["mm"] = "2140"
	},
	{
		["full-id"] = "2286-imp",
		["id"] = "2286",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[90in]], [[7ft6in]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "7",
		["in"] = "6",
		["mm"] = "2286"
	},
	{
		["full-id"] = "2440-imp",
		["id"] = "2440",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[96in]], [[8ft]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "8",
		["mm"] = "2440"
	},
	{
		["full-id"] = "2743-imp",
		["id"] = "2743",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[108in]], [[9ft]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "9",
		["mm"] = "2743"
	},
	{
		["full-id"] = "3000-met",
		["id"] = "3000",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[3000mm]], [[3m]]},
		["pagename"] = "Breitspurbahn",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "9",
		["in"] = "10",
		["num"] = "1",
		["den"] = "8",
		["mm"] = "3000"
	},
	{
		["full-id"] = "3048-imp",
		["id"] = "3048",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[120in]], [[10ft]]},
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "10",
		["mm"] = "3048"
	},
	{
		["full-id"] = "3327-imp",
		["id"] = "3327",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[10ft11in]], [[131in]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#3327 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "10",
		["in"] = "11",
		["mm"] = "3327"
	},
	{
		["full-id"] = "3696-imp",
		["id"] = "3696",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[12ft1.5in]], [[145.5in]], [[12ft11/2in]], [[1451/2in]]},
		["pagename"] = "Hamilton Incline Railway",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "12",
		["in"] = "1",
		["num"] = "1",
		["den"] = "2",
		["mm"] = "3696"
	},
	{
		["full-id"] = "5486-imp",
		["id"] = "5486",
		["def1"] = "imp",
		["aliases"] = {[[18ft]], [[216in]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#18 ft",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "18",
		["mm"] = "5486"
	},
	{
		["full-id"] = "8200-met",
		["id"] = "8200",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[8200mm]]},
		["pagename"] = "List of track gauges#8200 mm",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "26",
		["in"] = "10",
		["num"] = "27",
		["den"] = "32",
		["mm"] = "8200"
	},
	{
		["full-id"] = "9000-met",
		["id"] = "9000",
		["def1"] = "met",
		["aliases"] = {[[9000mm]]},
		["pagename"] = "Krasnoyarsk Dam",
		["contentcat"] = "",
		["ft"] = "29",
		["in"] = "6",
		["num"] = "5",
		["den"] = "16",
		["mm"] = "9000"
	}
}
-- 20160204: General cleanup; a more fixed data order.
-- 20160204: Added: 889mm (metric); several article-sources.
-- 20160204: Removed aliases metre with decimals (rm '0.6m', '0.7m').
-- 20160204: Added identifier 'full-id' eg "1600-met-victorian" (compose compound key). Unused now.
-- 20160213: Fix wrong imp numbers for 9mm.
-- 20160213: Add aliases sgus, sguk for s.g. completeness.
-- 20160613: Add sourcing pagename: 1050mm, 1055mm, 1093mm=3ft7in, 1200mm, 3ft4in, 1300mm, 4ft3in, 4ft7¾in, 4ft8in, 4ft9in, 6ft
-- 20160613: Add content category: 1050mm, 1055mm, 1093mm=3ft7in, 1200mm, 3ft4in, 1300mm, 4ft3in, 4ft7¾in, 4ft8in, 6ft
-- 20160620: Add content category: 20in ... 28.5in
-- 20160702: removed 889mm-metric, not used/sourced
-- 20161104: Add engvar=en-US for metER gauge 1000-met, 1009-met
-- 20161108: skip redirect 15in: Fifteen-inch gauge railway
-- 20161120: NEW added 14 1/4 in (362 mm) gauge
-- 20161121: NEW added 4 ft 7.25 in (1410 mm) gauge
-- 20161122: removed 457 mm: not defined metric (18 inch)
-- 20161123: add Toden_Arakawa_Line for 1372mm metric.
-- 20161125: NEW added 1 ft 11 1⁄4 in (591 mm)
-- 20161126: NEW added 12 ft 1.5in (3696 mm)
-- 20161126: NEW added 14.5 in (368 mm)
-- 20161127: +contentcats: 10.25in, 15in, 7.25in, 7.5in, 760mm (bosnian)
-- 20161201: +documentation by comments
-- 20161219: (main module: maintenance categorisation switched off per TfD)
-- 20170413: NEW added 2 ft 7 in (787 mm) gauge
-- 20170414: 9 mm: add pagename HOn30 gauge (N scale missing source)
-- 20170819: 783 mm: remove, theoretical only. 1200 mm: article link to more genereric article
-- 20171210: NEW added 4 ft 9 3/8 in (1457 mm) gauge
-- 20171210: NEW added 1465 mm as rounded Cape Gauge gauge
-- 20180301: NEW added 12 5/8 in (321 mm) gauge