વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Hardhrol
  • નોંધેલ: ૧૬:૦૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮ (૫ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧,૨૪૦
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૮૧
  • તાળું મરાયેલું છે: હા
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૧૯:૧૫, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૧૩:૨૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૭:૧૩, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bg.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૦૭:૨૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૦:૧૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૧૪:૩૨, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૮:૪૦, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૧૭:૦૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
chy.wikipedia.org૨૨:૧૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૬:૦૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮નવું ખાતુ(?)૩૦
cs.wikipedia.org૧૦:૨૨, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikipedia.org૧૨:૩૫, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
dty.wikipedia.org૧૨:૨૪, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
el.wikipedia.org૧૭:૧૪, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૨૯
en.wikiquote.org૨૦:૫૧, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૭:૫૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૭:૫૩, ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૭:૫૦, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૪:૫૫, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikipedia.org૨૦:૦૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૯:૫૩, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gom.wikipedia.org૧૦:૧૯, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૨૦:૨૯, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૬૦૪
gu.wikiquote.org૨૨:૪૦, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wiktionary.org૧૭:૪૬, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
he.wikipedia.org૧૧:૫૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hif.wikipedia.org૧૨:૦૬, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૧૭:૩૫, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૪૫
hr.wikipedia.org૧૨:૩૬, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૧૪:૧૧, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૭:૨૮, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૧૦:૨૫, ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૧૮:૨૮, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
km.wikipedia.org૨૧:૧૭, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૬:૦૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ltg.wikipedia.org૦૮:૧૦, ૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૧૦:૩૭, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૬:૦૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૬:૦૭, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૧
ml.wikipedia.org૨૩:૩૫, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૭:૫૫, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mrj.wikipedia.org૧૧:૦૭, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૪:૫૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૨:૦૯, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૦:૧૮, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૦૯:૫૪, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૨૧:૧૫, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૯:૫૦, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૮:૧૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૦:૩૬, ૧૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૯૩
pl.wikipedia.org૧૧:૧૮, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૨:૧૧, ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૧૮:૩૬, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wiktionary.org૧૦:૫૧, ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rmy.wikipedia.org૦૮:૩૯, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
rn.wikipedia.org૨૨:૨૦, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sat.wikipedia.org૦૯:૪૦, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
sa.wikisource.org૧૩:૧૫, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sd.wikipedia.org૧૨:૫૧, ૧૮ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૦:૩૩, ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wiktionary.org૧૦:૦૩, ૧૧ મે ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૦:૪૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sm.wikipedia.org૦૮:૫૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૪:૨૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૨૨:૩૯, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૨૩:૩૪, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wiktionary.org૧૭:૫૩, ૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૨:૪૮, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
tw.wikipedia.org૨૨:૦૧, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૫:૩૨, ૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૮:૪૫, ૧૨ જુલાઇ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૫
wikimania.wikimedia.org૧૮:૩૫, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wuu.wikipedia.org૨૨:૧૮, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xh.wikipedia.org૨૨:૦૭, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh-yue.wikipedia.org૨૨:૧૯, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)