સભ્યના યોગદાનો

Jump to navigation Jump to search

આ સભ્ય પ્રતિબંધિત છે તમારા સંદર્ભ માટે પ્રતિબંધિત સભ્યોની યાદિ આપી છે

  • ૨૧:૨૫, ૧૫ જુલાઇ ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન blocked Hardhrol ચર્ચા યોગદાન with an expiration time of ૧ માસ (ખાતું ખોલવા પર પ્રતિબંધ છે, ઇ-મેલ પ્ર પ્રતિબંધ મુકાયો, તમે પોતાનું ચર્ચા પાનામાં ફેરફાર ન કરી શકો.) (આત્યંતિક ભાંગફોડ: અન્ય સભ્યો દ્વારા આ સભ્ય બાબત મળેલી અરીયાદો ના આધારે) ટેગ: PHP7
યોગદાન શોધો
 
 
      
 
   

(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)