વુઝૂ

વિકિપીડિયામાંથી

નમાઝ, ઇસ્લામ ધર્મમાં સૌથી મહત્વની ઇબાદત (પ્રાર્થના) ગણાય છે, નમાઝ પહેલાં કોગળા કરવા, હાથ, મોં, પગ ધોવા વગેરે શરીર સ્વચ્છ કરવાની ક્રિયાને વુઝૂ કહેવામાં આવે છે). વુઝૂ માટૅ કપડાં પાક – સ્‍વચ્‍છ હોય, એટલે કે તેના પર કોઇ નાપાકી, મળ – મુત્ર , લોહી વગેરેની ન હોય તે જરુરી છે.