સભ્ય:Ffffnm

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
chaus
બબેલ સભ્ય માહિતી
zh-N 中文是这位用户的母语
zh-Hans-CN-N 这位用户明白以母语为主的大陆式中文
gu-0 આ સભ્યને ગુજરાતીની જરાપણ જાણકારી નથી (અથવા તે મહામુસીબતે સમજી શકે છે).
en-1 This user has basic knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
zh-Hans-5 这位用户的简体中文达到专业水平
zh-Hant-4 這位使用者會接近母語水準的 繁體中文
lzh-2 此君有志文言也。
zh-Hant-TW-3 這位用戶有高等台式中文知識。
yue-1 呢位用戶有基本廣東話知識。
zh-Hant-HK-1 這位用戶有基本港式中文知識。
ભાષાવાર સભ્યો