સભ્ય:Gyan4u99

    વિકિપીડિયામાંથી

    હું કેટલીક ફ્રી (મુક્ત) જ્ઞાન આદાન પ્રદાન કરતી વેબસાઇટોમાં યોગદાન આપું છું. તેમાં ગુજરાતી વિકિપીડિયા મારી મન પસંદ વેબસાઇટ છે. ગુજરાતી લેખોને વધુ મજબૂત કરીને આગળ વધારવી તેમજ ખોટી માહિતી દૂર કરવી મારૂ મુખ્ય કાર્ય છે.

    Om symbol.svgઆ સભ્ય હિંદુ છે.