સભ્ય:Rangilo Gujarati

    વિકિપીડિયામાંથી

    હું છું રંગીલો ગુજરાતી અંગ્રેજી વિકિપેડિયા પર. મૂળ જામનગર નો રહેવાસિ, હાલ પૂને સ્થિત્ છૂ.

    રંગીલો ગુજરાતી