લખાણ પર જાઓ

હેક્ટર

વિકિપીડિયામાંથી
૧ હેક્ટરના માપની સમજૂતિ

હેક્ટરક્ષેત્રફળ મોજણી માટેનો એકમ છે. સામાન્ય રીતે જમીનના ક્ષેત્રફળની મોજણી કરવા માટે આ એકમ વાપરવામાં આવે છે. મેટ્રિક પરિમાણો પૈકીના લંબાઇના એકમ મીટર સાથે ૧ (એક) હેક્ટર અહીં જણાવ્યા મુજબ સમીકરણબદ્ધ છે:

૧૦૦ મીટર X ૧૦૦ મીટર = ૧ હેક્ટર = ૧૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર