આંગળી

વિકિપીડિયામાંથી
આંગળીઓ.

મનુષ્યના પ્રત્યેક હાથ તેમ જ પગના તળિયાના અગ્રભાગોને આંગળી કહેવાય છે. મનુષ્યના પ્રત્યેક હાથ તેમ જ પગમાં પાંચ-પાંચ આંગળીઓ આવેલી છે. આમ દરેક માનવશરીરને કુલ વીસ આંગળીઓ હોય છે. આંગળીમાં આભૂષણ તરીકે વીંટી પહેરવામાં આવે છે, જેને વેઢ પણ કહેવાય છે.

હાથની આંગળીઓનાં નામ[ફેરફાર કરો]

  • સૌથી વધારે જાડાઇ ધરાવતી આંગળી જેને આપણે સામાન્ય રીતે અંગુઠો કહીએ છે તેનું વાસ્તવિક નામ અંગુષ્ઠ છે.
  • અંગુઠાની બાજુમાં આવેલી આંગળીનું નામ તર્જની છે.
  • હાથની બધી આંગળીઓની વચ્ચે આવેલી આંગળીનું નામ મધ્યમા છે.
  • હાથની આંગળીઓની વચ્ચે આવેલી આંગળી તેમ જ સૌથી નાની આંગળીની વચ્ચે આવેલી આંગળીનું નામ અનામિકા છે.
  • હાથમાં આવેલી સૌથી નાની આંગળીનું નામ કનીષ્ઠિકા અથવા ટચલી છે.