જી એફ ડી એલ (GFDL)

વિકિપીડિયામાંથી
GNU નું નિશાન

GNU Free Documentation Licenseગ્નુ ફ્રી ડૉક્યુમેન્ટેશન લાઇસન્સ (GNU FDLગ્નુ એફ ડી એલ અથવા ફક્ત GFDLજી એફ ડી એલ) એ મુક્ત માહિતી માટેનું કૉપીલેફ્ટ લાઇસન્સ છે, જે ફ્ી સૉફ્ટવૅર ફાઉન્ડેશન (FSF–એફ એસ એફ) એ GNU પ્રૉજેક્ટ માટે તૈયાર કર્યું હતું. તે GNU GPLગ્નુ જી પી એલ લાઇસન્સ નો મુક્ત માહિતી માટેનો પુરક છે. તેની હાલની આવૃત્તિ 1.2 છે, અને તેની મૂળ સત્તાવાર વિગતો http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html પર વાંચી શકાય છે.

આ લાઇસન્સને પાઠ્ય પુસ્તકો, માર્ગ દર્શિકાઓ (મૅન્યુઅલ્સ) અને અન્ય સંદર્ભ ગ્રંથો માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. પણ તેનો કોઇ પણ વિષય પર લખાયેલા સાહિત્ય માટે ઉપયોગ થઇ શકે છે. આ લાઇસન્સ ધરાવતા કોઇ પણ સાહિત્ય ની કોઇ પણ નકલ, (સુધારો/વધારો કરેલી કે અદ્દલ) પણ આ લાઇસન્સ સાથે જ પ્રકાશિત થાય તે આ લાઇસન્સ ની જરૂરીયાત છે. આ નકલો વેચી શકાય છે પણ જો તેને મોટા પ્રમાણ માં વહેંચાઇ રહી હોય તો તેને એવા રૂપમાં પ્રકાશિત કરવી જોઇએ જેને આગળ ઉપર સહેલાઇ થી સુધારી શકાય.

વિકિપીડિયા એ GFDL વાપરતો સૌથી વિશાળ પ્રૉજેક્ટ છે.