ઢાંચો:Class/colour/doc

વિકિપીડિયામાંથી

This template uses a single unnamed parameter to output the colour used by each class type as a six digit hex code prefixed with a # symbol.

Syntax Output Colour Syntax Output Colour
{{classcol|FA}} #6699ff {{classcol|Audio}} #ddccff
{{classcol|FL}} #6699ff {{classcol|File}} #ddccff
{{classcol|FM}} #6699ff {{classcol|Future}} #8a95c9
{{classcol|A}} #66ffff {{classcol|Merge}} #add8e6
{{classcol|GA}} #66ff66 {{classcol|Needed}} #dcdcdc
{{classcol|B}} #b2ff66 {{classcol|Portal}} #cc8899
{{classcol|C}} #ffff66 {{classcol|Project}} #c0c090
{{classcol|Start}} #ffaa66 {{classcol|Redirect}} #c0c0c0
{{classcol|Stub}} #ff6666 {{classcol|Template}} #fbceb1
{{classcol|List}} #aa88ff {{classcol|B+}} #66ff66
{{classcol|NA}} #f5f5f5 {{classcol|Book}} #98FF98
{{classcol|Category}} #ffdb58 {{classcol|Deferred}} #999999
{{classcol|Current}} #d462ff {{classcol|SL}} #ff6666
{{classcol|Disambig}} #00fa9a {{classcol|User}} #999900

See also[ફેરફાર કરો]

Standard class types
 FA  A  GA B
{{class|FA}} {{class|A}} {{class|GA}} {{class|B}}
C Start Stub  FL
{{class|C}} {{class|Start}} {{class|Stub}} {{class|FL}}
List  FM NA ???
{{class|List}} {{class|FM}} {{class|NA}} {{class|Unassessed}}
Non-standard class types
??? Category Current Disambig
{{class|Book}} {{class|Category}} {{class|Current}} {{class|Disambig}}
File Future Merge Needed
{{class|File}} {{class|Future}} {{class|Merge}} {{class|Needed}}
Portal Project Redirect Template
{{class|Portal}} {{class|Project}} {{class|Redirect}} {{class|Template}}
Importance types
 Top   High   Mid   Low 
{{importance|Top}} {{importance|High}} {{importance|Mid}} {{importance|Low}}
 Bottom   NA   ??? 
{{importance|Bottom}} {{importance|NA}} {{importance|Unknown}}
Class
Importance
Hybrid
Tool to add multiple templates to quality assessment pages