ઢાંચો:Duration

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

For use in templates emitting the hAudio microformat.


વપરાશ[ફેરફાર કરો]

{{Duration
|h=480
|m=
60
|s=60
}}

Where:

 • h= hours
 • m= minutes
 • s= seconds

m and s values default to zero if not set, according to the pattern below.

પિતૃ નમૂનાઓ[ફેરફાર કરો]

This template can be used in:

not all of which currently emit hAudio; work to have them do so is in hand.

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

 • {{Duration|h=1|m=22|s=34}} renders as: 1:22:34
 • {{Duration|m=74|s=32}} renders as: 74:32
 • {{Duration|m=2|s=34}} renders as: 2:34
 • {{Duration|h=1|s=34}} renders as: 1:00:34
 • {{Duration|h=1}} renders as: 1:00:00
 • {{Duration|h=0|m=22|s=34}} renders as: 0:22:34
 • {{Duration|h=0|m=0|s=34}} renders as: 0:00:34
 • {{Duration|h=1|m=22|s=34.5678}} renders as: 1:22:34.5678
 • {{Duration|h=1|m=22|s=3}} renders as: 1:22:03
 • {{Duration|h=1|m=2|s=34}} renders as: 1:02:34
 • {{Duration|h=1|m=2|s=3}} renders as: 1:02:03
 • {{Duration|h=1|m=2}} renders as: 1:02:00
 • {{Duration|s=34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|m=0|s=34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|h=1|m=0|s=34}} renders as: 1:00:34
 • {{Duration|h=1|m=22|s=0}} renders as: 1:22:00
 • {{Duration|h=one|m=22|s=0}} renders as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત શબ્દ "one".
 • {{Duration|h=1|m=22|s=78}} renders as: Error: 's' must not be greater than 59.
 • {{Duration|h=1.1|m=2.2}} renders as: Error: 'h' and 'm' values must be integers.

ક્રમાંકિત પરિમાણો[ફેરફાર કરો]

 • {{Duration|1|22|34}} renders as: 1:22:34
 • {{Duration||74|32}} renders as: 74:32
 • {{Duration|1|2|34}} renders as: 1:02:34
 • {{Duration|1|2|3}} renders as: 1:02:03
 • {{Duration|0|22|34}} renders as: 0:22:34
 • {{Duration|0|0|34}} renders as: 0:00:34
 • {{Duration||0|34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|||34}} renders as: 0:34
 • {{Duration|1|22|34.5678}} renders as: 1:22:34.5678
 • {{Duration||1|22}} renders as: 1:22
 • {{Duration|1|22}} renders as: 1:22:00
 • {{Duration|1|22|0}} renders as: 1:22:00
 • {{Duration|1|22|}} renders as: સમીકરણ ક્ષતિ: > ની માટે સમીકરણ-નિશાની ખુટે છે
 • {{Duration|0|0|0}} renders as:
 • {{Duration|||}} renders as:
 • {{Duration|1|22|34|55}} renders as: Error: Parameter number 4 should not be specified.
 • {{Duration|one|22|0}} renders as: સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત શબ્દ "one".
 • {{Duration|1|22|78}} renders as: Error: 's' must not be greater than 59.
 • {{Duration|1.1|2.2}} renders as: Error: 'h' and 'm' values must be integers.

સૂક્ષ્મ બંધારણ[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UF-audio-part