ઢાંચો:Infobox nutritional value

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
 • એકમો
 • μg = માઇક્રોગ્રામ • mg = મિલિગ્રામ
 • IU = આંતરરાષ્ટ્રિય એકમો
ટકાવારી અમેરિકા‍ ‍(USA)ના સંદર્ભમાં પુખ્ત વયના વ્યક્તિ માટે ભલામણ પર આધારિત છે.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This is the {{infobox nutritional value}} template.

Basic usage[ફેરફાર કરો]

{{Infobox nutritional value
| name  = 
| kJ   = 
| carbs  = 
| fat   = 
| protein = 
| note  = 
}}

Parameters[ફેરફાર કરો]

 • Required fields: name, kJ, carbs, fat, protein. You must state the units that are being used, except for kJ, which is in kilojoules (1 Calorie = 1 kcal = 4.2 kJ). The units are usually expressed in grams (g), for example: |fat=3 g.
  • Note: To specify energy in kcal rather than kJ, use kcal instead.
 • Optional fields: image, caption, serving_size, sugars, lactose, satfat, transfat, monofat, polyfat, omega3fat, omega6fat, fiber, starch, water, cholesterol, alcohol and caffeine. Again, you must state the units that are being used.
 • Contributor defined fields: Additional fields can be added using the opt1n and opt1v fields, where n is for name and v is for value. Up to four optional fields are supported, opt1n & opt1v up to opt4n & opt4v.
The following optional variables are converted into percentages of RDA (taken as averages for males and females aged 25–50 years from the USDA 2000 recommendation)
 • Minerals (in mg) - calcium_mg, copper_mg, iron_mg, phosphorus_mg, magnesium_mg, manganese_mg, selenium_ug, sodium_mg, potassium_mg, zinc_mg
 • Vitamins (in mg, μg, or international units) - vitA_ug, vitA_iu (in IU), vitA_asbeta_iu (in IU), betacarotene_ug (subcategory of vitamin A!), thiamin_mg (vit. B1), riboflavin_mg (vit. B2), niacin_mg (vit. B3), pantothenic_mg (pantothenic acid), vitB6_mg, folate_ug, vitB12_ug, choline_mg, vitC_mg, vitD_ug, vitD_iu (in IU), vitE_mg, vitE_iu, vitK_ug.
Other optional variables and flags
 • note - a convenient way to indicate serving sizes or edible parts, e.g., 1 banana is 100 to 150 g or other information.
 • source - sets the data source of the information used in the template.
  • source_usda - a 1 in this field will automatically set the source as the USDA database.
 • noRDA - optional suppression of RDA message: noRDA=1
 • float - |float=left will cause the table to appear on the left side of the article, |float=center for centered, and |float=none to place it on the left, but without wrapping text around it. The default is |float=right.
Additional notes
 • According to convention, there should be a space between the number and the unit: "14 g" and not "14g".
 • Don't specify numbers in too many decimals.
 • Splitting up components that are present in trace amounts is not very meaningful (e.g. 1.5 g fats of which 0.5 g unsaturated).
 • Only vitamins and minerals for which this product is considered to be a good source should be included, in order to prevent clogging up the article with a huge table.

Nutritional values can be found in the USDA National Nutrient Database. Note that fibers are counted as carbohydrates. Note also that the calculated energy value given in the USDA database sometimes includes 4 kcal per gram of fibre, which is not really correct, and it would be better for Wikipedia articles to exclude the fibre from the energy value. (The USDA documentation says, "For multi-ingredient processed foods, kilocalorie values (source codes 8 or 9; ...) generally reflect industry practices (as permitted by NLEA) of calculating kilocalories as 4, 4, or 9 kilocalories per gram of protein, carbohydrate, and fat, respectively, or as 4, 4, or 9 kilocalories per gram of protein, carbohydrate minus insoluble fiber, and fat. The latter method is often used for high-fiber foods.")

Full syntax[ફેરફાર કરો]

{{Infobox nutritional value
| name      = 
| image      = <!-- Filename is enough -->
| image_size   = <!-- Defaults to 235px -->
| image_alt    = 
| caption     = 
| serving_size  = 
| kJ       = 
| carbs      = 
| starch     = 
| sugars     = 
| lactose     = 
| fiber      = <!-- or |fibre= -->
| fat       = 
| satfat     = 
| transfat    = 
| monofat     = 
| polyfat     = 
| omega3fat    = 
| omega6fat    = 
| protein     = 
| tryptophan   = 
| threonine    = 
| isoleucine   = 
| leucine     = 
| lysine     = 
| methionine   = 
| cystine     = 
| phenylalanine  = 
| tyrosine    = 
| valine     = 
| arginine    = 
| histidine    = 
| alanine     = 
| aspartic acid  = 
| glutamic acid  = 
| glycine     = 
| proline     = 
| serine     = 
| hydroxyproline = 
| water      = 
| cholesterol   = 
| alcohol     = 
| caffeine    = 
| vitA_ug     = 
| vitA_iu     = 
| betacarotene_ug = 
| lutein_ug    = 
| thiamin_mg   = 
| riboflavin_mg  = 
| niacin_mg    = 
| pantothenic_mg = 
| vitB6_mg    = 
| folate_ug    = 
| vitB12_ug    = 
| choline_mg   = 
| vitC_mg     = 
| vitD_ug     = 
| vitD_iu     = 
| vitE_mg     = 
| vitK_ug     = 
| calcium_mg   = 
| copper_mg    = 
| iron_mg     = 
| magnesium_mg  = 
| manganese_mg  = 
| phosphorus_mg  = 
| potassium_mg  = 
| selenium_ug   =
| sodium_mg    = 
| zinc_mg     = 
| opt1n      = 
| opt1v      = 
| opt2n      = 
| opt2v      = 
| opt3n      = 
| opt3v      = 
| opt4n      = 
| opt4v      = 
| note      = 
| source     = 
| source_usda   = 
| noRDA      = 
| float      = 
}}

Examples[ફેરફાર કરો]

Foonuts
આહારનું પોષણ મુલ્ય પ્રતિ 100 g (3.5 oz)
શક્તિ 2,450 kJ (590 kcal)
કાર્બોદિત પદાર્થો
22 g
કાંજી 8 g
શર્કરા
લેક્ટોઝ
5 g
1 g
પોષક રેષા 9 g
50 g
સંતૃપ્ત ચરબી 7 g
ટ્રાન્સ 3 g
મોનોસેચ્યુરેટેડ 25 g
પોલીસેચ્યુરેટેડ 16 g
1 g
2 g
24 g
Tryptophan 70 mg
Threonine 490 mg
Isoleucine 570 mg
Leucine 920 mg
Lysine 690 mg
Methionine 200 mg
Cystine 230 mg
Phenylalanine 610 mg
Tyrosine 380 mg
Valine 750 mg
Arginine 890 mg
Histidine 250 mg
Alanine 640 mg
Aspartic acid 2.850 g
Glutamic acid 2.260 g
Glycine 780 mg
Proline 2.310 g
Serine 610 mg
Hydroxyproline 0 mg
વિટામિનો
વિટામિન એ
(2%)
12 μg
(1%)
120 μg
થાયામીન (બી)
(87%)
1 mg
રીબોફ્લેવીન (બી)
(167%)
2 mg
નાયેસીન (બી)
(3%)
0.5 mg
પેન્ટોથેનિક એસિડ (બી)
(2%)
0.1 mg
વિટામિન બી
(77%)
1 mg
ફૉલેટ (બી)
(0%)
1.5 μg
વિટામિન બી૧૨
(21%)
0.5 μg
વિટામિન સી
(24%)
20 mg
વિટામિન ડી
(67%)
10 μg
વિટામિન ઇ
(33%)
5 mg
વિટામિન કે
(10%)
10 μg
મિનરલ
કેલ્શિયમ
(20%)
200 mg
તાંબુ
(45%)
0.9 mg
લોહતત્વ
(38%)
5 mg
મેગ્નેશિયમ
(0%)
1.2 mg
મેંગેનીઝ
(57%)
1.2 mg
ફોસ્ફરસ
(7%)
50 mg
પોટેશિયમ
(2%)
80 mg
સેલેનિયમ
(33%)
23 μg
સોડિયમ
(3%)
40 mg
જસત
(4%)
0.4 mg
અન્ય ઘટકો
પાણી 5 g
આલ્કોહોલ (ethanol) 1 g
કેફિન 20 mg
કોલસ્ટેરોલ 2 mg

Footnote text here
 • એકમો
 • μg = માઇક્રોગ્રામ • mg = મિલિગ્રામ
 • IU = આંતરરાષ્ટ્રિય એકમો
ટકાવારી અમેરિકા‍ ‍(USA)ના સંદર્ભમાં પુખ્ત વયના વ્યક્તિ માટે ભલામણ પર આધારિત છે.
સ્ત્રોત: USDA Nutrient Database
{{Infobox nutritional value
| name = Foonuts
| kJ = 2450
| carbs = 22 g
| starch = 8 g
| sugars = 5 g
| lactose = 1 g
| fibre = 9 g
| fat = 50 g
| satfat = 7 g
| transfat = 3 g
| monofat = 25 g
| polyfat = 16 g
| omega3fat = 1 g
| omega6fat = 2 g
| protein = 24 g
| tryptophan = 70 mg
| threonine = 490 mg
| isoleucine = 570 mg
| leucine = 920 mg
| lysine = 690 mg
| methionine = 200 mg
| cystine = 230 mg
| phenylalanine = 610 mg
| tyrosine = 380 mg
| valine = 750 mg
| arginine = 890 mg
| histidine = 250 mg
| alanine = 640 mg
| aspartic acid = 2.850 g
| glutamic acid = 2.260 g
| glycine = 780 mg
| proline = 2.310 g
| serine = 610 mg
| hydroxyproline = 0 mg
| water = 5 g
| cholesterol = 2 mg
| alcohol = 1 g
| caffeine = 20 mg
| vitA_ug = 12
| betacarotene_ug = 120
| thiamin_mg = 1
| riboflavin_mg = 2
| niacin_mg = 0.5
| pantothenic_mg = 0.1
| vitB6_mg = 1
| folate_ug = 1.5
| vitB12_ug = 0.5
| vitC_mg = 20
| vitD_ug = 10
| vitE_mg = 5
| vitK_ug = 10
 | calcium_mg  = 200
 | copper_mg   = 0.9
 | iron_mg    = 5
 | magnesium_mg = 1.2
 | manganese_mg = 1.2
 | phosphorus_mg = 50
 | potassium_mg = 80
 | sodium_mg   = 40
 | selenium_ug  = 23
 | zinc_mg    = 0.4
| note = Footnote text here
| source_usda = 1
| float =
}}

will generate →

Translations[ફેરફાર કરો]

If you translate this template for use in other language Wikipedias, you could consider keeping the English variable names, so that you can simply copy/paste existing tables from English to your language (and back). Or you could make two versions, one using native-language variable names, and the other using the English names.

TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly error report for this template.

TemplateData for Infobox nutritional value

A template for recording the nutritional value of foods

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

The name of the food

Unknownrequired
KJkJ

no description

Unknownsuggested
Carbscarbs

Total carbohydrates per 100 grams of food. State the unit being used (usually g for grams).

Unknownrequired
Fatfat

Total fat per 100 grams of food. State the unit being used (usually g for grams).

Unknownrequired
Proteinprotein

Total protein per 100 grams of food. State the unit being used (usually g for grams).

Unknownrequired
Notenote

Any explanatory notes, e.g., which parts of the vegetable are edible

Unknownoptional