ઢાંચો:MONTHNAME

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template returns the name of the month whose number is in parameter. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.

બંધારણ[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes and decimals are ignored).

Compatibility synonym[ફેરફાર કરો]

{{month name|month}}

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|1}} returns January
{{MONTHNAME|2}} returns February
{{MONTHNAME|3}} returns March
{{MONTHNAME|4}} returns April
{{MONTHNAME|5}} returns May
{{MONTHNAME|6}} returns June
{{MONTHNAME|7}} returns July
{{MONTHNAME|8}} returns August
{{MONTHNAME|9}} returns September
{{MONTHNAME|10}} returns October
{{MONTHNAME|11}} returns November
{{MONTHNAME|12}} returns December

ઉદાહરણ આગળ શૂન્ય સાથે[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|01}} returns January
{{MONTHNAME|02}} returns February
{{MONTHNAME|03}} returns March
{{MONTHNAME|04}} returns April
{{MONTHNAME|05}} returns May
{{MONTHNAME|06}} returns June
{{MONTHNAME|07}} returns July
{{MONTHNAME|08}} returns August
{{MONTHNAME|09}} returns September

Examples for month number cyclic underflows and overflows, from computed values[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|-12}} returns December
{{MONTHNAME|-11}} returns January
{{MONTHNAME|-10}} returns February
{{MONTHNAME|-9}} returns March
{{MONTHNAME|-3}} returns September
{{MONTHNAME|-2}} returns October
{{MONTHNAME|-1}} returns November
{{MONTHNAME|0}} returns December
{{MONTHNAME|13}} returns January
{{MONTHNAME|14}} returns February
{{MONTHNAME|15}} returns March
{{MONTHNAME|16}} returns April
{{MONTHNAME|23}} returns November
{{MONTHNAME|24}} returns December
{{MONTHNAME|25}} returns January
{{MONTHNAME|1200}} returns December
{{MONTHNAME|1201}} returns January
{{MONTHNAME|1212}} returns December

Examples for all standard English month names[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|JANUARY}} returns January
{{MONTHNAME|FEBRUARY}} returns February
{{MONTHNAME|MARCH}} returns March
{{MONTHNAME|APRIL}} returns April
{{MONTHNAME|MAY}} returns May
{{MONTHNAME|JUNE}} returns June
{{MONTHNAME|JULY}} returns July
{{MONTHNAME|AUGUST}} returns August
{{MONTHNAME|SEPTEMBER}} returns September
{{MONTHNAME|OCTOBER}} returns October
{{MONTHNAME|NOVEMBER}} returns November
{{MONTHNAME|DECEMBER}} returns December

Examples for all abbreviated English month names[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|jan}} returns January
{{MONTHNAME|feb}} returns February
{{MONTHNAME|mar}} returns March
{{MONTHNAME|apr}} returns April
{{MONTHNAME|may}} returns May
{{MONTHNAME|jun}} returns June
{{MONTHNAME|jul}} returns July
{{MONTHNAME|aug}} returns August
{{MONTHNAME|sep}} returns September
{{MONTHNAME|oct}} returns October
{{MONTHNAME|nov}} returns November
{{MONTHNAME|dec}} returns December

See also[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Calendar, clock, date and time computing templates