ઢાંચો:MONTHNAME

વિકિપીડિયામાંથી


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template returns the name of the month whose number is in parameter. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.

Syntax[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes and decimals are ignored).

Compatibility synonym[ફેરફાર કરો]

{{month name|month}}

Examples for all standard month numbers[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|1}} returns January
{{MONTHNAME|2}} returns February
{{MONTHNAME|3}} returns March
{{MONTHNAME|4}} returns April
{{MONTHNAME|5}} returns May
{{MONTHNAME|6}} returns June
{{MONTHNAME|7}} returns July
{{MONTHNAME|8}} returns August
{{MONTHNAME|9}} returns September
{{MONTHNAME|10}} returns October
{{MONTHNAME|11}} returns November
{{MONTHNAME|12}} returns December

Examples for month numbers with extra leading zero[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|01}} returns January
{{MONTHNAME|02}} returns February
{{MONTHNAME|03}} returns March
{{MONTHNAME|04}} returns April
{{MONTHNAME|05}} returns May
{{MONTHNAME|06}} returns June
{{MONTHNAME|07}} returns July
{{MONTHNAME|08}} returns August
{{MONTHNAME|09}} returns September

Examples for month number cyclic underflows and overflows, from computed values[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|-12}} returns December
{{MONTHNAME|-11}} returns January
{{MONTHNAME|-10}} returns February
{{MONTHNAME|-9}} returns March
{{MONTHNAME|-3}} returns September
{{MONTHNAME|-2}} returns October
{{MONTHNAME|-1}} returns November
{{MONTHNAME|0}} returns December
{{MONTHNAME|13}} returns January
{{MONTHNAME|14}} returns February
{{MONTHNAME|15}} returns March
{{MONTHNAME|16}} returns April
{{MONTHNAME|23}} returns November
{{MONTHNAME|24}} returns December
{{MONTHNAME|25}} returns January
{{MONTHNAME|1200}} returns December
{{MONTHNAME|1201}} returns January
{{MONTHNAME|1212}} returns December

Examples for all standard English month names[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|JANUARY}} returns January
{{MONTHNAME|FEBRUARY}} returns February
{{MONTHNAME|MARCH}} returns March
{{MONTHNAME|APRIL}} returns April
{{MONTHNAME|MAY}} returns May
{{MONTHNAME|JUNE}} returns June
{{MONTHNAME|JULY}} returns July
{{MONTHNAME|AUGUST}} returns August
{{MONTHNAME|SEPTEMBER}} returns September
{{MONTHNAME|OCTOBER}} returns October
{{MONTHNAME|NOVEMBER}} returns November
{{MONTHNAME|DECEMBER}} returns December

Examples for all abbreviated English month names[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|jan}} returns January
{{MONTHNAME|feb}} returns February
{{MONTHNAME|mar}} returns March
{{MONTHNAME|apr}} returns April
{{MONTHNAME|may}} returns May
{{MONTHNAME|jun}} returns June
{{MONTHNAME|jul}} returns July
{{MONTHNAME|aug}} returns August
{{MONTHNAME|sep}} returns September
{{MONTHNAME|oct}} returns October
{{MONTHNAME|nov}} returns November
{{MONTHNAME|dec}} returns December

See also[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર] all subsections that follow:

Multiple units of time[ફેરફાર કરો]

Type Adjustable Current Last Next
Date and time {{time}} {{Currentdate}} (MDY)
{{Plain now}} (DMY)
{{Now}} (DMY in a complete sentence)
{{Simple now}}
Date only {{Dateonly}}
{{Datedow}}
(Has the day of the week)
{{Date}} (Chose format)
{{DATE}} (prefixed by date=)
{{TODAY}} (DMY)
{{Yesterday}}
{{Day-1}}
{{Tomorrow}}
{{Day+1}}
Time only {{Timeonly}} {{CURRENTTIME}} (12 h format)
{{CURRENTTIME24}} (24 h format)
Banners {{Right now}}
(Blue with time and number of Wikipedia articles)
Timestamp {{Timestamp}}
(Format YYYYMMDDhhmmss)

Single units of time[ફેરફાર કરો]

Unit of time Adjustable Current Last Next
SECOND {{CURRENTSECOND}}
MINUTE {{CURRENTMINUTE}}
HOUR {{CURRENTHOUR}}
WEEK {{CURRENTWEEK}}
{{CURRENTWEEKOFMONTH}}
Day of Week {{Dow}} {{CURRENTDAYNAME}}
{{CURRENTWEEKDAYABBREV}}
{{CURRENTWEEKDAY}}
{{LASTWEEKDAYNAME}}
{{LASTWEEKDAYABBREV}}
{{NEXTWEEKDAYNAME}}
{{NEXTWEEKDAYABBREV}}
MONTH {{MONTHNAME}}
{{MONTHABBREV}}
{{MONTHNUMBER}}
{{MONTH}} (zero padded)
{{CURRENTMONTHNAME}}
{{CURRENTMONTHABBREV}}
{{CURRENTMONTH1}}
{{CURRENTMONTHDAYS}}
{{LASTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{LASTMONTHNAME}}
{{LASTMONTHABBR}}
{{NEXTMONTH}}
(Can make not zero-padded)
{{NEXTMONTHNAME}}
{{NEXTMONTHABBR}}
Day of Month {{CURRENTDAY}}
{{CURRENTDAY2}} (zero padded)
YEAR {{CURRENTYEARCC}}
{{CURRENTYEARYY}}
{{CURRENTISOYEAR}}
{{CURRENTYEAR}}
{{LASTYEAR}} {{NEXTYEAR}}
Day of Year {{CURRENTDAYOFYEAR}}
DECADE {{DECADE}} {{CURRENTDECADE}} {{LASTDECADE}} {{NEXTDECADE}}
CENTURY {{CENTURY}} {{CURRENTCENTURY}} {{LASTCENTURY}} {{NEXTCENTURY}}
MILLENNIUM {{MILLENNIUM}} {{CURRENTMILLENNIUM}}

Date and time templates made for substitution:[ફેરફાર કરો]

Month:
{{Lmonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.
{{Nmonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.
{{LastMonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.
{{NextMonth}} produces ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.


Individual templates[ફેરફાર કરો]

Categories of templates[ફેરફાર કરો]