ઢાંચો:MONTHNAME

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template returns the name of the month whose number is in parameter. Alternatively, the English month name or abbreviation (with any letter case) can be given.

બંધારણ[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes and decimals are ignored).

Compatibility synonym[ફેરફાર કરો]

{{month name|month}}

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|1}} returns જાન્યુઆરી
{{MONTHNAME|2}} returns ફેબ્રુઆરી
{{MONTHNAME|3}} returns માર્ચ
{{MONTHNAME|4}} returns એપ્રિલ
{{MONTHNAME|5}} returns મે
{{MONTHNAME|6}} returns જૂન
{{MONTHNAME|7}} returns જુલાઈ
{{MONTHNAME|8}} returns ઓગસ્ટ
{{MONTHNAME|9}} returns સપ્ટેમ્બર
{{MONTHNAME|10}} returns ઓક્ટોબર
{{MONTHNAME|11}} returns નવેમ્બર
{{MONTHNAME|12}} returns ડિસેમ્બર

ઉદાહરણ આગળ શૂન્ય સાથે[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|01}} returns જાન્યુઆરી
{{MONTHNAME|02}} returns ફેબ્રુઆરી
{{MONTHNAME|03}} returns માર્ચ
{{MONTHNAME|04}} returns એપ્રિલ
{{MONTHNAME|05}} returns મે
{{MONTHNAME|06}} returns જૂન
{{MONTHNAME|07}} returns જુલાઈ
{{MONTHNAME|08}} returns ઓગસ્ટ
{{MONTHNAME|09}} returns સપ્ટેમ્બર

Examples for month number cyclic underflows and overflows, from computed values[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|-12}} returns ડિસેમ્બર
{{MONTHNAME|-11}} returns જાન્યુઆરી
{{MONTHNAME|-10}} returns ફેબ્રુઆરી
{{MONTHNAME|-9}} returns માર્ચ
{{MONTHNAME|-3}} returns સપ્ટેમ્બર
{{MONTHNAME|-2}} returns ઓક્ટોબર
{{MONTHNAME|-1}} returns નવેમ્બર
{{MONTHNAME|0}} returns ડિસેમ્બર
{{MONTHNAME|13}} returns જાન્યુઆરી
{{MONTHNAME|14}} returns ફેબ્રુઆરી
{{MONTHNAME|15}} returns માર્ચ
{{MONTHNAME|16}} returns એપ્રિલ
{{MONTHNAME|23}} returns નવેમ્બર
{{MONTHNAME|24}} returns ડિસેમ્બર
{{MONTHNAME|25}} returns જાન્યુઆરી
{{MONTHNAME|1200}} returns ડિસેમ્બર
{{MONTHNAME|1201}} returns જાન્યુઆરી
{{MONTHNAME|1212}} returns ડિસેમ્બર

Examples for all standard English month names[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|JANUARY}} returns
{{MONTHNAME|FEBRUARY}} returns
{{MONTHNAME|MARCH}} returns
{{MONTHNAME|APRIL}} returns
{{MONTHNAME|MAY}} returns
{{MONTHNAME|JUNE}} returns
{{MONTHNAME|JULY}} returns
{{MONTHNAME|AUGUST}} returns
{{MONTHNAME|SEPTEMBER}} returns
{{MONTHNAME|OCTOBER}} returns
{{MONTHNAME|NOVEMBER}} returns
{{MONTHNAME|DECEMBER}} returns

Examples for all abbreviated English month names[ફેરફાર કરો]

{{MONTHNAME|jan}} returns
{{MONTHNAME|feb}} returns
{{MONTHNAME|mar}} returns
{{MONTHNAME|apr}} returns
{{MONTHNAME|may}} returns
{{MONTHNAME|jun}} returns
{{MONTHNAME|jul}} returns
{{MONTHNAME|aug}} returns
{{MONTHNAME|sep}} returns
{{MONTHNAME|oct}} returns
{{MONTHNAME|nov}} returns
{{MONTHNAME|dec}} returns

See also[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Calendar, clock, date and time computing templates