ઢાંચો:Weather box/testcases

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

Live version[ફેરફાર કરો]

the airportની આબોહવા
મહિનો જાન્યુ ફેબ્રુ માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઇ ઓગ સપ્ટે ઑક્ટ નવે ડિસે વર્ષ
Humidex ૨૪ ૨૮ ૩૨ ૩૬ ૪૦ ૪૪ ૪૫ ૪૧ ૩૭ ૩૩ ૨૯ ૨૫ ૪૫
રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ °ફે (°સે) ૨૪ ૨૬ ૨૮ ૩૦ ૩૨ ૩૪ ૩૫ ૩૩ ૩૧ ૨૯ ૨૭ ૨૫ ૩૫
સરેરાશ ઉચ્ચતમ °ફે (°સે) ૧૨ ૧૪ ૧૬ ૧૮ ૨૦ ૨૨ ૨૩ ૨૧ ૧૯ ૧૭ ૧૫ ૧૩ ૧૭.૫
દૈનિક સરેરાશ °ફે (°સે) ૧૦ ૧૧ ૫.૫
સરેરાશ લઘુતમ °ફે (°સે) -૧૨ -૧૦ -૮ -૬ -૪ -૨ -૧ -૩ -૫ -૭ -૯ -૧૧ -૬.૫
રેકોર્ડ લઘુતમ °ફે (°સે) -૨૪ -૨૨ -૨૦ -૧૮ -૧૬ -૧૪ -૧૩ -૧૫ -૧૭ -૧૯ -૨૧ -૨૩ -૨૪
ઠંડા પવનો -૩૪ -૩૦ -૨૬ -૨૨ -૧૮ -૧૪ -૧૩ -૧૭ -૨૧ -૨૫ -૨૯ -૩૩ -૩૪
Precipitation inches (cm) ૧૫
(૩૮)
૧૩
(૩૩)
૨૮
(૭૧)
૧૦૦
(૨૫૪)
૧૫૦
(૩૮૧)
૨૧૦
(૫૩૩)
૧૭૦
(૪૩૨)
૧૨૦
(૩૦૫)
૬૦
(૧૫૨)
૪૦
(૧૦૨)
૨૬
(૬૬)
૧૬
(૪૧)
૯૪૮
(૨,૪૦૮)
વરસાદ ઇંચ (સે.મી.)
(૦)

(૦)
૧૭
(૪૩)
૯૧
(૨૩૧)
૧૪૭
(૩૭૩)
૨૧૦
(૫૩૩)
૧૭૦
(૪૩૨)
૧૨૦
(૩૦૫)
૫૫
(૧૪૦)
૨૦
(૫૧)

(૫)

(૦)
૮૩૨
(૨,૧૧૩)
હિમવર્ષા ઇંચ (સે.મી.) ૧૫
(૩૮)
૧૩
(૩૩)
૧૧
(૨૮)

(૨૩)

(૮)

(૦)

(૦)

(૦)

(૧૩)
૨૦
(૫૧)
૨૪
(૬૧)
૧૬
(૪૧)
૧૧૬
(૨૯૫)
% ભેજ ૧૩ ૪૫ ૬૮ ૯૫ ૭૭ ૫૫ ૨૭ ૧૮ ૧૨ ૩૫.૯
Avg. precipitation days (≥ 0.2 inch) ૬.૬ ૫.૨ ૬.૬ ૧૩ ૧૬.૫ ૨૧ ૧૭.૬ ૧૨.૪ ૭.૬ ૧૦.૯ ૧૦.૫ ૭.૧ ૧૩૫
સરેરાશ વરસાદી દિવસો (≥ 0.2 inch) ૧.૮ ૯.૧ ૧૫.૨ ૨૧ ૧૭.૬ ૧૨.૪ ૫.૫ ૨.૧ ૦.૨ ૮૪.૯
સરેરાશ હિમપ્રપાતના દિવસો (≥ 0.2 inch) ૬.૬ ૫.૨ ૪.૯ ૩.૯ ૧.૩ ૨.૧ ૮.૯ ૧૦.૩ ૭.૧ ૫૦.૩
સરેરાશ માસિક સૂર્યપ્રકાશિત દિવસો ૧૪૦ ૧૫૫ ૨૦૫ ૨૨૫ ૨૬૫ ૨૮૫ ૨૭૯ ૨૪૮ ૨૧૦ ૧૮૬ ૧૫૦ ૧૨૪ ૨,૪૭૨
સંદર્ભ ૧: the weather buro
સંદર્ભ ૨: the newspaper