ઢાંચો:Weather box

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Example with default global parameters:

મહિનો જાન ફેબ માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઇ ઓગ સપ્ટે ઓક્ટ નવે ડિસે વર્ષ
મહત્તમ નોંધાયેલ °F 72.0 72.0 86.0 96.0 96.0 101.0 106.0 104.0 103.0 94.0 86.0 75.0 106.0
Mean maximum °F 59.6 59.7 71.5 84.0 84.0 92.3 95.0 93.7 90.5 78.8 71.3 62.2 96.0
સરેરાશ મહત્તમ °F 38.3 41.6 49.7 61.2 70.8 79.3 84.1 82.6 75.2 63.8 53.8 43.0 62.0
દૈનિક સરેરાશ °F 32.6 35.2 42.4 53.0 62.4 71.5 76.5 75.2 68.0 56.9 47.7 37.5 55.0
સરેરાશ ન્યૂનતમ °F 26.9 28.9 35.2 44.8 54.0 63.6 68.8 67.8 60.8 50.0 41.6 32.0 48.0
Mean minimum °F 7.2 9.8 18.5 32.3 43.5 52.9 60.3 58.8 48.6 38.0 28.7 18.6 5.0
નોંધાયેલ ન્યૂનતમ °F −12.0 −15.0 −3.0 12.0 32.0 44.0 50.0 50.0 39.0 28.0 15.0 −13.0 −15.0
સરેરાશ precipitation ઈંચ 3.65 3.09 4.36 4.50 4.19 4.41 4.60 4.44 4.28 4.40 4.02 4.00 49.94
સરેરાશ વરસાદ ઈંચ 3.65 3.09 4.36 4.50 4.19 4.41 4.60 4.44 4.28 4.40 4.02 4.00 49.94
સરેરાશ બરફ ઈંચ 7.0 7.2 6.9 0.6 trace 0.0 0.0 0.0 0.0 trace 0.3 4.8 26.8
Average extreme snow depth ઈંચ 14 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10 12 14
Humidex 22.2 22.2 30.0 35.6 35.6 38.3 41.1 40.0 39.4 34.4 30.0 23.9 41.1
મહત્તમ નોંધાયેલ °C 22.2 22.2 30.0 35.6 35.6 38.3 41.1 40.0 39.4 34.4 30.0 23.9 41.1
સરેરાશ મહત્તમ °C 3.5 5.3 9.8 16.2 21.6 26.3 28.9 28.1 24.0 17.7 12.1 6.1 16.7
Daily mean °C 0.3 1.8 5.8 11.7 16.9 21.9 24.7 24.0 20.0 13.8 8.7 3.1 12.8
સરેરાશ ન્યૂનતમ °C −2.8 −1.7 1.8 7.1 12.2 17.6 20.4 19.9 16.0 10.0 5.3 0.0 8.9
નોંધાયેલ ન્યૂનતમ °C −24.4 −26.1 −19.4 −11.1 0.0 6.7 10.0 10.0 3.9 −2.2 −9.4 −25.0 −26.1
Wind chill −24.4 −26.1 −19.4 −11.1 0.0 6.7 10.0 10.0 3.9 −2.2 −9.4 −25.0 −26.1
Average precipitation મીમી 93 78 111 114 106 112 117 113 109 112 102 102 ૧,૨૬૮
સરેરાશ વરસાદ મીમી 93 78 111 114 106 112 117 113 109 112 102 102 ૧,૨૬૮
Average snowfall સેમી 18 18 18 1.5 trace 0.0 0.0 0.0 0.0 trace 0.76 12 68.26
Average extreme snow depth સેમી 36 30 25 20 15 10 5.1 10 15 20 25 30 36
Average precipitation days 10.4 9.2 10.9 11.5 11.1 11.2 10.4 9.5 8.7 8.9 9.6 10.6 122.0
સરેરાશ વરસાદી દિવસો 6.4 6.4 9.1 11.2 11.1 11.2 10.4 9.5 8.7 8.9 9.4 8.3 110.6
Average snowy days 4.0 2.8 1.8 0.3 trace trace trace trace trace trace 0.2 2.3 11.4
Average relative humidity (%) 61.5 60.2 58.3 55.3 62.7 65.2 64.2 66.0 67.8 65.6 64.6 64.1 63.0
Average afternoon relative humidity (%) 61.5 60.2 58.3 55.3 62.7 65.2 64.2 66.0 67.8 65.6 64.6 64.1 63.0
Average dew point °F 18.0 19.0 25.9 34.0 47.3 57.4 61.9 62.1 55.6 44.1 34.0 24.6 40.3
Average dew point °C −7.8 −7.2 −3.4 1.1 8.5 14.1 16.6 16.7 13.1 6.7 1.1 −4.1 4.6
મહિનાના સરેરાશ તડકાના કલાકો 162.7 163.1 212.5 225.6 256.6 257.3 268.2 268.2 219.3 211.2 151.0 139.0 ૨,૫૩૪.૭
દૈનિક સરેરાશ તડકાના કલાકો 5.2 5.8 6.9 7.5 8.3 8.6 8.7 8.7 7.3 6.8 5.0 4.5 6.9
દૈનિક દિવસના કલાકો 5.2 5.8 6.9 7.5 8.3 8.6 8.7 8.7 7.3 6.8 5.0 4.5 6.9
Percent possible sunshine 54 55 57 57 57 57 59 63 59 61 51 48 57
Average ultraviolet index 2 3 4 6 7 8 8 8 6 4 2 1 5
સ્ત્રોત ૧: Department of Weather and Environment[1]
સ્ત્રોત ૨: The Local Newspaper[2]

Example with |width=auto and |temperature colour=pastel:

મહિનો જાન ફેબ માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઇ ઓગ સપ્ટે ઓક્ટ નવે ડિસે વર્ષ
મહત્તમ નોંધાયેલ °F 72.0 72.0 86.0 96.0 96.0 101.0 106.0 104.0 103.0 94.0 86.0 75.0 106.0
Mean maximum °F 59.6 59.7 71.5 84.0 84.0 92.3 95.0 93.7 90.5 78.8 71.3 62.2 96.0
સરેરાશ મહત્તમ °F 38.3 41.6 49.7 61.2 70.8 79.3 84.1 82.6 75.2 63.8 53.8 43.0 62.0
દૈનિક સરેરાશ °F 32.6 35.2 42.4 53.0 62.4 71.5 76.5 75.2 68.0 56.9 47.7 37.5 55.0
સરેરાશ ન્યૂનતમ °F 26.9 28.9 35.2 44.8 54.0 63.6 68.8 67.8 60.8 50.0 41.6 32.0 48.0
Mean minimum °F 7.2 9.8 18.5 32.3 43.5 52.9 60.3 58.8 48.6 38.0 28.7 18.6 5.0
નોંધાયેલ ન્યૂનતમ °F −12.0 −15.0 −3.0 12.0 32.0 44.0 50.0 50.0 39.0 28.0 15.0 −13.0 −15.0
સરેરાશ precipitation ઈંચ 3.65 3.09 4.36 4.50 4.19 4.41 4.60 4.44 4.28 4.40 4.02 4.00 49.94
સરેરાશ વરસાદ ઈંચ 3.65 3.09 4.36 4.50 4.19 4.41 4.60 4.44 4.28 4.40 4.02 4.00 49.94
સરેરાશ બરફ ઈંચ 7.0 7.2 6.9 0.6 trace 0.0 0.0 0.0 0.0 trace 0.3 4.8 26.8
Average extreme snow depth ઈંચ 14 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10 12 14
Humidex 22.2 22.2 30.0 35.6 35.6 38.3 41.1 40.0 39.4 34.4 30.0 23.9 41.1
મહત્તમ નોંધાયેલ °C 22.2 22.2 30.0 35.6 35.6 38.3 41.1 40.0 39.4 34.4 30.0 23.9 41.1
સરેરાશ મહત્તમ °C 3.5 5.3 9.8 16.2 21.6 26.3 28.9 28.1 24.0 17.7 12.1 6.1 16.7
Daily mean °C 0.3 1.8 5.8 11.7 16.9 21.9 24.7 24.0 20.0 13.8 8.7 3.1 12.8
સરેરાશ ન્યૂનતમ °C −2.8 −1.7 1.8 7.1 12.2 17.6 20.4 19.9 16.0 10.0 5.3 0.0 8.9
નોંધાયેલ ન્યૂનતમ °C −24.4 −26.1 −19.4 −11.1 0.0 6.7 10.0 10.0 3.9 −2.2 −9.4 −25.0 −26.1
Wind chill −24.4 −26.1 −19.4 −11.1 0.0 6.7 10.0 10.0 3.9 −2.2 −9.4 −25.0 −26.1
Average precipitation મીમી 93 78 111 114 106 112 117 113 109 112 102 102 ૧,૨૬૮
સરેરાશ વરસાદ મીમી 93 78 111 114 106 112 117 113 109 112 102 102 ૧,૨૬૮
Average snowfall સેમી 18 18 18 1.5 trace 0.0 0.0 0.0 0.0 trace 0.76 12 68.26
Average extreme snow depth સેમી 36 30 25 20 15 10 5.1 10 15 20 25 30 36
Average precipitation days 10.4 9.2 10.9 11.5 11.1 11.2 10.4 9.5 8.7 8.9 9.6 10.6 122.0
સરેરાશ વરસાદી દિવસો 6.4 6.4 9.1 11.2 11.1 11.2 10.4 9.5 8.7 8.9 9.4 8.3 110.6
Average snowy days 4.0 2.8 1.8 0.3 trace trace trace trace trace trace 0.2 2.3 11.4
Average relative humidity (%) 61.5 60.2 58.3 55.3 62.7 65.2 64.2 66.0 67.8 65.6 64.6 64.1 63.0
Average afternoon relative humidity (%) 61.5 60.2 58.3 55.3 62.7 65.2 64.2 66.0 67.8 65.6 64.6 64.1 63.0
Average dew point °F 18.0 19.0 25.9 34.0 47.3 57.4 61.9 62.1 55.6 44.1 34.0 24.6 40.3
Average dew point °C −7.8 −7.2 −3.4 1.1 8.5 14.1 16.6 16.7 13.1 6.7 1.1 −4.1 4.6
મહિનાના સરેરાશ તડકાના કલાકો 162.7 163.1 212.5 225.6 256.6 257.3 268.2 268.2 219.3 211.2 151.0 139.0 ૨,૫૩૪.૭
દૈનિક સરેરાશ તડકાના કલાકો 5.2 5.8 6.9 7.5 8.3 8.6 8.7 8.7 7.3 6.8 5.0 4.5 6.9
દૈનિક દિવસના કલાકો 5.2 5.8 6.9 7.5 8.3 8.6 8.7 8.7 7.3 6.8 5.0 4.5 6.9
Percent possible sunshine 54 55 57 57 57 57 59 63 59 61 51 48 57
Average ultraviolet index 2 3 4 6 7 8 8 8 6 4 2 1 5
સ્ત્રોત ૧: Department of Weather and Environment[1]
સ્ત્રોત ૨: The Local Newspaper[2]

For questions, see the talk page. For shorter forms of the template, see below: Concise forms.

 • You can enter data in imperial units or metric units or both (but not both in the same parameter).
 • You may remove unused fields.
 • All fields are optional, except for |location= and |source=.
 • Year values will be calculated provided that all month values are provided.
 • Please use the same precision for all values in a row, e.g. if Jan is 0 and Feb is 0.03, then use 0.00 for Jan. Note: If a value is provided as a "trace" amount, the template supports this as of March 2019. Simply input the value as trace
 • A source should always be provided—if, however, there is no source, you can add |date=એપ્રિલ ૨૦૨૪ to the template, which will help sort the article into a sub-category of Category:Articles with unsourced statements.
 • If using multiple tables, or there are pictures or infoboxes higher up on the page, please verify that the template does not overlay, or get overlaid by, other objects used in the article. Please test your changes with several different skins, browsers, and browser window sizes. If necessary use {{clear}} before the climate section, or |width=.
 • Some optional colours are available. For example, for green precipitation and rainfall, enter green for |precipitation colour= and |rain colour=. Note the spelling of colour.

Imperial-only empty syntax[ફેરફાર કરો]

Will convert and display metric values automatically.

{{Weather box  <!-- Infobox begins -->
| name    = <!-- Add a name to the weather box in template namespace to show VTE editing options. -->
| width    = <!-- Width parameter for wikitable, default width=100%. Set width=auto to fit the table in the next available space automatically. -->
| collapsed  = <!-- Any entry in this line will make the template initially collapsed. Leave blank or remove this line for uncollapsed. -->
| open    = <!-- Any entry in this line will make the template permanently open, and remove the hide button. Remove this line for a collapsible table. -->
| single line = <!-- Any entry in this line will display metric and imperial units in the same cell. Leave blank or remove this line for separate table rows. -->
| trace    = <!-- Any entry in this line will replace the word "trace" with the input when entering trace amounts for precipitation. Leave blank for default.-->
| location  = <!-- Mandatory field, location the climate data was taken, usually an airport. -->
| temperature colour = <!-- Enter "pastel" for pastel temperature colours, "none" for no colours, remove this line for the standard colouring. -->
<!-- Maximum Humidex -->
<!-- The humidex table can be used only if the source provides humidex values. As of July 2015, few if any countries other than Canada use the Humidex. -->
| Jan maximum humidex =
| Feb maximum humidex =
| Mar maximum humidex =
| Apr maximum humidex =
| May maximum humidex =
| Jun maximum humidex =
| Jul maximum humidex =
| Aug maximum humidex =
| Sep maximum humidex =
| Oct maximum humidex =
| Nov maximum humidex =
| Dec maximum humidex =
| year maximum humidex =
<!-- Record high temperatures -->
<!-- Note that record temperatures should only be used when the data period is of the greatest length possible. -->
| Jan record high F =
| Feb record high F =
| Mar record high F =
| Apr record high F =
| May record high F =
| Jun record high F =
| Jul record high F =
| Aug record high F =
| Sep record high F =
| Oct record high F =
| Nov record high F =
| Dec record high F =
| year record high F =
<!-- Average monthly absolute maximum temperatures (that is, on average, the highest temperature to be observed in a month). It is important to note that this data is not very prominent in most climate data archives. -->
| Jan avg record high F = 
| Feb avg record high F = 
| Mar avg record high F = 
| Apr avg record high F = 
| May avg record high F = 
| Jun avg record high F = 
| Jul avg record high F = 
| Aug avg record high F = 
| Sep avg record high F = 
| Oct avg record high F = 
| Nov avg record high F = 
| Dec avg record high F = 
| year avg record high F = <!-- Note: the yearly data does NOT necessarily reflect the highest temperature in any of the months. This refers to the yearly highest temperature, that is, on average, the highest temperature to be observed in a year. -->
<!-- Average high temperatures -->
| Jan high F =
| Feb high F =
| Mar high F =
| Apr high F =
| May high F =
| Jun high F =
| Jul high F =
| Aug high F =
| Sep high F =
| Oct high F =
| Nov high F =
| Dec high F =
| year high F =
<!-- Mean daily temperature -->
| Jan mean F =
| Feb mean F =
| Mar mean F =
| Apr mean F =
| May mean F =
| Jun mean F =
| Jul mean F =
| Aug mean F =
| Sep mean F =
| Oct mean F =
| Nov mean F =
| Dec mean F =
| year mean F =
<!-- Average low temperatures -->
| Jan low F =
| Feb low F =
| Mar low F =
| Apr low F =
| May low F =
| Jun low F =
| Jul low F =
| Aug low F =
| Sep low F =
| Oct low F =
| Nov low F =
| Dec low F =
| year low F =
<!-- Average monthly absolute minimum temperatures (that is, on average, the lowest temperature to be observed in a month). It is important to note that this data is not very prominent in most climate data archives. -->
| Jan avg record low F = 
| Feb avg record low F = 
| Mar avg record low F = 
| Apr avg record low F = 
| May avg record low F = 
| Jun avg record low F = 
| Jul avg record low F = 
| Aug avg record low F = 
| Sep avg record low F = 
| Oct avg record low F = 
| Nov avg record low F = 
| Dec avg record low F = 
| year avg record low F = <!-- Note: the yearly data does NOT necessarily reflect the lowest temperature in any of the months. This refers to the yearly lowest temperature, that is, on average, the lowest temperature to be observed in a year. -->
<!-- Record low temperatures -->
<!-- Note that record temperatures should only be used when the data period is of the greatest length possible. -->
| Jan record low F =
| Feb record low F =
| Mar record low F =
| Apr record low F =
| May record low F =
| Jun record low F =
| Jul record low F =
| Aug record low F =
| Sep record low F =
| Oct record low F =
| Nov record low F =
| Dec record low F =
| year record low F =
<!-- Minimum wind chill -->
| Jan chill =
| Feb chill =
| Mar chill =
| Apr chill =
| May chill =
| Jun chill =
| Jul chill =
| Aug chill =
| Sep chill =
| Oct chill =
| Nov chill =
| Dec chill =
| year chill =
<!-- Total precipitation, this should include rain and snow. -->
| precipitation colour  = <!-- Enter "green" for green precipitation colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
| Jan precipitation inch =
| Feb precipitation inch =
| Mar precipitation inch =
| Apr precipitation inch =
| May precipitation inch =
| Jun precipitation inch =
| Jul precipitation inch =
| Aug precipitation inch =
| Sep precipitation inch =
| Oct precipitation inch =
| Nov precipitation inch =
| Dec precipitation inch =
| year precipitation inch =
<!-- Rainfall -->
| rain colour  = <!-- Enter "green" for green rainfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
| Jan rain inch =
| Feb rain inch =
| Mar rain inch =
| Apr rain inch =
| May rain inch =
| Jun rain inch =
| Jul rain inch =
| Aug rain inch =
| Sep rain inch =
| Oct rain inch =
| Nov rain inch =
| Dec rain inch =
| year rain inch =
<!-- Snowfall -->
<!-- IMPORTANT: Do NOT use snow depth information in the snowfall area! These are 2 different kinds of data! -->
| snow colour  = <!-- Enter "green" for green snowfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
| Jan snow inch =
| Feb snow inch =
| Mar snow inch =
| Apr snow inch =
| May snow inch =
| Jun snow inch =
| Jul snow inch =
| Aug snow inch =
| Sep snow inch =
| Oct snow inch =
| Nov snow inch =
| Dec snow inch =
| year snow inch =
<!-- Snow depth -->
<!-- IMPORTANT: Do NOT use snowfall information in the snow depth area! These are 2 different kinds of data! -->
| snow depth colour  = <!-- Enter "green" for green snowfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
| Jan snow depth inch = 
| Feb snow depth inch = 
| Mar snow depth inch = 
| Apr snow depth inch = 
| May snow depth inch = 
| Jun snow depth inch = 
| Jul snow depth inch = 
| Aug snow depth inch = 
| Sep snow depth inch = 
| Oct snow depth inch = 
| Nov snow depth inch = 
| Dec snow depth inch = 
| year snow depth inch =
<!-- Average number of precipitation days -->
| unit precipitation days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.1 in, 0.01 in. -->
| precip days colour   = <!-- Enter "green" for green colours, "pastel" for pastel colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. Affects rain and snow days as well -->
| Jan precipitation days =
| Feb precipitation days =
| Mar precipitation days =
| Apr precipitation days =
| May precipitation days =
| Jun precipitation days =
| Jul precipitation days =
| Aug precipitation days =
| Sep precipitation days =
| Oct precipitation days =
| Nov precipitation days =
| Dec precipitation days =
| year precipitation days =
<!-- Average number of rainy days -->
| unit rain days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.1 in, 0.01 in. -->
| Jan rain days =
| Feb rain days =
| Mar rain days =
| Apr rain days =
| May rain days =
| Jun rain days =
| Jul rain days =
| Aug rain days =
| Sep rain days =
| Oct rain days =
| Nov rain days =
| Dec rain days =
| year rain days =
<!-- Average number of snowy days -->
| unit snow days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.1 in, 0.01 in. -->
| Jan snow days =
| Feb snow days =
| Mar snow days =
| Apr snow days =
| May snow days =
| Jun snow days =
| Jul snow days =
| Aug snow days =
| Sep snow days =
| Oct snow days =
| Nov snow days =
| Dec snow days =
| year snow days =
<!-- Average daily % humidity -->
<!-- If entering the average daily % humidity, then the humidex table should be used. -->
| humidity colour = <!-- Enter "green" for green humidity colors, "pastel" for pastel humidity colours, "none" for no colours, remove this line for blue coloring. Affects afternoon % humidity as well -->
| time day    = <!-- The time of day the humidity was measured at. Affects afternoon % humidity as well -->
| daily      = <!-- Enter "Y" if the humidity is for the entire day. Affects afternoon % humidity as well -->
| Jan humidity  =
| Feb humidity  =
| Mar humidity  =
| Apr humidity  =
| May humidity  =
| Jun humidity  =
| Jul humidity  =
| Aug humidity  =
| Sep humidity  =
| Oct humidity  =
| Nov humidity  =
| Dec humidity  =
| year humidity  =
<!-- Average afternoon % humidity -->
<!-- If entering the average afternoon % humidity, then the average daily % humidity table should be used. -->
| Jan afthumidity  =
| Feb afthumidity  =
| Mar afthumidity  =
| Apr afthumidity  =
| May afthumidity  =
| Jun afthumidity  =
| Jul afthumidity  =
| Aug afthumidity  =
| Sep afthumidity  =
| Oct afthumidity  =
| Nov afthumidity  =
| Dec afthumidity  =
| year afthumidity  =
<!-- Average dew point-->
| Jan dew point F =
| Feb dew point F =
| Mar dew point F =
| Apr dew point F =
| May dew point F =
| Jun dew point F =
| Jul dew point F =
| Aug dew point F =
| Sep dew point F =
| Oct dew point F =
| Nov dew point F =
| Dec dew point F =
<!-- Average monthly sunshine hours, monthly totals are preferred, and will produce colours, but percentages are accepted.-->
| Jan sun =
| Feb sun = <!-- For February only if the source gives daily hours, please multiply by 28.25, not 28 -->
| Mar sun =
| Apr sun =
| May sun =
| Jun sun =
| Jul sun =
| Aug sun =
| Sep sun =
| Oct sun =
| Nov sun =
| Dec sun =
| year sun =
<!-- Average daily sunshine hours. Use this if the source shows daily sunshine hours.-->
| Jand sun =
| Febd sun =
| Mard sun =
| Aprd sun =
| Mayd sun =
| Jund sun =
| Juld sun =
| Augd sun =
| Sepd sun =
| Octd sun =
| Novd sun =
| Decd sun =
| yeard sun =
<!-- Average daylight hours, including cloudy hours. -->
| Jan light = 
| Feb light = 
| Mar light = 
| Apr light = 
| May light = 
| Jun light = 
| Jul light = 
| Aug light = 
| Sep light = 
| Oct light = 
| Nov light = 
| Dec light = 
| year light= 
<!-- Average percent of possible sunshine. Number of daylight hours already factored into this number. Note that since this is possible sunshine, nighttime hours should not be included in this calculation. Will produce colours. -->
| Jan percentsun =
| Feb percentsun =
| Mar percentsun =
| Apr percentsun =
| May percentsun =
| Jun percentsun =
| Jul percentsun =
| Aug percentsun =
| Sep percentsun =
| Oct percentsun =
| Nov percentsun =
| Dec percentsun =
| year percentsun =
<!-- Average daily UV index -->
| Jan uv =
| Feb uv =
| Mar uv =
| Apr uv =
| May uv =
| Jun uv =
| Jul uv =
| Aug uv =
| Sep uv =
| Oct uv =
| Nov uv =
| Dec uv =
| year uv =
<!-- Mandatory fields, source -->
| source = <ref name="">{{cite web |url= |title= |publisher= |access-date=એપ્રિલ ૨, ૨૦૨૪ }}</ref>
<!-- For a second source -->
| source 2 = <ref name="">{{cite web |url= |title= |publisher= |access-date=એપ્રિલ ૨, ૨૦૨૪ }}</ref>
}}<!-- Infobox ends -->

Metric-only empty syntax[ફેરફાર કરો]

Will convert and display imperial values automatically.

{{Weather box   <!-- Infobox begins -->
| name     = <!-- Add a name to the weather box in template namespace to show VTE editing options. -->
| width    = <!-- Width parameter for wikitable, default width=100%. Set width=auto to fit the table in the next available space automatically. -->
| collapsed  = <!-- Any entry in this line will make the template initially collapsed. Leave blank or remove this line for uncollapsed. -->
| open     = <!-- Any entry in this line will make the template permanently open, and remove the hide button. Remove this line for a collapsible table. -->
| metric first = yes
| single line = <!-- Any entry in this line will display metric and imperial units in the same cell. Leave blank or remove this line for separate table rows. -->
| trace    = <!-- Any entry in this line will replace the word "trace" with the input when entering trace amounts for precipitation. Leave blank for default.-->
| location   = <!-- Mandatory field, location the climate data was taken, usually an airport. -->
| temperature colour = <!-- Enter "pastel" for pastel temperature colours, "none" for no colours, remove this line for the standard colouring. -->
<!-- Maximum Humidex -->
<!-- The humidex table can be used only if the source provides humidex values. As of July 2015, few if any countries other than Canada use the Humidex. -->
| Jan maximum humidex =
| Feb maximum humidex =
| Mar maximum humidex =
| Apr maximum humidex =
| May maximum humidex =
| Jun maximum humidex =
| Jul maximum humidex =
| Aug maximum humidex =
| Sep maximum humidex =
| Oct maximum humidex =
| Nov maximum humidex =
| Dec maximum humidex =
| year maximum humidex =
<!-- Record high temperatures -->
<!-- Note that record temperatures should only be used when the data period is of the greatest length possible. -->
| Jan record high C =
| Feb record high C =
| Mar record high C =
| Apr record high C =
| May record high C =
| Jun record high C =
| Jul record high C =
| Aug record high C =
| Sep record high C =
| Oct record high C =
| Nov record high C =
| Dec record high C =
| year record high C =
<!-- Average monthly absolute maximum temperatures (that is, on average, the highest temperature to be observed in a month). It is important to note that this data is not very prominent in most climate data archives. -->
| Jan avg record high C = 
| Feb avg record high C = 
| Mar avg record high C = 
| Apr avg record high C = 
| May avg record high C = 
| Jun avg record high C = 
| Jul avg record high C = 
| Aug avg record high C = 
| Sep avg record high C = 
| Oct avg record high C = 
| Nov avg record high C = 
| Dec avg record high C =
| year avg record high C = <!-- Note: the yearly data does NOT necessarily reflect the highest temperature in any of the months. This refers to the yearly highest temperature, that is, on average, the highest temperature to be observed in a year. -->
<!-- Average high temperatures -->
| Jan high C =
| Feb high C =
| Mar high C =
| Apr high C =
| May high C =
| Jun high C =
| Jul high C =
| Aug high C =
| Sep high C =
| Oct high C =
| Nov high C =
| Dec high C =
| year high C =
<!-- Mean daily temperature -->
| Jan mean C =
| Feb mean C =
| Mar mean C =
| Apr mean C =
| May mean C =
| Jun mean C =
| Jul mean C =
| Aug mean C =
| Sep mean C =
| Oct mean C =
| Nov mean C =
| Dec mean C =
| year mean C =
<!-- Average low temperatures -->
| Jan low C =
| Feb low C =
| Mar low C =
| Apr low C =
| May low C =
| Jun low C =
| Jul low C =
| Aug low C =
| Sep low C =
| Oct low C =
| Nov low C =
| Dec low C =
| year low C =
<!-- Average monthly absolute minimum temperatures (that is, on average, the lowest temperature to be observed in a month). It is important to note that this data is not very prominent in most climate data archives. -->
| Jan avg record low C = 
| Feb avg record low C = 
| Mar avg record low C = 
| Apr avg record low C = 
| May avg record low C = 
| Jun avg record low C = 
| Jul avg record low C = 
| Aug avg record low C = 
| Sep avg record low C = 
| Oct avg record low C = 
| Nov avg record low C = 
| Dec avg record low C = 
| year avg record low C = <!-- Note: the yearly data does NOT necessarily reflect the lowest temperature in any of the months. This refers to the yearly lowest temperature, that is, on average, the lowest temperature to be observed in a year. -->
<!-- Record low temperatures -->
<!-- Note that record temperatures should only be used when the data period is of the greatest length possible. -->
| Jan record low C =
| Feb record low C =
| Mar record low C =
| Apr record low C =
| May record low C =
| Jun record low C =
| Jul record low C =
| Aug record low C =
| Sep record low C =
| Oct record low C =
| Nov record low C =
| Dec record low C =
| year record low C =
<!-- Minimum wind chill -->
| Jan chill =
| Feb chill =
| Mar chill =
| Apr chill =
| May chill =
| Jun chill =
| Jul chill =
| Aug chill =
| Sep chill =
| Oct chill =
| Nov chill =
| Dec chill =
| year chill =
<!-- Total precipitation, this should include rain and snow. -->
| precipitation colour = <!-- Enter "green" for green precipitation colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
<!-- IMPORTANT: use mm or cm but NOT both! -->
| Jan precipitation mm =
| Feb precipitation mm =
| Mar precipitation mm =
| Apr precipitation mm =
| May precipitation mm =
| Jun precipitation mm =
| Jul precipitation mm =
| Aug precipitation mm =
| Sep precipitation mm =
| Oct precipitation mm =
| Nov precipitation mm =
| Dec precipitation mm =
| year precipitation mm =

| Jan precipitation cm = 
| Feb precipitation cm = 
| Mar precipitation cm = 
| Apr precipitation cm = 
| May precipitation cm = 
| Jun precipitation cm = 
| Jul precipitation cm = 
| Aug precipitation cm = 
| Sep precipitation cm = 
| Oct precipitation cm = 
| Nov precipitation cm = 
| Dec precipitation cm = 
| year precipitation cm = 

<!-- Rainfall -->
| rain colour = <!-- Enter "green" for green rainfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
<!-- IMPORTANT: use mm or cm but NOT both! -->
| Jan rain mm =
| Feb rain mm =
| Mar rain mm =
| Apr rain mm =
| May rain mm =
| Jun rain mm =
| Jul rain mm =
| Aug rain mm =
| Sep rain mm =
| Oct rain mm =
| Nov rain mm =
| Dec rain mm =
| year rain mm =

| Jan rain cm = 
| Feb rain cm = 
| Mar rain cm = 
| Apr rain cm = 
| May rain cm = 
| Jun rain cm = 
| Jul rain cm = 
| Aug rain cm = 
| Sep rain cm = 
| Oct rain cm = 
| Nov rain cm = 
| Dec rain cm = 
| year rain cm = 

<!-- Snowfall -->
<!-- IMPORTANT: use mm or cm but NOT both! -->
<!-- IMPORTANT: Do NOT use snow depth information in the snowfall area! These are 2 different kinds of data! -->
| snow colour = <!-- Enter "green" for green snowfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
| Jan snow mm = 
| Feb snow mm = 
| Mar snow mm = 
| Apr snow mm = 
| May snow mm = 
| Jun snow mm = 
| Jul snow mm = 
| Aug snow mm = 
| Sep snow mm = 
| Oct snow mm = 
| Nov snow mm = 
| Dec snow mm = 
| year snow mm = 

| Jan snow cm = 
| Feb snow cm = 
| Mar snow cm = 
| Apr snow cm = 
| May snow cm = 
| Jun snow cm = 
| Jul snow cm = 
| Aug snow cm = 
| Sep snow cm = 
| Oct snow cm = 
| Nov snow cm = 
| Dec snow cm = 
| year snow cm = 

<!-- Snow depth -->
<!-- IMPORTANT: use mm or cm but NOT both! -->
<!-- IMPORTANT: Do NOT use snowfall information in the snow depth area! These are 2 different kinds of data! -->
| snow depth colour  = <!-- Enter "green" for green snowfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
| Jan snow depth mm = 
| Feb snow depth mm = 
| Mar snow depth mm = 
| Apr snow depth mm = 
| May snow depth mm = 
| Jun snow depth mm = 
| Jul snow depth mm = 
| Aug snow depth mm = 
| Sep snow depth mm = 
| Oct snow depth mm = 
| Nov snow depth mm = 
| Dec snow depth mm = 
| year snow depth mm = 

| Jan snow depth cm = 
| Feb snow depth cm = 
| Mar snow depth cm = 
| Apr snow depth cm = 
| May snow depth cm = 
| Jun snow depth cm = 
| Jul snow depth cm = 
| Aug snow depth cm = 
| Sep snow depth cm = 
| Oct snow depth cm = 
| Nov snow depth cm = 
| Dec snow depth cm = 
| year snow depth cm = 

<!-- Average number of precipitation days -->
| unit precipitation days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.2 cm, 0.2 mm. -->
| precip days colour   = <!-- Enter "green" for green colours, "pastel" for pastel colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. Affects rain and snow days as well -->
| Jan precipitation days =
| Feb precipitation days =
| Mar precipitation days =
| Apr precipitation days =
| May precipitation days =
| Jun precipitation days =
| Jul precipitation days =
| Aug precipitation days =
| Sep precipitation days =
| Oct precipitation days =
| Nov precipitation days =
| Dec precipitation days =
| year precipitation days =
<!-- Average number of rainy days -->
| unit rain days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.2 cm, 0.2 mm. -->
| Jan rain days =
| Feb rain days =
| Mar rain days =
| Apr rain days =
| May rain days =
| Jun rain days =
| Jul rain days =
| Aug rain days =
| Sep rain days =
| Oct rain days =
| Nov rain days =
| Dec rain days =
| year rain days =
<!-- Average number of snowy days -->
| unit snow days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.2 cm, 0.2 mm. -->
| Jan snow days =
| Feb snow days =
| Mar snow days =
| Apr snow days =
| May snow days =
| Jun snow days =
| Jul snow days =
| Aug snow days =
| Sep snow days =
| Oct snow days =
| Nov snow days =
| Dec snow days =
| year snow days =
<!-- Average daily % humidity -->
<!-- If entering the average daily % humidity, then the humidex table should be used. -->
| humidity colour = <!-- Enter "green" for green humidity colors, "pastel" for pastel humidity colours, "none" for no colours, remove this line for blue coloring. Affects afternoon % humidity as well -->
| time day    = <!-- The time of day the humidity was measured at. Affects afternoon % humidity as well -->
| daily      = <!-- Enter "Y" if the humidity is for the entire day. Affects afternoon % humidity as well -->
| Jan humidity  =
| Feb humidity  =
| Mar humidity  =
| Apr humidity  =
| May humidity  =
| Jun humidity  =
| Jul humidity  =
| Aug humidity  =
| Sep humidity  =
| Oct humidity  =
| Nov humidity  =
| Dec humidity  =
| year humidity  =
<!-- Average afternoon % humidity -->
<!-- If entering the average afternoon % humidity, then the average daily % humidity table should be used. -->
| Jan afthumidity  =
| Feb afthumidity  =
| Mar afthumidity  =
| Apr afthumidity  =
| May afthumidity  =
| Jun afthumidity  =
| Jul afthumidity  =
| Aug afthumidity  =
| Sep afthumidity  =
| Oct afthumidity  =
| Nov afthumidity  =
| Dec afthumidity  =
| year afthumidity  =
<!-- Average dew point-->
| Jan dew point C =
| Feb dew point C =
| Mar dew point C =
| Apr dew point C =
| May dew point C =
| Jun dew point C =
| Jul dew point C =
| Aug dew point C =
| Sep dew point C =
| Oct dew point C =
| Nov dew point C =
| Dec dew point C =
<!-- Average monthly sunshine hours, monthly totals are preferred, and will produce colours, but percentages are accepted.-->
| Jan sun =
| Feb sun = <!-- For February only if the source gives daily hours, please multiply by 28.25, not 28 -->
| Mar sun =
| Apr sun =
| May sun =
| Jun sun =
| Jul sun =
| Aug sun =
| Sep sun =
| Oct sun =
| Nov sun =
| Dec sun =
| year sun =
<!-- Average daily sunshine hours. Use this if the source shows daily sunshine hours. -->
| Jand sun =
| Febd sun =
| Mard sun =
| Aprd sun =
| Mayd sun =
| Jund sun =
| Juld sun =
| Augd sun =
| Sepd sun =
| Octd sun =
| Novd sun =
| Decd sun =
| yeard sun =
<!-- Average daylight hours, including cloudy hours. -->
| Jan light = 
| Feb light = 
| Mar light = 
| Apr light = 
| May light = 
| Jun light = 
| Jul light = 
| Aug light = 
| Sep light = 
| Oct light = 
| Nov light = 
| Dec light = 
| year light= 
<!-- Average percent of possible sunshine. Number of daylight hours already factored into this number. Note that since this is possible sunshine, nighttime hours should not be included in this calculation. Will produce colours. -->
| Jan percentsun =
| Feb percentsun = 
| Mar percentsun =
| Apr percentsun =
| May percentsun =
| Jun percentsun =
| Jul percentsun =
| Aug percentsun =
| Sep percentsun =
| Oct percentsun =
| Nov percentsun =
| Dec percentsun =
| year percentsun =
<!-- Average daily UV index -->
| Jan uv =
| Feb uv =
| Mar uv =
| Apr uv =
| May uv =
| Jun uv =
| Jul uv =
| Aug uv =
| Sep uv =
| Oct uv =
| Nov uv =
| Dec uv =
| year uv =
<!-- Mandatory fields, source -->
| source = <ref name="">{{cite web |url= |title= |publisher= |access-date=એપ્રિલ ૨, ૨૦૨૪ }}</ref>
<!-- For a second source -->
| source 2 = <ref name="">{{cite web |url= |title= |publisher= |access-date=એપ્રિલ ૨, ૨૦૨૪ }}</ref>
}}<!-- Infobox ends -->

Full empty syntax[ફેરફાર કરો]

When one parameter of one system is filled in, then the corresponding value will be converted and displayed automatically.

{{Weather box   <!-- Infobox begins -->
| width    = <!-- Width parameter for wikitable, default width=100%. Set width=auto to fit the table in the next available space automatically. -->
| collapsed  = <!-- Any entry in this line will make the template initially collapsed. Leave blank or remove this line for uncollapsed. -->
| open     = <!-- Any entry in this line will make the template permanently open, and remove the hide button. Remove this line for a collapsible table. -->
| metric first = <!-- Any entry in this line will display metric first. Blank or remove this line for imperial first. -->
| single line = <!-- Any entry in this line will display metric and imperial units in the same cell. Leave blank or remove this line for separate table rows. -->
| location   = <!-- Mandatory field, location the climate data was taken, usually an airport. -->
| temperature colour = <!-- Enter "pastel" for pastel temperature colours, "none" for no colours, remove this line for the standard colouring. -->
<!-- Maximum Humidex -->
<!-- The humidex table can be used only if the source provides humidex values. As of July 2015, few if any countries other than Canada use the Humidex. -->
| Jan maximum humidex =
| Feb maximum humidex =
| Mar maximum humidex =
| Apr maximum humidex =
| May maximum humidex =
| Jun maximum humidex =
| Jul maximum humidex =
| Aug maximum humidex =
| Sep maximum humidex =
| Oct maximum humidex =
| Nov maximum humidex =
| Dec maximum humidex =
| year maximum humidex =
<!-- Record high temperatures -->
<!-- Note that record temperatures should only be used when the data period is of the greatest length possible. -->
| Jan record high F =  | Jan record high C =
| Feb record high F =  | Feb record high C =
| Mar record high F =  | Mar record high C =
| Apr record high F =  | Apr record high C =
| May record high F =  | May record high C =
| Jun record high F =  | Jun record high C =
| Jul record high F =  | Jul record high C =
| Aug record high F =  | Aug record high C =
| Sep record high F =  | Sep record high C =
| Oct record high F =  | Oct record high C =
| Nov record high F =  | Nov record high C =
| Dec record high F =  | Dec record high C =
| year record high F =  | year record high C =
<!-- Average high temperatures -->
| Jan high F =  | Jan high C =
| Feb high F =  | Feb high C =
| Mar high F =  | Mar high C =
| Apr high F =  | Apr high C =
| May high F =  | May high C =
| Jun high F =  | Jun high C =
| Jul high F =  | Jul high C =
| Aug high F =  | Aug high C =
| Sep high F =  | Sep high C =
| Oct high F =  | Oct high C =
| Nov high F =  | Nov high C =
| Dec high F =  | Dec high C =
| year high F =  | year high C =
<!-- Mean daily temperature -->
| Jan mean F =  | Jan mean C =
| Feb mean F =  | Feb mean C =
| Mar mean F =  | Mar mean C =
| Apr mean F =  | Apr mean C =
| May mean F =  | May mean C =
| Jun mean F =  | Jun mean C =
| Jul mean F =  | Jul mean C =
| Aug mean F =  | Aug mean C =
| Sep mean F =  | Sep mean C =
| Oct mean F =  | Oct mean C =
| Nov mean F =  | Nov mean C =
| Dec mean F =  | Dec mean C =
| year mean F =  | year mean C =
<!-- Average low temperatures -->
| Jan low F =  | Jan low C =
| Feb low F =  | Feb low C =
| Mar low F =  | Mar low C =
| Apr low F =  | Apr low C =
| May low F =  | May low C =
| Jun low F =  | Jun low C =
| Jul low F =  | Jul low C =
| Aug low F =  | Aug low C =
| Sep low F =  | Sep low C =
| Oct low F =  | Oct low C =
| Nov low F =  | Nov low C =
| Dec low F =  | Dec low C =
| year low F =  | year low C =
<!-- Record low temperatures -->
<!-- Note that record temperatures should only be used when the data period is of the greatest length possible. -->
| Jan record low F =  | Jan record low C =
| Feb record low F =  | Feb record low C =
| Mar record low F =  | Mar record low C =
| Apr record low F =  | Apr record low C =
| May record low F =  | May record low C =
| Jun record low F =  | Jun record low C =
| Jul record low F =  | Jul record low C =
| Aug record low F =  | Aug record low C =
| Sep record low F =  | Sep record low C =
| Oct record low F =  | Oct record low C =
| Nov record low F =  | Nov record low C =
| Dec record low F =  | Dec record low C =
| year record low F =  | year record low C =
<!-- Minimum wind chill -->
| Jan chill =
| Feb chill =
| Mar chill =
| Apr chill =
| May chill =
| Jun chill =
| Jul chill =
| Aug chill =
| Sep chill =
| Oct chill =
| Nov chill =
| Dec chill =
| year chill =
<!-- Total precipitation, this should include rain and snow. -->
| precipitation colour = <!-- Enter "green" for green precipitation colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
<!-- IMPORTANT: use only one unit type! -->
| Jan precipitation inch =  | Jan precipitation cm =  | Jan precipitation mm =
| Feb precipitation inch =  | Feb precipitation cm =  | Feb precipitation mm =
| Mar precipitation inch =  | Mar precipitation cm =  | Mar precipitation mm =
| Apr precipitation inch =  | Apr precipitation cm =  | Apr precipitation mm =
| May precipitation inch =  | May precipitation cm =  | May precipitation mm =
| Jun precipitation inch =  | Jun precipitation cm =  | Jun precipitation mm =
| Jul precipitation inch =  | Jul precipitation cm =  | Jul precipitation mm =
| Aug precipitation inch =  | Aug precipitation cm =  | Aug precipitation mm =
| Sep precipitation inch =  | Sep precipitation cm =  | Sep precipitation mm =
| Oct precipitation inch =  | Oct precipitation cm =  | Oct precipitation mm =
| Nov precipitation inch =  | Nov precipitation cm =  | Nov precipitation mm =
| Dec precipitation inch =  | Dec precipitation cm =  | Dec precipitation mm =
| year precipitation inch =  | year precipitation cm =  | year precipitation mm =
<!-- Rainfall -->
| rain colour = <!-- Enter "green" for green rainfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
<!-- IMPORTANT: use only one unit type! -->
| Jan rain inch =  | Jan rain cm =  | Jan rain mm =
| Feb rain inch =  | Feb rain cm =  | Feb rain mm =
| Mar rain inch =  | Mar rain cm =  | Mar rain mm =
| Apr rain inch =  | Apr rain cm =  | Apr rain mm =
| May rain inch =  | May rain cm =  | May rain mm =
| Jun rain inch =  | Jun rain cm =  | Jun rain mm =
| Jul rain inch =  | Jul rain cm =  | Jul rain mm =
| Aug rain inch =  | Aug rain cm =  | Aug rain mm =
| Sep rain inch =  | Sep rain cm =  | Sep rain mm =
| Oct rain inch =  | Oct rain cm =  | Oct rain mm =
| Nov rain inch =  | Nov rain cm =  | Nov rain mm =
| Dec rain inch =  | Dec rain cm =  | Dec rain mm =
| year rain inch =  | year rain cm =  | year rain mm =
<!-- Snowfall -->
| snow colour = <!-- Enter "green" for green snowfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
<!-- IMPORTANT: Do NOT use snow depth information in the snowfall area! These are 2 different kinds of data! -->
<!-- IMPORTANT: use only one unit type! -->
| Jan snow inch =  | Jan snow cm =  | Jan snow mm =
| Feb snow inch =  | Feb snow cm =  | Feb snow mm =
| Mar snow inch =  | Mar snow cm =  | Mar snow mm =
| Apr snow inch =  | Apr snow cm =  | Apr snow mm =
| May snow inch =  | May snow cm =  | May snow mm =
| Jun snow inch =  | Jun snow cm =  | Jun snow mm =
| Jul snow inch =  | Jul snow cm =  | Jul snow mm =
| Aug snow inch =  | Aug snow cm =  | Aug snow mm =
| Sep snow inch =  | Sep snow cm =  | Sep snow mm =
| Oct snow inch =  | Oct snow cm =  | Oct snow mm =
| Nov snow inch =  | Nov snow cm =  | Nov snow mm =
| Dec snow inch =  | Dec snow cm =  | Dec snow mm =
| year snow inch =  | year snow cm =  | year snow mm =
<!-- Snow depth -->
| snow depth colour  = <!-- Enter "green" for green snowfall colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. -->
<!-- IMPORTANT: use only one unit type! -->
<!-- IMPORTANT: Do NOT use snowfall information in the snow depth area! These are 2 different kinds of data! -->
| Jan snow depth inch =  | Jan snow depth cm =  | Jan snow depth mm =  
| Feb snow depth inch =  | Feb snow depth cm =  | Feb snow depth mm =  
| Mar snow depth inch =  | Mar snow depth cm =  | Mar snow depth mm =  
| Apr snow depth inch =  | Apr snow depth cm =  | Apr snow depth mm =  
| May snow depth inch =  | May snow depth cm =  | May snow depth mm =  
| Jun snow depth inch =  | Jun snow depth cm =  | Jun snow depth mm =  
| Jul snow depth inch =  | Jul snow depth cm =  | Jul snow depth mm =  
| Aug snow depth inch =  | Aug snow depth cm =  | Aug snow depth mm =  
| Sep snow depth inch =  | Sep snow depth cm =  | Sep snow depth mm =  
| Oct snow depth inch =  | Oct snow depth cm =  | Oct snow depth mm =  
| Nov snow depth inch =  | Nov snow depth cm =  | Nov snow depth mm =  
| Dec snow depth inch =  | Dec snow depth cm =  | Dec snow depth mm =  
| year snow depth inch =  | year snow depth cm =  | year snow depth mm =  
<!-- Average number of precipitation days -->
| unit precipitation days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.01 in, 0.2 mm. -->
| precip days colour   = <!-- Enter "green" for green colours, "pastel" for pastel colours, "none" for no colours, remove this line for blue colouring. Affects rain and snow days as well -->
| Jan precipitation days =
| Feb precipitation days =
| Mar precipitation days =
| Apr precipitation days =
| May precipitation days =
| Jun precipitation days =
| Jul precipitation days =
| Aug precipitation days =
| Sep precipitation days =
| Oct precipitation days =
| Nov precipitation days =
| Dec precipitation days =
| year precipitation days =
<!-- Average number of rainy days -->
| unit rain days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.01 in, 0.2 mm. -->
| Jan rain days =
| Feb rain days =
| Mar rain days =
| Apr rain days =
| May rain days =
| Jun rain days =
| Jul rain days =
| Aug rain days =
| Sep rain days =
| Oct rain days =
| Nov rain days =
| Dec rain days =
| year rain days =
<!-- Average number of snowy days -->
| unit snow days = <!-- If entering the average number of days, then the unit requirement should be used, because this varies between countries. E.g. 0.1 in, 0.2 cm. -->
| Jan snow days =
| Feb snow days =
| Mar snow days =
| Apr snow days =
| May snow days =
| Jun snow days =
| Jul snow days =
| Aug snow days =
| Sep snow days =
| Oct snow days =
| Nov snow days =
| Dec snow days =
| year snow days =
<!-- Average daily % humidity -->
<!-- If entering the average daily % humidity, then the humidex table should be used. -->
| humidity colour = <!-- Enter "green" for green humidity colors, "pastel" for pastel humidity colours, "none" for no colours, remove this line for blue coloring. Affects afternoon % humidity as well -->
| time day    = <!-- The time of day the humidity was measured at. Affects afternoon % humidity as well -->
| daily      = <!-- Enter "Y" if the humidity is for the entire day. Affects afternoon % humidity as well -->
| Jan humidity  =
| Feb humidity  =
| Mar humidity  =
| Apr humidity  =
| May humidity  =
| Jun humidity  =
| Jul humidity  =
| Aug humidity  =
| Sep humidity  =
| Oct humidity  =
| Nov humidity  =
| Dec humidity  =
| year humidity  =
<!-- Average afternoon % humidity -->
<!-- If entering the average afternoon % humidity, then the average daily % humidity table should be used. -->
| Jan afthumidity  =
| Feb afthumidity  =
| Mar afthumidity  =
| Apr afthumidity  =
| May afthumidity  =
| Jun afthumidity  =
| Jul afthumidity  =
| Aug afthumidity  =
| Sep afthumidity  =
| Oct afthumidity  =
| Nov afthumidity  =
| Dec afthumidity  =
| year afthumidity  =
<!-- Average monthly sunshine hours, monthly totals are preferred, and will produce colours, but percentages are accepted. -->
| Jan sun =
| Feb sun = <!-- For February only if the source gives daily hours, please multiply by 28.25, not 28 -->
| Mar sun =
| Apr sun =
| May sun =
| Jun sun =
| Jul sun =
| Aug sun =
| Sep sun =
| Oct sun =
| Nov sun =
| Dec sun =
| year sun =
<!-- Average daily sunshine hours. Use this if the source shows daily sunshine hours. -->
| Jand sun =
| Febd sun =
| Mard sun =
| Aprd sun =
| Mayd sun =
| Jund sun =
| Juld sun =
| Augd sun =
| Sepd sun =
| Octd sun =
| Novd sun =
| Decd sun =
| yeard sun =
<!-- Average daylight hours, including cloudy hours. -->
| Jan light = 
| Feb light = 
| Mar light = 
| Apr light = 
| May light = 
| Jun light = 
| Jul light = 
| Aug light = 
| Sep light = 
| Oct light = 
| Nov light = 
| Dec light = 
| year light= 
<!-- Average percent of possible sunshine. Number of daylight hours already factored into this number. Note that since this is possible sunshine, nighttime hours should not be included in this calculation. Will produce colours. -->
| Jan percentsun =
| Feb percentsun = 
| Mar percentsun =
| Apr percentsun =
| May percentsun =
| Jun percentsun =
| Jul percentsun =
| Aug percentsun =
| Sep percentsun =
| Oct percentsun =
| Nov percentsun =
| Dec percentsun =
| year percentsun =
<!-- Average daily UV index -->
| Jan uv =
| Feb uv =
| Mar uv =
| Apr uv =
| May uv =
| Jun uv =
| Jul uv =
| Aug uv =
| Sep uv =
| Oct uv =
| Nov uv =
| Dec uv =
| year uv =
<!-- Mandatory fields, source -->
| source = <ref name="">{{cite web |url= |title= |publisher= |access-date=એપ્રિલ ૨, ૨૦૨૪ }}</ref>
<!-- For a second source -->
| source 2 = <ref name="">{{cite web |url= |title= |publisher= |access-date=એપ્રિલ ૨, ૨૦૨૪ }}</ref>
}}<!-- Infobox ends -->

View and edit links[ફેરફાર કરો]

When this template is used in template space, it may be desirable to provide view and edit links to the template (similar to a navbox). This can be accomplished by setting the name parameter to be the name of the template.

| name = {{subst:PAGENAME}}

Concise forms[ફેરફાર કરો]

There are shorter templates that invoke this template with 36 condensed parameters:

 • {{Weather box/concise C}}: for displaying only average high and low temperatures, and precipitation, in Celsius and millimetres.
 • {{Weather box/concise F}}: for displaying only average high and low temperatures, and precipitation, in Fahrenheit and inches.

Tracking categories[ફેરફાર કરો]

See also[ફેરફાર કરો]

 • {{Climate chart}}: displays climate information in a graphical chart format.

A table that displays climate trends for a specific location.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
widthwidth

The width of the template - use "auto" for auto width, enter a percentage for custom scaling, remove for default scaling.

Default
100%
Example
auto
Stringoptional
collapsedcollapsed

Enter anything to make template initially collapsed

Example
Y
Stringoptional
openopen

Enter anything to make template permanently open

Example
Y
Stringdeprecated
single linesingle line

Display imperial and metric units in same cell

Example
Y
Stringsuggested
locationlocation

The location the data was taken from, usually an airport.

Example
the Local Airport (TLAP)
Stringrequired
Sourcesource

The source of the data

Example
Department of Weather and Environment<ref>. . .</ref>
Stringrequired
tracetrace

Entry replaces "trace" text.

Example
T
Stringdeprecated