ઢાંચો:Wide image

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template allows you to easily include a panorama image. If the image is too wide, scrollbars will be added. If you do not want the image to use a thumbnail frame, you can use |border=no.

Usage[ફેરફાર કરો]

{{Wide image|name|image width|caption|box width|alignment|alt=alt text}}

  • An image width option is required. This specifies the full width at which the image will be displayed, and is distinct from box width (the width of the box on the page).
  • A caption option is optional, and an image frame will be used if a caption is supplied. If the caption contains an equal sign, use the parameter |3=caption in the place of |caption. If the caption supplied is exactly equal to image syntax such as thumb, the image's tooltip will no longer display the caption, but instead default to the name of the image.
  • The box width option is optional, and if given a value in pixels followed by "px", or a value in percent followed by "%", will set the width of the box to that amount. For example, 45% would use 45% of the text section width, (not a percentage of the image width).
  • The alignment option is also optional but requires box width to be defined. If given a value of right or left, the entire wide image will float to the right or left. If given a value of none the image will not float.
  • The alt text describes the image's visual appearance to visually disabled readers. Please see WP:ALT for details.

To change the scroll direction from left-to-right to right-to-left, use |dir=rtl.

To align the caption, use |align-cap=.

To remove the outer border, use |border=no.

Example[ફેરફાર કરો]

Without caption[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings

smaller[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|400px|
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings

With caption[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama

Right aligned[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama|45%|right
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. [[Lorem ipsum]] dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama
This text goes after the wide image template.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Left aligned[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama|45%|left
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. Lorem ipsum dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama
This text goes after the wide image template.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Center aligned 75% width[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama|75%|center
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. Lorem ipsum dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama
This text goes after the wide image template.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

No alignment[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama|45%|none
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. Lorem ipsum dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama
This text goes after the wide image template.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Scroll right to left[ફેરફાર કરો]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
|dir=rtl}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama

TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Wide image

Allows you to easily include a panorama image. If the image is too wide, scrollbars will be added.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Filename1

Name of the file to display. Example: Helsinki z00.jpg

Stringrequired
Image width2

Give the width in pixels (like: 1600px) that you want the included image to be

Stringrequired
Caption3 caption

A caption for the image that will be shown below image

Stringoptional
Width of frame4 width

Limit the width of the frame enclosing the picture. Example: "400px" or "40%"

Stringoptional
Frame alignment5 align

Either of: left, right, center or none. When specified also requires you to set the "Width of frame" option

Default
center
Stringoptional
Picture alignmentdir

Use the value 'rtl' to make the right side of the image the initial visible portion inside the scroll frame

Default
ltr (left to right)
Stringoptional
Textual alternativealt

Describes the image's visual appearance to visually disabled readers. Please see WP:ALT for details

Stringoptional

Tracking category[ફેરફાર કરો]

See also[ફેરફાર કરો]