લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:YouTube/doc

વિકિપીડિયામાંથી

આનો ઉપયોગ == બાહ્ય કડીઓ == હેઠળ યુટ્યુબના વિડિયોની બાહ્ય કડીઓ આપવા માટે કરી શકો છો.

આ સંદર્ભ આપવા માટે વપરાતા ઢાંચાઓ પૈકીનું નથી, એટલે એનો ઉપયોગ સંદર્ભમાં ન કરી શકાય. કોઈક વિડિયોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોવ ત્યારે {{cite video}}નો ઉપયોગ કરવો, અથવા જો વિડિયો સમાચારનાં રૂપમાં હોય તો {{cite news}}નો ઉપયોગ કરી શકાય.

ઉદાહરણ

[ફેરફાર કરો]

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | ''ID'' }}
 • {{YouTube | id= ''ID'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | ''ID'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | id= ''ID'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • id (or unnamed parameter 1) is the "YouTube id" which appears as https://www.youtube.com/watch?v=ઢાંચો:Hilite
 • title (or unnamed parameter 2) gives an optional description that may replace the default title (Video)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube| sTSA_sWGM44 }}
  વિડિઓ યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| id= sTSA_sWGM44 }}
  વિડિઓ યુટ્યુબ પર

Examples (2 parameters):

 1. {{YouTube| sTSA_sWGM44 | "Trololo" }}
  "Trololo" યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| id= sTSA_sWGM44 | title= "Trololo" }}
  "Trololo" યુટ્યુબ પર

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | s = ''SHOWNAME'' }}
 • {{YouTube | show = ''SHOWNAME'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | s= ''SHOWNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | s= ''SHOWNAME'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | show= ''SHOWNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | show= ''SHOWNAME'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • s or show is the "YouTube show name" which appears as https://www.youtube.com/show/ઢાંચો:Hilite
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube| s= startrek }}
  YouTube/doc કાર્યક્રમ યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| show= startrek }}
  YouTube/doc કાર્યક્રમ યુટ્યુબ પર

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube| s= startrek | ''Star Trek: The Original Series'' }}
  Star Trek: The Original Series કાર્યક્રમ યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| show= startrek | ''Star Trek: The Original Series'' }}
  Star Trek: The Original Series કાર્યક્રમ યુટ્યુબ પર

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | sid = ''SHOWIDCODE'' }}
 • {{YouTube | showid = ''SHOWIDCODE'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | sid= ''SHOWIDCODE'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | sid= ''SHOWIDCODE'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | showid= ''SHOWIDCODE'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | showid= ''SHOWIDCODE'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • sid or showid is the "YouTube show ID code" which appears as https://www.youtube.com/show?p=ઢાંચો:Hilite
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube| sid = K162qI1LPF8 }}
  Error:No page id specified યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| showid = K162qI1LPF8 }}
  Error:No page id specified યુટ્યુબ પર

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube| sid = K162qI1LPF8 | ''Sherlock Hound'' }}
  Sherlock Hound વિડિઓ યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| showid = K162qI1LPF8 | ''Sherlock Hound'' }}
  Sherlock Hound વિડિઓ યુટ્યુબ પર

Usage (one parameter):

 • {{YouTube | u = ''USERCHANNELNAME'' }}
 • {{YouTube | user = ''USERCHANNELNAME'' }}

Usage (two parameters):

 • {{YouTube | u = ''USERCHANNELNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | u = ''USERCHANNELNAME'' | title= ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | user = ''USERCHANNELNAME'' | ''TITLE'' }}
 • {{YouTube | user = ''USERCHANNELNAME'' | title= ''TITLE'' }}

Parameter descriptions:

 • u or user is the "YouTube user's (channel) name" which appears as https://www.youtube.com/user/ઢાંચો:Hilite
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube| u = pewdiepie }}
  YouTube/doc's ચેનલ યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| user = pewdiepie }}
  YouTube/doc's ચેનલ યુટ્યુબ પર

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube| u = pewdiepie | PewDiePie }}
  PewDiePie's ચેનલ યુટ્યુબ પર
 2. {{YouTube| user = pewdiepie | PewDiePie }}
  PewDiePie's ચેનલ યુટ્યુબ પર
[ફેરફાર કરો]

The link to YouTube can be suppressed with the parameter |link=no. Example:

 • {{YouTube| sTSA_sWGM44 | "Trololo" | link= no }}
  "Trololo" યુટ્યુબ

આ પણ જુઓ

[ફેરફાર કરો]