તૌરાત

From વિકિપીડિયા
Jump to navigation Jump to search

તૌરાત (અરબી: توراة), એ ઇસ્લામ અને યહૂદી ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક છે. તૌરાત શબ્દનો અર્થ અરબી ભાષામાં 'કાયદો' તેમ થાય છે, જ્યારે હિબ્રુ ભાષામાં (તોરાહ) તેનો અર્થ 'સુચનો' તેવો થાય છે. યહૂદી ધર્મ એ પયગંબર અને ધર્મ પુસ્તકોમાં આસ્થા ધરાવે છે. આ ધર્મ ઇશ્વર દ્વારા તેના પ્રિય પયગંબર મુસા (મોઝિઝ) મારફત લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો. આ ધર્મ પુસ્તકની વાતોનો કુરાનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કુરાનમાં કુલ ચાર પુસ્તકોની વાત છે, સફૂહ એ ઈબ્રાહિમી, તૌરાત, જબૂર અને ઈંજીલ. મુસલમાનો તૌરાતને ઇશ્વર દ્વારા આપવામાં આવેલું ધર્મ પુસ્તક માને છે, કારણકે અલ્લાહે પોતેજ પયગંબર મુસા થકી આ પુસ્તક લખ્યું હોવાનું મનાય છે. તેમાં દશ આજ્ઞાઓ (Ten Commandments) છે, જે પયગંબર મુસાને અલ્લાહે તુર પહાડ (કોહે તુર) પર આપી હતી.

કુરાનમાં તૌરાત[edit]

કુરાનમાં તૌરાત શબ્દ અઢાર વખત અને પયગંબર મુસાનું નામ ૧૩૬ વખત ઉલ્લેખાયેલું છે.

બાહ્ય કડીઓ[edit]