નવાગામ

વિકિપીડિયામાંથી

નવાગામ નું આ પાનું એક સંદિગ્ધ શબ્દનું પાનું છે. આપ કોઇ કડીને અનુસરીને અહીં પહોચ્યા હોય તો એ કડી નિચેના કોઇ પાનાને લગતી હોઇ શકે છે. આપ એ કડીને સુધારીને યોગ્ય પાના સાથે જોડી શકો છો.

 1. નવાગામ (ઇસારી)
 2. નવાગામ (કામરેજ)
 3. નવાગામ (ચોટીલા)
 4. નવાગામ (જાવલી)
 5. નવાગામ (ડેડીયાપાડા)
 6. નવાગામ (તા. અંજાર)
 7. નવાગામ (તા. કપડવંજ)
 8. નવાગામ (તા. કાલાવડ)
 9. નવાગામ (તા. કાલોલ)
 10. નવાગામ (તા. ખાનપુર)
 11. નવાગામ (તા. ખેડા)
 12. નવાગામ (તા. ગારીયાધાર)
 13. નવાગામ (તા. ગોંડલ)
 14. નવાગામ (તા. ઘોઘંબા)
 15. નવાગામ (તા. છોટાઉદેપુર)
 16. નવાગામ (તા. જસદણ)
 17. નવાગામ (તા. દાહોદ)
 18. નવાગામ (તા. ધોલેરા)
 19. નવાગામ (તા. નડીઆદ)
 20. નવાગામ (તા. પાલીતાણા)
 1. નવાગામ (તા. પાવીજેતપુર)
 2. નવાગામ (તા. ફતેપુરા)
 3. નવાગામ (તા. ભાણવડ)
 4. નવાગામ (તા. માંડલ)
 5. નવાગામ (તા. માલપુર)
 6. નવાગામ (તા. મેઘરજ)
 7. નવાગામ (તા. મોરવા)
 8. નવાગામ (તા. લાલપુર)
 9. નવાગામ (તા. લીમખેડા)
 10. નવાગામ (તા. લુણાવાડા)
 11. નવાગામ (તા. વાઘોડિયા)
 12. નવાગામ (તા. શહેરા)
 13. નવાગામ (તા. સાંતલપુર)
 14. નવાગામ (તા. સાયલા)
 15. નવાગામ (તા. સુત્રાપાડા)
 16. નવાગામ (તા. હાલોલ)
 17. નવાગામ (તા.કોડીનાર)
 18. નવાગામ (તા.માળિયા-મિયાણા)
 19. નવાગામ (થાન)
 20. નવાગામ (દોલપુરા)
 1. નવાગામ (ધાનેલા)
 2. નવાગામ (નાના) (તા. ઘોઘા)
 3. નવાગામ (પાનુડા)
 4. નવાગામ (બામણબોર)
 5. નવાગામ (રામગઢ)
 6. નવાગામ (લિંબડા)
 7. નવાગામ (સેલંબા)
 8. નવાગામ નં ૧ (તા. વલ્લભીપુર)
 9. નવાગામ નં ૨ (તા. વલ્લભીપુર)
 10. નવાગામ બારા
 11. નવાગામ મેરીયાણા (તા. રાજુલા)
 12. નવાગામ મોટા
 13. નવાગામ વાંટા
 14. નવાગામ(મો) (તા. સિહોર)
 15. નવાગામ (તા. રાજકોટ)