મીડિયાવિકિ:Sitenotice

વિકિપીડિયામાંથી
ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરવા માટે ડાબી બાજુના હાંસિયામાં ભાષાઓ કે Languagesની બાજુમાં રહેલા પર ક્લિક કરી Inputમાં ગુજરાતી હેઠળ તમને અનુકૂળ કિ-બોર્ડ પસંદ કરો.
If you are unable to see the Gujarati scripts on this page, go to English Wikipedia's notes on Enabling complex text support for Indic scripts