વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના ગ્રામ્ય માહિતીચોકઠાં/પરિયોજના વિકાસ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ પાનું આ પરિયોજના નો વિસ્તૃત રીતે વિકાસ દર્શાવે છે.

ક્રમ જિલ્લો તાલુકાની સંખ્યા ગામની સંખ્યા સમાપ્ત તાલુકાની સંખ્યા સમાપ્ત ગામની સંખ્યા કામ સમાપ્ત (% માં) નોંધ
અમદાવાદ ૧૧ ૫૦૨ ૫૦૨ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
નવસારી ૩૮૮ ૩૮૮ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
વલસાડ ૪૭૮ ૪૭૮ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
વડોદરા ૧૨ ૧૫૪૩ ૧૨ ૧૫૪૩ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
જામનગર ૧૦ ૭૬૪ ૧૦ ૭૬૪ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
બનાસકાંઠા ૧૨ ૧૨૫૨ ૧૨ ૧૨૫૨ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
રાજકોટ ૧૪ ૮૬૧ ૧૪ ૮૬૧ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
સુરત ૭૨૦ ૭૨૦ Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ગાંધીનગર ૨૯૭ ૨૯૭ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૦ આણંદ ૩૫૮ ૩૫૮ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૧ પાટણ ૫૨૩ ૫૨૩ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૨ સુરેન્દ્રનગર ૧૧ ૧૦ ૬૭૧
૧૩ દાહોદ ૬૯૦ ૬૯૦ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૪ પંચમહાલ ૧૧ ૧૧૯૮ ૧૧ ૧૧૯૮ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૫ સાબરકાંઠા ૧૩ ૧૩૫૨ ૧૩ ૧૩૫૨ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૬ નર્મદા ૫૩૫ ૫૩૫ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૭ પોરબંદર ૧૮૪ ૧૮૪ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૮ ભરૂચ ૬૬૦ ૬૬૦ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૯ અમરેલી ૧૧ ૬૧૯ ૧૧ ૬૧૯ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૨૦ ખેડા ૧૦ ૬૨૩ ૧૦ ૬૨૩ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૨૧ તાપી ૪૮૮ ૪૮૮ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૨૨ મહેસાણા ૫૩૭ ૫૩૭ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૨૩ ડાંગ ૩૧૨ ૩૧૨ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું

અમદાવાદ જિલ્લો[ફેરફાર કરો]

ક્રમ તાલુકો ગામની સંખ્યા સમાપ્ત ગામની સંખ્યા કામ સમાપ્ત (% માં) નોંધ
દસ્ક્રોઇ ૮૫ ૮૫ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
દેત્રોજ ૫૫ ૫૫ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ધંધુકા ૭૦ ૭૦ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ધોળકા ૯૧ ૯૧ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
બરવાળા ૩૧ ૩૧ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
બાવળા ૪૮ ૪૮ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
માંડલ ૩૬ ૩૬ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
રાણપુર‎ ૩૩ ૩૩ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
વિરમગામ ૭૦ ૭૦ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું

બનાસકાંઠા જિલ્લો[ફેરફાર કરો]

ક્રમ તાલુકો ગામની સંખ્યા સમાપ્ત ગામની સંખ્યા કામ સમાપ્ત (% માં) નોંધ
અમીરગઢ ૬૯ ૬૯ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
કાંકરેજ ૧૦૬ ૧૦૬ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ડીસા ૧૫૩ ૧૫૩ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
થરાદ ૧૩૪ ૧૩૪ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
દાંતા ૧૮૧ ૧૮૧ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
દાંતીવાડા ૫૪ ૫૪ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ધાનેરા ૮૨ ૮૨ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
પાલનપુર ૧૧૮ ૧૧૮ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ભાભર ૫૨ ૫૨ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૦ વડગામ ૧૧૦ ૧૧૦ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૧ વાવ ૧૧૯ ૧૧૯ ૧૦૦ % Yes check.svg કામ થઈ ગયું

જામનગર જિલ્લો[ફેરફાર કરો]

ક્રમ તાલુકો ગામની સંખ્યા સમાપ્ત ગામની સંખ્યા કામ સમાપ્ત (% માં) નોંધ
કલ્યાણપુર ૭૬ ૭૬ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
કાલાવડ ૧૦૧ ૧૦૧ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ખંભાળિયા ૮૬ ૮૬ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
જામજોધપુર‎ ૭૦ ૭૦ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
જામનગર ૧૧૨ ૧૧૨ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
જોડિયા‎‎ ૫૩ ૫૩ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
દ્વારકા ૭૩ ૭૩ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ધ્રોલ ૩૭ ૩૭ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
ભાણવડ‎ ૮૨ ૮૨ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું
૧૦ લાલપુર‎ ૭૪ ૭૪ ૧૦૦% Yes check.svg કામ થઈ ગયું