સૌથી વધુ જોડાયેલાં પાનાંઓ

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૨૮, ૧ જુલાઇ ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ઢાંચો:સમયોચિતસ્વાગત‏‎ (૪૯,૮૩૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 2. ઢાંચો:સ્વાગત‏‎ (૪૯,૮૨૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 3. વિભાગ:Arguments‏‎ (૩૧,૯૩૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 4. વિભાગ:Navbar‏‎ (૨૬,૬૯૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 5. વિભાગ:Check for unknown parameters‏‎ (૨૬,૦૭૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 6. ઢાંચો:Main other‏‎ (૨૬,૦૨૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 7. વિભાગ:No globals‏‎ (૨૫,૯૬૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 8. ઢાંચો:Asbox‏‎ (૨૨,૬૬૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 9. વિભાગ:Buffer‏‎ (૨૨,૬૬૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 10. વિભાગ:Asbox‏‎ (૨૨,૬૬૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 11. ઢાંચો:સ્ટબ‏‎ (૨૧,૮૮૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 12. વિભાગ:Math‏‎ (૧૯,૯૫૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 13. વિભાગ:Coordinates‏‎ (૧૯,૮૪૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 14. ઢાંચો:Coord‏‎ (૧૯,૭૯૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 15. ઢાંચો:Instatename‏‎ (૧૯,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 16. ઢાંચો:Auto link‏‎ (૧૯,૦૮૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 17. ઢાંચો:Instatelang/core‏‎ (૧૯,૦૮૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 18. ઢાંચો:Infobox coord‏‎ (૧૯,૦૮૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 19. ઢાંચો:Infobox Indian Jurisdiction/Parameters‏‎ (૧૯,૦૮૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 20. ઢાંચો:Infobox Indian Jurisdiction‏‎ (૧૯,૦૮૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 21. ઢાંચો:IIJ/P‏‎ (૧૯,૦૮૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 22. ઢાંચો:Instatelang‏‎ (૧૯,૦૫૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 23. ઢાંચો:ISO 3166 code India‏‎ (૧૮,૯૨૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 24. ઢાંચો:અરેસુસરળીકરણ‏‎ (૧૮,૯૧૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 25. ઢાંચો:ISO 3166 code India Gujarat‏‎ (૧૮,૬૯૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 26. ઢાંચો:અરેસુ‏‎ (૧૮,૬૫૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 27. ઢાંચો:ISO 3166 code India ગુજરાત‏‎ (૧૮,૪૭૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 28. ઢાંચો:Infobox Indian jurisdiction‏‎ (૧૬,૭૪૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 29. ઢાંચો:Reflist‏‎ (૯,૩૭૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 30. વિભાગ:Yesno‏‎ (૭,૫૩૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 31. વિભાગ:If empty‏‎ (૭,૩૨૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 32. ઢાંચો:If empty‏‎ (૭,૩૨૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 33. વિભાગ:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 34. વિભાગ:Citation/CS1/Date validation‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 35. વિભાગ:Citation/CS1/Configuration‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 36. વિભાગ:Citation/CS1/COinS‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 37. વિભાગ:Citation/CS1/styles.css‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 38. વિભાગ:Citation/CS1‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 39. વિભાગ:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 40. વિભાગ:Citation/CS1/Utilities‏‎ (૭,૦૯૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 41. ઢાંચો:Cite web‏‎ (૫,૮૩૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 42. ઢાંચો:ભૌગોલિક સ્થાન‏‎ (૫,૩૧૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 43. ઢાંચો:Col-end‏‎ (૫,૨૨૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 44. ઢાંચો:Col-begin‏‎ (૫,૨૧૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 45. વિભાગ:Message box‏‎ (૪,૫૧૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 46. વિભાગ:Message box/configuration‏‎ (૪,૪૭૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 47. ઢાંચો:Template other‏‎ (૪,૦૦૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 48. વિભાગ:Infobox‏‎ (૩,૫૬૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 49. ઢાંચો:Infobox‏‎ (૩,૫૬૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 50. વિભાગ:InfoboxImage‏‎ (૩,૩૩૦ પાનાઓ પર વપરાયો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)