વિશ્વ બાળમજૂરી વિરોધ દિન

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

વિશ્વ બાળમજૂરી વિરોધ દિનઆંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સંગઠન (International Labour Organization) દ્વારા બાળ મજૂરીનાં વિરોધમાં જાગૃતિ લાવવા અર્થે મંજુર કરાવાયેલો દિવસ છે. આનો હેતુ લોકોમાં બાળમજૂરી, આર્થિક અને લશ્કરી બન્ને ક્ષેત્રોમાં, વિરૂદ્ધ જાગૃતિ કેળવવી અને તેને રોકવા પ્રયત્ન કરવો તે છે. [૧] આ દિવસ સને ૨૦૦૨ થી દર વર્ષે જૂન ૧૨નાં રોજ મનાવવામાં આવે છે.[૨] [૩]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

બાલ્ મજુરિ અતકાવવા માતે દ્ફ્જ્દલ્ફ્જ્ક્લ્લ્ સદ્ફ્લ્ક્જ્દ્સફ્લ્ક્દસ્ ફ્દલ્સ્ક્ફ્દજ્સ્ફ્દ્લ્સક્ફ્જ્દસ્ક્લ્ફલ્;ક્ફ્જદ્સ્ફ્ અદ્સ્ફ્ દ્સફ્ દસ્ફ્ દસ્ ફ્દસ્ ફ્દસ્ [ફ્દસ્ફ્જ્કો;દ્સફોઇ;રઓઉઇફદ્સ્ફ્દસ્ફદ્સ્;લ્ક્ફદ્સ્લ્ક્જ્ફ્લ્ક્૪૩જ્ર્॑એવ્[૦ઉર્॑૪૩ર્] ર્૮૩