શહેર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

શહેર એ ઘણાં લોકોને કુટુંબ બનાવી રહેવા માટેની પ્રમાણમાં મોટી અને કાયમી વ્યવસ્થા છે, જેમાં આવા કુટુંબો સારી રીતે રહી શકે તે માટે સારા આવાસો, રસ્તાઓ, વીજળી–પાણી, વાહનવ્યવહાર, દુકાનો, શાળા–કૉલેજ, બાગ–બગીચા અને એવી બધી જીવન જરૂરિયાતોની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોય. આ માટે નગરપાલિકા હોય છે જે આવી વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. જોકે એવી ચોક્કસ કોઇ વ્યાખ્યા નથી કે જેનાથી શહેરને નગરથી જુદું પાડી શકાય, છતાં ઘણાં શહેરોને પોતાની એક ખાસ સંચાલકીય, કાયદાકીય, ઐતિહાસિક ઓળખ હોય છે.

A city is a relatively large and permanent urban settlement.[1][2] Although there is no agreement on how a city is distinguished from a town within general English language meanings, many cities have a particular administrative, legal, or historical status based on local law. For example, an article of incorporation approved by the local state legislature distinguishes a city government from a town in Massachusetts. In the United Kingdom and parts of the Commonwealth of Nations, a city is traditionally a settlement with a royal charter.[1] Historically, in Europe, a city was understood to be an urban settlement with a cathedral, hence the official status of St David's as a city in the United Kingdom despite its population of 1,797 in 2001. Cities generally have advanced systems for sanitation, utilities, land usage, housing, and transportation. The concentration of development greatly facilitates interaction between people and businesses, benefiting both parties in the process. A big city or metropolis usually has associated suburbs and exurbs. Such cities are usually associated with metropolitan areas and urban sprawl, creating numerous business commuters traveling to urban centers of employment. Once a city sprawls far enough to reach another city, this region can be deemed a conurbation or megalopolis.