સભ્ય:Dsvyas/વલસાડ તાલુકો

વિકિપીડિયામાંથી

અતગામ અટગામ અતાર અટાર ઇંદરગોટા એંદરગોટા ઉમરસાડી_(વલસાડ) ઊમરસાડી ઉંટડી ઊંટડી ઓઝાર ઓઝર કકવાડીદાંતી કકવાડી દાંતી કાકડમાટી કાકડમટી કાંજણરણછોડ કાંજણ રણછોડ કેવડા કેવાડા ખાપરીયા_(તા.વલસાડ) કાંપરીયા ગડરીયા ગાડરીયા ચણવઇ ચણવઈ ચીંચાઇ ચીંચાઈ જેશપોર જેસપોર તિઘરા_(તા._વલસાડ) તીઘરા તિથલ તીથલ નાનકવાડા નનકવાડા નાંદવાલા નંદાવલા પંચલાઇ પંચલાઈ પારડીપારનેરા પારડી પારનેરા પારડીહરિયા પારડી હરિયા બિનવાડા બીનવાડા બોદલાઇ બોદલાઈ વલંદી,_વલસાડ_તાલુકો વલંડી શંકરતલાવ શંકરતળાવ


+ ભાગડાવડા + પારડી સાંઢપોર


- જોરા_વાસણ - પારનેરા_ડુંગર - પારનેરાપારડી - પારનેરાહરિયા