સભ્ય હક્ક

Jump to navigation Jump to search
સભ્ય પસંદ કરો  
View user groupsViewing user rights of user Dsvyas (ચર્ચા | યોગદાન)

સભ્યપદ: સ્વયં-પ્રહરીત સભ્ય, Interface administrators, IP પ્રતિબંધ છૂટછાટ, રોલબેકર, સાઇસૉપ/પ્રબંધકો, આંતર વિકિ આયાત

સામે દર્શાવેલા જૂથનો અભિપ્રેત સભ્ય: સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય

સભ્ય હક્ક માહિતિ પત્રક

  • ૧૫:૩૪, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ Dsvyas ચર્ચા યોગદાન changed group membership for Dsvyas from સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય, interface administrator, IP પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ, પ્રબંધક અને આંતરવિકિ આયાતક to સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય, interface administrator, IP પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ, પ્રબંધક, આંતરવિકિ આયાતક અને રોલબેકર
  • ૧૩:૫૦, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed group membership for Dsvyas from પ્રબંધક to પ્રબંધક, આંતરવિકિ આયાતક, IP પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ અને સ્વતઃ પરિક્ષિત સભ્ય