સભ્ય:HinduKshatrana

વિકિપીડિયામાંથી

Once a legend said:- "ભાઈ 100-200 જાદા લેલે... 500 જાદા લેલે, બસ લૅન્ડ કરા દે!"