ચર્ચા:માણસા

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

ગામોની યાદી[ફેરફાર કરો]

તાલુકા પંચાયત વેબ પ્રમાણે: માણસા તાલુકામાં કુલ ૬૬ ગામો છે. જે નીચે પ્રમાણે છે. આ લેખમાં ઘટતા ગામો ઉમેરાશે. સ્થાનિક જાણકાર મિત્રો ઉચ્ચારો ચકાસી નિશ્ચિત કરે. --અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૬:૦૧, ૧૯ જૂન ૨૦૧૫ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

૧ મંડાલી

૨ વિહાર

૩ ચડાસણા

૪ પાલડી વ્‍યાસ

૫ પાલડી રાઠોડ

૬ બિલોદરા

૭ હિમતપુરા બિ

૮ ઉમિયાનગર બિ

૯ ચરાડા

૧૦ દેલવાડા

૧૧ હરણાહોડા

૧૨ સમૌ

૧૩ ગોવિંદપુરા -સમૌ

૧૪ પડુસ્‍મા

૧૫ સોલૈયા

૧૬ ખરણા

૧૭ અમરપુરા ખ

૧૮ પારસા

૧૯ ખાટાઆંબા

૨૦ બોરૂ

૨૧ ઈટાદરા

૨૨ ગુલાબપુરા

૨૩ ફતેપુરા

૨૪ પરબતપુરા

૨૫ ભીમપુરા

૨૬ રામપુરા

૨૭ રાજપુરા

૨૮ ઈન્‍દ્રપુરા

૨૯ ધોળાકુવા

૩૦ રીદ્રોલ

૩૧ ધમેડા

૩૨ બાપુપુરા

૩૩ પાટણપુરા

૩૪ આજોલ

૩૫ વેડા

૩૬ આનંદપુરા વે

૩૭ મોતીપુરા વે

૩૮ પ્રેમપુરા વે

૩૯ પુંધરા

૪૦ મહુડી

૪૧ ખડાત

૪૨ અનોડીયા

૪૩ ડોડીપાળ

૪૪ લાકરોડા

૪૫ હિમતપુરા લા

૪૬ કુવાદરા

૪૭ વિજયનગર કુ

૪૮ અજરાપુરા

૪૯ રંગપુર

૫૦ લોદરા

૫૧ ગલથરા

૫૨ પ્રતાપનગર

૫૩ માણેકપુર

૫૪ મકાખાડ

૫૫ બદપુરા

૫૬ ઈશ્‍વરપુરા

૫૭ વરસોડા

૫૮ ગુન્‍મા

૫૯ દેલવાડ

૬૦ અંબોડ

૬૧ આનંદપુરા અં

૬૨ ગા્રમભારતી

૬૩ આનંદપુરા (સો)

૬૪ બળીયાનગર( મા)

૬૫ ઉમિયાનગર(દે)

૬૬ કોટવાસ