જિરાફ

વિકિપીડિયામાંથી

Giraffe જિરાફ
Giraffe standing.jpg
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Artiodactyla
Family: Giraffidae
Genus: ''Giraffa''
Species: ''G. camelopardalis''
દ્વિનામી નામ
Giraffa camelopardalis
Giraffa camelopardalis subspecies map.jpg
Range map

જિરાફ઼ આફ્રિકાનાં જંગલોમાં જોવા મળતું એક શાકાહારી પ્રાણી છે. જિરાફ બધાં જ પ્રાણીઓમાં સૌથી વધારે ઉઁચાઇ ધરાવતું પ્રાણી છે. તેના પીળા રંગના શરીર પર તપખીરિયા રંગનાં મોટાં ટપકાં હોય છે.જિરાફની ડોક લાંબી હોય છે.