ઢાંચો:Birth date

વિકિપીડિયામાંથી

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})January 1, 1900

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઢાંચો:Birth date will return a person's date of birth. Using this template rather than simply inserting the date into articles allows for the inclusion of hidden metadata about the date. This metadata can be used by web browsers and other software tools to extract the details, and display them using some other website or mapping tool, index, or search them.

For an article about a living person, consider using {{Birth date and age}} instead.

Usage[ફેરફાર કરો]

Unnamed parameters for year, month, day
{{Birth date|year of birth|month of birth|day of birth|additional parameters}}
Named parameters for year, month, day
{{Birth date|year=year of birth|month=month of birth|day=day of birth|additional parameters}}

Additional parameters[ફેરફાર કરો]

The df (day first) and mf (month first) parameters indicate the intended date format to display. The appropriate parameter should be set to "y" or "yes", e.g. |df=y or |df=yes.

The default output of this template is to display the month before the day. This default may not be appropriate for articles about people from parts of the world where the day precedes the month in a date. In such articles the parameter, "df", should be set to display the day before the month.

The parameter "mf", while not actually used by the template, will indicate that month first format is intended. Using these parameters can assist bots or other automated processing to detect which date format is intended; leaving the format as default may lead an editor or bot to change the format to an unintended value.

Do not specify both "df" and "mf" parameters in the same use of the template, as these formats are mutually exclusive.

hCard microformat[ફેરફાર કરો]

This template also returns the date, hidden by CSS, in the ISO 8601 standard.[૧] [૨] For example:

(<span class="bday">1993-02-24</span>)

Note: For the "foundation", "built" and similar set-up dates of companies, buildings etc., use {{start date}} (this will work for year-only or month-year dates). Because the ISO 8601 standard requires the Gregorian calendar, this template should not be used if the date is given in the Julian calendar.

For further information, visit the microformats project.

ઢાંચો:Section references

Notes[ફેરફાર કરો]

  • Do not use with non-Gregorian dates because the resulting hCard hidden date will be false.
  • The template will appear broken when the parameters are left blank.
  • When only the month or year of a person's birth and/or death are known, or if it is desired not to state a person's full dates of birth for privacy reasons, consider using the templates {{Birth year}} or {{Birth year and age}} instead.

Examples[ફેરફાર કરો]

Unnamed parameters for year, month, day:

{{Birth date}}

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ., સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth date/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth date/sandbox" does not exist

{{Birth date}}

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ., સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth date/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth date/sandbox" does not exist

{{Birth date}}

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ., સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth date/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth date/sandbox" does not exist

Named parameters for year, month, day:

{{Birth date}}

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ., સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth date/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth date/sandbox" does not exist

{{Birth date}}

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ., સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth date/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth date/sandbox" does not exist

{{Birth date}}

({{{year}}}-સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.-{{{day}}})સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ., સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "{" નો ઉપયોગ.

{{Birth date/sandbox}}

Error: expandTemplate: template "Birth date/sandbox" does not exist

TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Birth date

This template will return a person's date of birth. Using this template rather than simply inserting the date into articles allows for the inclusion of hidden metadata about the date. This metadata can be used by web browsers and other software tools to extract the details, and display them using some other website or mapping tool, index, or search them.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Year of birth1 year

The year in which the person was born.

Example
1993
Numberrequired
Month of birth2 month

The month (number) in which the person was born.

Example
2
Numberrequired
Day of birth3 day

The day (number) in which the person was born.

Example
24
Numberrequired
Day firstdf

When set to 'y' or 'yes', the date of birth is output in a DMY format.

Example
y
Stringoptional
Month firstmf

When set to 'y' or 'yes', stresses that the default MDY date format is intended for the date of birth.

Example
y
Stringoptional

Tracking categories[ફેરફાર કરો]

See also[ફેરફાર કરો]

References

  1. "Date Design Pattern". Microformats Wiki. April 7, 2013.
  2. "hCalendar closed issues". Microformats Wiki. August 28, 2009. Specifically rejects supporting the Julian calendar.